مشخصات
امضا کنندگان: [ Ebrahim Zeyaei [Sign]]
information اطلاعات نمایش داده شده با اطلاعات امضا شده مطابقت دارد
موضوع: تصمیمات مجمع عمومی عادی سالیانه صاحبان سهام برای سال (دوره) مالی منتهی به 1395/12/30 شرکت بازرسي فني و کنترل خوردگي تکين کو - نماد: رتکو

الف- زمان و محل برگزاری مجمع عمومی :
مجمع عمومی عادی سالیانه صاحبان سهام شرکت براساس آگهی منتشره در سامانه کدال در تاریخ 1396/03/10 در خصوص دعوت به مجمع عمومی عادی سالیانه راُس ساعت 10:00 روز دوشنبه مورخ 1396/03/22 درمحل  تهران -هتل سيمرغ -خيابان ولي عصر پايين تر از پارک ساعي نبش کوچه دلبسته شماره 2141 سالن نرگس   برگزار گردید و در خصوص دستور جلسات زیر تصمیم گیری نمود

ب– دستور جلسه :  
1395/12/30


ج – حاضرین درجلسه مجمع عمومی :
اسامی سهامداران تعداد سهام درصد مالکیت
    
شرکت دوده صنعتي پارس90000.01 %
شرکت کيمياي غرب گستر90000.01 %
سهامداران حقوقي 1070100.12 %
شرکت کربن ايران3414600.38 %
شرکت گسترش تجارت هامون24840002.76 %
سهامداران حقيقي 25082782.79 %
شرکت هامون کيش39690004.41 %
شرکت سرمايه گذاري صنايع پتروشيمي5251686958.35 %
جمع6194461768.83 % 

د- اعضای هیئت رئیسه:
براساس رأی‌گیری به‌عمل‌آمده در جلسة مجمع عمومی، اعضای هیئت‌رئیسه به‌شرح ذیل انتخاب گردیدند:

آقای/ خانم  آقاي سيد مصطفي فيض اردکاني  به‌عنوان رئیس مجمع .
آقای/ خانم  آقاي ياسر بذرگر  به‌عنوان ناظرمجمع .
آقای/ خانم  آقاي عليرضا فهامي  به‌عنوان ناظرمجمع .
آقای/ خانم  آقاي ابراهيم ضيائي  به‌عنوان منشی مجمع .

ه- اعضای هیئت‌ مدیره :
آخرین اعضای هیئت مدیره درسال مالی مورد گزارش به‌شرح ذیل بوده است :

 
نام عضو حقیقی یا حقوقی هیئت مدیره شمارۀ ثبت عضو حقوقی/کد ملی نوع شرکت نوع عضویت نام نماینده عضو حقوقی کد ملی نماینده عضو حقوقی سمت موظف/غیر موظف مدرک تحصیلی
دوده صنعتي پارس55649اصلیسعيد حبيبي 0059141743عضو هیئت مدیرهموظفليسانس
سرمايه گذاري صنايع پتروشيمي89245اصلیابراهيم ضيائي2062899866نایب رئیس هیئت مدیرهموظففوق ليسانس
سرمايه گذاري هامون کيش1612اصلیوجيه اله ساعدي6279299953عضو هیئت مدیرهغیر موظففوق ليسانس
شرکت گسترش تجارت هامون217879اصلیخسرو امير ارجمند1465062335رئیس هیئت مدیرهغیر موظفليسانس
شرکت کربن ايران129631اصلیسيد حامد محتشمي پور0072809388عضو هیئت مدیرهموظفليسانس

مشخصات مدیر عامل :
نام مدیر عامل کد ملی مدرک تحصیلی
و- تصمیمات مجمع :
صورت‌های مالی شرکت برای سال منتهی به  1395/12/30 و گزارش فعالیت هیئت مدیره مورد بررسی و تصویب مجمع قرارگرفت .
میزان سود قابل تخصیص و نحوه تخصیص سود بر اساس مصوبات مجمع به شرح ذیل می‌باشد:

RowNameشرحسال منتهی به 1395/12/30
(میلیون ريال)
سود (زیان) خالص
۵۹,۶۲۴
سود (زیان) انباشته ابتدای دوره
۱۳۶,۸۹۶
تعدیلات سنواتی
۰
سود (زیان) انباشته ابتدای دوره تعدیل‌شده
۱۳۶,۸۹۶
سود سهام مصوب (مجمع سال قبل)
(۹۴,۵۰۰)
تغییرات سرمایه از محل سود (زیان) انباشته
۰
سود انباشته ابتدای دوره تخصیص نیافته
۴۲,۳۹۶
انتقال از سایر اقلام حقوق صاحبان سهام
۰
سود قابل تخصیص
۱۰۲,۰۲۰
انتقال به اندوخته‌ قانونی
(۲,۹۸۱)
انتقال به سایر اندوخته‌ها
۰
سود (زیان) انباشته پايان دوره
۹۹,۰۳۹
سود سهام مصوب (مجمع سال جاری)
۰
سود (زیان) انباشته پایان دوره (با لحاظ نمودن مصوبات مجمع)
۹۹,۰۳۹
سود (زیان) خالص هر سهم- ریال
۶۶۲
سود نقدی هر سهم (ریال)
۰
سرمایه
۹۰,۰۰۰
کوشا منش  به‌عنوان بازرس قانونی و حسابرس شرکت و   آزموده کاران  به‌عنوان بازرس علی‌البدل انتخاب گردید.

روزنامه‌ یا روزنامه‌های زیر به عنوان روزنامه کثیرالانتشار جهت درج آگهی‌های شرکت تعیین شد:
اطلاعات


بر اساس تصمیمات مجمع اعضای هیئت مدیره جدید به‌شرح زیر به مدت  2 سال انتخاب گردیدند.
 
نام عضو حقیقی یا حقوقی هیئت مدیره ماهیت نوع شرکت شمارۀ ثبت عضو حقوقی/کد ملی نوع عضویت
سرمايه گذاري صنايع پتروشيميحقوقی89245اصلی
سرمايه گذاري هامون کيشحقوقی1612اصلی
شرکت گسترش تجارت هامونحقوقی217879اصلی
شرکت کربن ايرانحقوقی129631اصلی
شرکت صنايع لاستيکي سهندحقوقیسهامی عام7019اصلی


حق حضور اعضای غیر موظف و پاداش هیئت مدیره
شرح سال قبل - مبلغ سال جاری - مبلغ توضیحات
حق حضور (ریال) 8,000,000 10,000,000   بابت برگزاری حداقل   جلسه در ماه
پاداش (میلیون ریال) 2,000 1,645 به صورت ناخالص
سایر موارد:
مورد ديگري وجود نداشته است