مشخصات
امضا کنندگان: [ Mehdi Vaziri Pashkam [Sign]]
information اطلاعات نمایش داده شده با اطلاعات امضا شده مطابقت دارد
موضوع: تصمیمات مجمع عمومی عادی سالیانه صاحبان سهام برای سال (دوره) مالی منتهی به 1395/12/30 شرکت داروسازي اکسير - نماد: دلر

الف- زمان و محل برگزاری مجمع عمومی :
مجمع عمومی عادی سالیانه صاحبان سهام شرکت براساس آگهی منتشره در سامانه کدال در تاریخ 1396/02/09 در خصوص دعوت به مجمع عمومی عادی سالیانه راُس ساعت 10:00 روز دوشنبه مورخ 1396/03/08 درمحل  تهران خيابان شيخ بهايي جنوبي شهرک والفجر خيابان ايرانشناسي خيابان نهم پلاک 6 موسسه مطالعات و بهره وري منابع انساني سالن همايش پويش   برگزار گردید و در خصوص دستور جلسات زیر تصمیم گیری نمود

ب– دستور جلسه :  
1395/12/30


ج – حاضرین درجلسه مجمع عمومی :
اسامی سهامداران تعداد سهام درصد مالکیت
    
شرکت توسعه گوهران اميد10499540.23 %
شرکت سرمايه گذاري صبا تامين15026500.33 %
بانک انصار17527520.39 %
ساير اشخاص حقوقي و حقيقي26501900.59 %
شرکت سرمايه گذاري تدبيرگران آتيه ايرانيان29697010.66 %
شرکت بيمه ايران65375101.45 %
شرکت سرمايه گذاري داروئي تامين13945806130.99 %
شرکت دارو پخش(سهامي عام)25261717756.14 %
جمع40853799590.79 % 

د- اعضای هیئت رئیسه:
براساس رأی‌گیری به‌عمل‌آمده در جلسة مجمع عمومی، اعضای هیئت‌رئیسه به‌شرح ذیل انتخاب گردیدند:

آقای/ خانم  محمد رضا شانه ساز پورشوشتري  به‌عنوان رئیس مجمع .
آقای/ خانم  فرشاد ملک وند فرد  به‌عنوان ناظرمجمع .
آقای/ خانم  علي اصغري  به‌عنوان ناظرمجمع .
آقای/ خانم  مهدي وزيري پاشکم  به‌عنوان منشی مجمع .

ه- اعضای هیئت‌ مدیره :
آخرین اعضای هیئت مدیره درسال مالی مورد گزارش به‌شرح ذیل بوده است :

 
نام عضو حقیقی یا حقوقی هیئت مدیره شمارۀ ثبت عضو حقوقی/کد ملی نوع شرکت نوع عضویت نام نماینده عضو حقوقی کد ملی نماینده عضو حقوقی سمت موظف/غیر موظف مدرک تحصیلی
شرکت سرمايه گذاري داروئي تامين 212898اصلیمحمد گل محمدي ظهوري0043722644عضو هیئت مدیرهموظفدکتراي داروسازي
شرکت دارو پخش 38109اصلیمهدي وزيري پاشکم5169840268عضو هیئت مدیرهموظفدکتراي داروسازي
شرکت توزيع دارو پخش 129209اصلیعلي مقدسي راد4132976671عضو هیئت مدیرهموظفکارشناسي ارشد حسابداري
شرکت کارخانجات داروپخش139281اصلیدکتر جمشيد سلام زاده2851284509رئیس هیئت مدیرهغیر موظفدکتراي داروسازي
شرکت داروسازي ابوريحان9761اصلیدکتر هاشم جارياني0492370052نایب رئیس هیئت مدیرهغیر موظفدکتراي تخصصي

مشخصات مدیر عامل :
نام مدیر عامل کد ملی مدرک تحصیلی
و- تصمیمات مجمع :
صورت‌های مالی شرکت برای سال منتهی به  1395/12/30 و گزارش فعالیت هیئت مدیره مورد بررسی و تصویب مجمع قرارگرفت .
میزان سود قابل تخصیص و نحوه تخصیص سود بر اساس مصوبات مجمع به شرح ذیل می‌باشد:

RowNameشرحسال منتهی به 1395/12/30
(میلیون ريال)
سود (زیان) خالص
۳۵۲,۴۶۴
سود (زیان) انباشته ابتدای دوره
۳۸۱,۸۶۴
تعدیلات سنواتی
(۳۳,۵۴۸)
سود (زیان) انباشته ابتدای دوره تعدیل‌شده
۳۴۸,۳۱۶
سود سهام مصوب (مجمع سال قبل)
(۱۸۰,۰۰۰)
تغییرات سرمایه از محل سود (زیان) انباشته
(۱۵۰,۰۰۰)
سود انباشته ابتدای دوره تخصیص نیافته
۱۸,۳۱۶
انتقال از سایر اقلام حقوق صاحبان سهام
۰
سود قابل تخصیص
۳۷۰,۷۸۰
انتقال به اندوخته‌ قانونی
(۱۷,۶۲۳)
انتقال به سایر اندوخته‌ها
۰
سود (زیان) انباشته پايان دوره
۳۵۳,۱۵۷
سود سهام مصوب (مجمع سال جاری)
(۲۷۰,۰۰۰)
سود (زیان) انباشته پایان دوره (با لحاظ نمودن مصوبات مجمع)
۸۳,۱۵۷
سود (زیان) خالص هر سهم- ریال
۷۸۳
سود نقدی هر سهم (ریال)
۶۰۰
سرمایه
۴۵۰,۰۰۰
سازمان حسابرسي  به‌عنوان بازرس قانونی و حسابرس شرکت و   سازمان حسابرسي  به‌عنوان بازرس علی‌البدل انتخاب گردید.

روزنامه‌ یا روزنامه‌های زیر به عنوان روزنامه کثیرالانتشار جهت درج آگهی‌های شرکت تعیین شد:
اطلاعات


حق حضور اعضای غیر موظف و پاداش هیئت مدیره
شرح سال قبل - مبلغ سال جاری - مبلغ توضیحات
حق حضور (ریال) 11,400,000 17,000,000   بابت برگزاری حداقل   جلسه در ماه
پاداش (میلیون ریال) 1,800 1,800 به صورت ناخالص
سایر موارد:
1- مجمع عمومي تعيين حق الزحمه بازرس قانوني و حسابرس مستقل را براي سال مالي منتهي به 1396/12/29 را در اختيار هيئت مديره قرار داد. 2- کليه معاملات مشمول ماده 129 اصلاحيه قانون تجارت با رعايت مفاد اساسنامه و قانون تجارت مورد تاييد و تنفيذ مجمع قرار گرفت.