icon

اطلاعات و صورت‌های مالی میاندوره‌ای

EN
شرکت:
مبين وان کيش
سرمایه ثبت شده:
200,000
نماد:
اوان
سرمایه ثبت نشده:
0
کد صنعت (ISIC):
731001
اطلاعات و صورت‌های مالی میاندوره‌ای 6 ماهه منتهی به 1399/06/31 (حسابرسی شده)
سال مالی منتهی به:
1399/12/30
وضعیت ناشر:
پذيرفته شده در فرابورس ايران
information اطلاعات نمایش داده شده با اطلاعات امضا شده مطابقت دارد

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد


گزارش بررسی اجمالی
به هیئت مدیره مبين وان کيش

1. 1- صورت وضعيت مالي شرکت مبين وان کيش (سهامي عام) در تاريخ 31 شهريور ماه 1399 و صورتهاي سود و زيان ، تغييرات در حقوق مالکانه و جريان هاي نقدي آن براي دوره مياني 6 ماهه منتهي به تاريخ مزبور همراه با يادداشتهاي توضيحي 1 تا 34 پيوست ، مورد بررسي اجمالي اين موسسه قرار گرفته است. مسئوليت صورتهاي مالي ميان دوره اي با هيئت مديره شرکت است . مسئوليت اين موسسه، بيان نتيجه گيري درباره صورتهاي مالي ياد شده بر اساس بررسي اجمالي انجام شده است.

2. 2- به استثناي محدوديت مندرج در بند 3 زير، بررسي اجمالي اين موسسه بر اساس استاندارد بررسي اجمالي 2410، انجام شده است. بررسي اجمالي اطلاعات مالي ميان دوره اي شامل پرس و جو، عمدتا از مسئولين امور مالي و حسابداري و بکارگيري روشهاي تحليلي و ساير روشهاي بررسي اجمالي است. دامنه بررسي اجمالي به مراتب محدودتر از حسابرسي صورتهاي مالي است و در نتيجه، اين موسسه نمي تواند اطمينان يابد از همه موضوعات مهمي که معمولا در حسابرسي قابل شناسايي است، آگاه مي‌شود و از اين رو، اظهار نظر حسابرسي ارائه نمي‌کند.

3. 3- صورت تطبيق حساب فيمابين در خصوص مبلغ 51/3 ميليارد ريال طلب از شرکت مخابرات ايران (يادداشت 2-1-15 توضيحي) تا تاريخ اين گزارش ارائه نگرديده است. اين موسسه نيز نتوانسته است از طريق ساير بررسي ها ، آثار احتمالي ناشي از رفع محدوديت مزبور بر صورتهاي مالي مورد گزارش را تعيين کند.

4. 4- براساس بررسي اجمالي انجام شده ، به استثناي آثار تعديلاتي که احتمالا در صورت نبود محدوديت مندرج در بند 3 ضرورت مي يافت ، اين موسسه به مواردي که حاکي از عدم ارائه مطلوب صورتهاي مالي ياد شده ، از تمام جنبه هاي با اهميت، طبق استانداردهاي حسابداري باشد، برخورد نکرده است.

5. 5- نتيجه گيري اين موسسه در اثر مفاد بندهاي ذيل مشروط نگرديده است : 5-1- به شرح يادداشت 3-3-5 توضيحي ، واحد مورد گزارش متحمل زيان عملياتي به مبلغ 16 ميليارد ريال گرديده است. همچنين درآمد حاصل از ارائه خدمات ارزش افزوده از تاريخ 1399/03/15 (پيرو مصوبه مورخ 1398/12/11 کميسيون تنظيم مقررات ارتباطات) بطور قابل ملاحظه اي کاهش يافته است. موارد مذکور به همراه پايين بودن حاشيه سود فروش شارژ تلفن همراه (کمتر از يک درصد) ، اجرايي نشدن عمده قراردادهاي منعقده در سنوات قبل، عدم تحقق برنامه هاي قبلي مديريت و کمبود نقدينگي جهت شروع فعاليت جديد نشان دهنده ابهامي با اهميت است که در صورت عدم ورود به عرصه هاي جديد درآمدي با حاشيه سود بالا، مي تواند نسبت به توانايي شرکت به ادامه فعاليت ترديدي عمده ايجاد کند.
5. 5-2- به شرح ياداشت 11-1-15 توضيحي ، پيرو دعوي واحد مورد گزارش در ديوان عدالت اداري در خصوص برگ قطعي صادره از سوي سازمان تامين اجتماعي و مطالبه حق بيمه قراردادهاي ارائه خدمات تا تاريخ 1393/01/31 ، در دوره مورد گزارش راي به نفع سازمان مزبور صادر گرديده است. در اين خصوص شرکت اقدامات اوليه جهت اعتراض به راي فوق الذکر را انجام داده است. همچنين حق بيمه سال هاي بعد از تاريخ مذکور مورد بررسي سازمان تامين اجتماعي قرار نگرفته است. با توجه به موارد فوق قطعيت ميزان بدهي به سازمان تامين اجتماعي منوط به صدور راي ديوان عدالت اداري و بررسي حق بيمه هاي سنوات 1393 به بعد از سوي کارشناسان سازمان مزبور مي باشد.
5. 5-3- همانگونه که در يادداشت 25 توضيحي منعکس است ، طبق برگ تشخيص ، ماليات عملکرد سال مالي 1396 به مبلغ 12/7 ميليارد ريال بيشتر از دفاتر تعيين گرديده است. همچنين واحد مورد گزارش به استناد بند "د" ماده 132 قانون مالياتهاي مستقيم درخواست محاسبه ماليات عملکرد (سال 1398 و دوره مالي مورد گزارش) خود را به نرخ صفر مالياتي دارد ، مضافا به شرح يادداشت 5-1-22 توضيحي ، ماليات بر ارزش افزوده سالهاي 1394 به بعد شرکت مورد بررسي سازمان امور مالياتي قرار نگرفته است. قطعيت ميزان بدهي مالياتي منوط به بررسي موضوع از سوي کارشناسان سازمان امور مالياتي مي باشد.

6. 6- مسئوليت "ساير اطلاعات " با هيات مديره شرکت است . " ساير اطلاعات" شامل اطلاعات موجود در گزارش تفسيري مديريت است. نتيجه گيري اين موسسه نسبت به صورتهاي مالي ، در برگيرنده نتيجه گيري نسبت به "ساير اطلاعات" نيست و نسبت به آن هيچ نوع اطميناني اظهار نمي شود . در ارتباط با حسابرسي صورتهاي مالي ، مسئوليت اين موسسه مطالعه " ساير اطلاعات " به منظور شناسايي مغايرت‌هاي با اهميت آن با صورتهاي مالي يا با اطلاعات کسب شده در فرآيند حسابرسي و يا تحريف‌هاي با اهميت است . در صورتيکه اين موسسه به اين نتيجه برسد که تحريف با اهميتي در " ساير اطلاعات " وجود دارد، بايد اين موضوع را گزارش کند . همانطوريکه در بند 3 مباني" نتيجه گيري مشروط "، توضيح داده شده است ، در تاريخ صورت وضعيت مالي، اين موسسه به دليل عدم دسترسي به اطلاعات لازم نتوانسته است شواهد حسابرسي کافي و مناسب در خصوص محدوديت مذکور را به دست آورد.

7. 7- خالص حسابهاي دريافتني شرکت نسبت به سال گذشته افزايش يافته است که اين موضوع حاکي از عدم وصول به موقع مطالبات (از جمله شرکتهاي ارتباطات سيار ايران و مخابرات ايران) مي باشد. همچنين نسبت به تعيين تکليف قرارداد ايرمديا واي فاي ، سپرده هاي بيمه و ضمانت نامه بانکي (ارائه شده به شرکتهاي ارتباطات سيار ايران و مخابرات ايران) به همراه اقلام سنواتي حسابهاي پرداختني و ساير پرداختني ها (يادداشت 22 توضيحي) به مبلغ 13 ميليارد ريال اقدامي صورت نپذيرفته است. مضافا صورتهاي مالي ، تائيديه مديران و گزارش تفسيري مديريت به امضاء يک نفر از اعضاي هيئت مديره نرسيده است.
8. 8- انتخاب مشتريان شارژ تلفن همراه و مبلغ فروش به آنها (به مبلغ 543/3 ميليارد ريال) ، توسط فروشنده شارژ تلفن همراه به واحد مورد گزارش صورت مي پذيرد. در اين خصوص شناسايي اوليه مشتريان و موضوع فعاليت آنها به منظور تعيين هويت واقعي مشتريان و نيز منشاء وجوه واريز شده به حسابهاي بانکي شرکت صورت نپذيرفته است. مضافا شواهدي مبني بر تعيين حد اعتباري و اخذ تضمين کافي از خريداران شارژ (يادداشت 5-1-15 توضيحي) ارائه نشده است.
9. 9- ضوابط و مقررات وضع شده توسط سازمان بورس و اوراق بهادار ، به شرح زير رعايت نشده است : 9-1- مفاد مواد 10 ، 12 و 13 دستورالعمل اجرايي افشاي اطلاعات شرکتهاي ثبت شده نزد سازمان در خصوص ارائه صورتجسله مجامع عمومي به مرجع ثبت شرکتها حداکثر ظرف مدت 10 روز پس از تاريخ تشکيل مجمع ، افشاء جدول زمانبندي پرداخت سود نقدي پيشنهادي توسط هيئت مديره حداقل 10 روز قبل از برگزاري مجمع عمومي عادي ساليانه و افشاي فوري رويدادها و تصميمات مربوط به ناشر (شامل تعليق يا توقف تمام يا بخشي از فعاليت شرکت ، انعقاد ، فسخ و يا تغييرات اساسي در قراردادهاي مهم ، واگذاري بيش از 5 درصد دارائيهاي شرکت در صورتهاي مالي سال قبل ، تغيير سهامدار عمده ، بازپرداخت کمکهاي نقدي بيشتر از 5 درصد سرمايه شرکت و معاملات موضوع ماده 129 اصلاحيه قانون تجارت يا معاملات با اشخاص وابسته). 9-2- مفاد ماده 5 دستورالعمل انضباطي در خصوص پرداخت سود سهام از طريق واريز به حسابهاي بانکي اعلام شده به وسيله سهامداران ، طبق برنامه اعلام شده و ظرف مهلت مقرر قانوني (موضوع ماده 240 اصلاحيه قانون تجارت). 9-3- مفاد بند 5 ماده 11 دستورالعمل پذيرش اوراق بهادار در فرابورس در خصوص داشتن حداقل يک بازارگردان. 9-4- ابلاغيه شماره 440/018/ب/96 مورخ 1396/01/21 سازمان بورس و اوراق بهادار ، در خصوص ارسال لوح فشرده مرتبط با تصوير برداري از جلسات مجامع عمومي حداکثر 10 روز بعد از مجامع به سازمان مذکور. 9-5- مفاد بند 14 ماده 1 و مواد 7 ، 8 ، 10 ، 11 و 13 دستورالعمل الزامات افشاي اطلاعات و تصويب معاملات با اشخاص وابسته ناشران فرابورس در خصوص افشاي معاملات انجام شده با مشتريان يا خريداراني که حداقل 30 درصد از درآمد يا خريدهاي انجام شده از وي صورت پذيرفته است ، کسب مجوز و تصويب معاملات مزبور و معاملات موضوع ماده 129 اصلاحيه قانون تجارت توسط هيئت مديره و عدم حق راي مدير ذينفع در جلسه مذکور ، مطلع نمودن فوري و کتبي بازرس از انجام معامله ماده مذکور و افشاي موضوع آن ظرف حداکثر 48 ساعت پس از انعقاد قرارداد و کسب نظر کميته حسابرسي در خصوص شرايط معامله و منصفانه بودن آن. 9-6- مفاد تبصره 2 ماده 3 ، تبصره 6 ماده 4 و مواد 5 ، 8 ، 10 الي 13 ، 15 ، 16 ، 23 ، 24 و 42 دستورالعمل حاکميت شرکتي در خصوص بند 2-9 اين گزارش و مستندسازي ساز و کار مناسب جهت تحقق اصول حاکميت شرکتي توسط هيئت مديره ، ممنوعيت عضويت همزمان اعضاي هيئت مديره در بيش از 3 شرکت به عنوان غيرموظف و ارائه اقرارنامه در اين خصوص ، تدوين و پياده سازي اخلاق سازماني ، تدوين و استقرار ساز و کارهاي کنترلهاي داخلي اثربخش به منظور اطمينان معقول از تحقق کارآيي و اثربخشي عمليات شرکت ، کيفيت گزارشگري مالي و غيرمالي و رعايت قوانين و مقررات توسط هيئت مديره ، اتخاذ ترتيب مناسب در خصوص اطمينان از رعايت کليه قوانين و مقررات در خصوص دارندگان اطلاعات نهاني ، تدوين و استقرار ساز و کار مناسب در خصوص جمع آوري گزارشهاي مربوط به نقض قوانين و مقررات و نارسايي ها در شرکت توسط هيئت مديره ، ممنوعيت دريافت هرگونه وجه تحت عنوان پاداش به غير از آنچه که در مجمع عمومي صاحبان سهام تصويب گرديده ، تعيين حقوق ، مزايا و پاداش متناسب با عملکرد جهت اعضاي هيئت مديره و مديرعامل توسط هيئت مديره ، تشکيل کميته انتصابات، استقرار فرآيند ارزيابي اثربخشي عملکرد مديرعامل ، هيئت مديره و کميته هاي شرکت توسط هيئت مديره، تصويب منشور دبيرخانه هيئت مديره ، تعيين و تصويب تاريخ برگزاري و ترتيب جلسات هيئت مديره براي دوره 6 ماهه در اولين جلسه هيئت مديره ، درج تعداد جلسات برگزار شده کميته هاي تخصصي و دفعات حضور هر يک از اعضاي هيئت مديره در جلسات مذکور در گزارش سالانه هيئت مديره به مجمع و افشاي مشخصات ، تجارب و مدارک حرفه اي مديرعامل و اعضاي هيئت مديره به همراه حقوق و مزاياي مديران اصلي ، کميته هاي تخصصي هيئت مديره و رويه هاي حاکميت شرکتي در پايگاه اينترنتي شرکت. 9-7- مفاد رديف هاي 12 ، 17 ، 18 ، 20 ، 26 الي 28 و 37 دستورالعمل الزامات کنترلهاي داخلي حاکم بر گزارشگري مالي در خصوص تنظيم مکانيزم هاي لازم جهت کسب اطمينان معقول از اثربخشي حسابرسي داخلي ، استفاده از روشهاي مدون جهت آموزش مستمر ، ارزيابي و پاداش دهي مديران و کارکنان ، اجراي ساختار سازماني بطور کامل ، تفکيک وظايف به نحو صحيح و روشن ، تجزيه و تحليل و برخورد مناسب در مقابل ريسک هاي شرکت از جمله ريسک تجاري توسط مديريت ، شناسايي موقعيت شرکت در بازارهاي داخلي و خارجي و مشخص نمودن فرصت ها و تهديدهاي پيش روي و حفاظت و ايمني دارائيها.

30دی1399
موسسه حسابرسي مفيد راهبر
سمتامضاء كنندهشماره عضویتزمان
مدير فني موسسه مفيد راهبر Masoud Mohammadzadeh [Sign]8413661399/11/27 12:44:45
مدير فني موسسه مفيد راهبر Alireza Mehradfar [Sign] 1399/11/27 12:46:54
مدير موسسه مفيد راهبر Houshang Naderian [Sign]8008101399/11/27 12:56:15