icon

اطلاعات و صورت‌های مالی

EN
شرکت:
چيني کرد
سرمایه ثبت شده:
213,806
نماد:
کرد
سرمایه ثبت نشده:
0
کد صنعت (ISIC):
269353
اطلاعات و صورت‌های مالی 12 ماهه منتهی به 1395/12/30 (حسابرسی شده)
سال مالی منتهی به:
1395/12/30
وضعیت ناشر:
ثبت شده نزد سازمان (ناشر غير بورسي و غير فرابورسي)
information اطلاعات نمایش داده شده با اطلاعات امضا شده مطابقت دارد

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

گزارش حسابرس مستقل و بازرس قانونی
به مجمع عمومی صاحبان سهام چيني کرد

1. 1-صورتهاي مالي شرکت چيني کرد (سهامي عام) شامل ترازنامه در تاريخ 30 اسفند ماه 1395 و صورتهاي سود و زيان و جريان وجوه نقد براي سال مالي منتهي به تاريخ مزبور و يادداشتهاي توضيحي 1 تا 31 توسط اين موسسه، حسابرسي شده است.

2. 2-مسئوليت تهيه صورتهاي مالي يادشده طبق استانداردهاي حسابداري،با هيات مديره شرکت است. اين مسئوليت شامل طراحي، اعمال و حفظ کنترلهاي داخلي مربوط به تهيه صورت هاي مالي است به کونه اي که اين صورتها، عاري از تحريف با اهميت ناشي از تقلب يا اشتباه باشد.

3. 3-مسئوليت اين موسسه، اظهار نظر نسبت به صورتهاي مالي يادشده براساس حسابرسي انجام شده طبق استاندارد هاي حسابرسي است. استانداردهاي مزبور ايجاب مي کند اين موسسه الزامات آيين رفتار حرفه اي را رعايت و حسابرسي را به گونه اي برنامه ريزي و اجرا کند که از نبود تحريف بااهميت در صورت هاي مالي ، اطمينان معقول کسب شود. حسابرسي شامل اجراي روشهايي براي کسب شواهد حسابرسي درباره مبالغ و ديگر اطلاعات افشا شده در صورت هاي مالي است. انتخاب روشهاي حسابرسي به قضاوت حسابرس، از جمله ارزيابي خطرهاي تحريف با اهميت ناشي از تقلب يا اشتباه در صورتهاي مالي، بستگي دارد. براي ارزيابي اين خطرها کنترلهاي داخلي مربوط به تهيه و ارائه صورت هاي مالي به منظور طراحي روشهاي حسابرسي مناسب شرايط موجود، و نه به قصد اظهار نظر نسبت به اثربخشي کنترلهاي داخلي واحد تجاري، يررسي ميشود. حسابرسي همچنين شامل ارزيابي مناسب بودن رويه هاي حسابداري استفاده شده و معقول بودن برآوردهاي حسابداري انجام شده توسط هيئت مديره و نيز ارزيابي کليت ارائه صورت هاي مالي است. اين موسسه اعتقاد دارد که شواهد حسابرسي کسب شده، براي اظهار نظر مشروط نسبت به صورتهاي مالي، کافي و مناسب است. همچنين اين موسسه به عنوان بازرس قانوني مسئوليت دارد موارد عدم رعايت الزانات قانوني مقرر در اصلاحيه قانون تجارت و مفاد اساسنامه شرکت و ساير موارد لازم را به مجمع عمومي عادي صاحبان سهام گزارش کند.

4. 4-اهم موارد در خصوص سرفصل داراييهاي ثابت مشهود موضوع يادداشت شماره 9 همراه صورتهاي مالي به شرح ذيل مي باشد: 1-4- با عنايت به يادداشت 9 همراه صورت هاي مالي، شرکت در سال قبل از بابت تسعير تسهيلات دريافتني از محل صندوق ذخيره ارزي مبلغ 81.541 ميليون ريال ناشي از افت شديد ارزش اسمي ريال به سرفصل ماشين آلات منتقل نموده است که در اين ارتباط تا کنون، اطلاعات دقيقي از تاريخ بهره برداري دارائي واجد شرايط و همچنين بهاي قابل بازيافت دارائيهاي خريداري شده تا تاريخ اين گزارش جهت مقايسه با ميزان مبلغ قابل تسري از محل تسعير نرخ ارز به دارائيهاي مربوطه در اختيار اين موسسه قرار نگرفته است. لذا تاثير تعديلات مقتضي بر افزايش زيان سال جاري و سنوات قبل و همچنين کاهش ارزش دفتر دارايي واجد شرايط براي اين موسسه امکان پذير نمي باشد. 2-4- باتوجه به يادداشت شماره 9 همراه صورت هاي مالي مبلغ 47.659ميليون ريال از اقلام سرمايه اي نزد انبار مربوط به ماشين آلات خريداري شده در سنوات قبل مي باشد تا تاريخ تهيه اين گزارش، مورد استفاده قرار نگرفته است. تاکنون به علت عدم ارائه مستندات کافي در خصوص ارزش بازيافتني اقلام سرمايه اي نزد انبار، حصول اطمينان از ميزان قابليت بازيافت مبلغ مذکور براي اين موسسه محرز نبوده و منوط به تعيين ارزش قابل بازيافت اقلام فوق مي باشد.
5. 5-پاسخ تاييديه هاي ارسالي سرفصل حسابها و اسناد دريافتني تجاري و غير تجاري، حسابها و اسناد پرداختني تجاري وغيرتجاري (موضوع ياداشت هاي 4و 11توضيحي صورت هاي مالي) به ترتيب به مبلغ 7.063 و 3.083ميليون ريال تا تاريخ تنظيم اين گزارش واصل نگرديده و اين موسسه نيز نتوانسته است از طريق اجراي ساير روشهاي حسابرسي، آثار احتمالي ناشي از دريافت تاييديه هاي مزبور بر صورت هاي مالي مورد گزارش تعيين کند.

6. 6-به نظر اين موسسه، به استثناي آثار احتمالي موارد مندرج در بند4 و 5 ، صورت هاي مالي ياد شده در بالا، وضعيت مالي شرکت چيني کرد (سهامي عام) در تاريخ 30 اسفند ماه 1395 و عملکرد مالي و جريانهاي نقدي آن را براي سال مالي منتهي به تاريخ مزبور، از تمام جنبه هاي با اهميت، طبق استاندرادهاي حسابداري، بنحو مطلوب نشان مي دهد.

7. 7-زيان انباشته شرکت در تاريخ ترازنامه بيش از 50 درصد سرمايه شرکت مي باشد. در اين رابطه نظر مجمع عمومي صاحبان سهام را به مفاده ماده 141 اصلاحيه قانون تجارت جلب مي نمايد.
8. 8-مفاد مواد 128 اصلاحيه قانون تجارت مبني برتعيين حدود اختيارات مدير عامل توسط هيات مديره وارسال نسخه اي از آن به مرجع ثبت شرکتها رعايت نگرديده است.
9. 9-معاملات مندرج در يادداشت توضيحي شماره 30 همراه صورتهاي مالي، به عنوان کليه معاملات مشمول ماده 129 اصلاحيه قانون تجارت که طي سال مورد گزارش انجام شده و توسط هيئت مديره به اطلاع اين موسسه رسيده،مورد بررسي قرارگرفته است. در مورد معاملات مذکور رعايت تشريفات مقرر در ماده قانوني يادشده در خصوص کسب مجوز از هيئت مديره و عدم شرکت مدير ذينفع در راي گيري رعايت گرديده است. نظر اين موسسه به شواهدي حاکي از اينکه معاملات مزبور باشرايط مناسب تجاري و در روال عادي عمليات شرکت انجام نگرفته باشد.جلب نگرديده است.
10. 10- گزارش فعاليت هيات مديره درباره فعاليت و وضع عمومي شرکت، موضوع ماده 232 اصلاحيه قانون تجارت، که به منظور تقديم به مجمع عمومي عادي صاحبان سهام تنظيم گرديده، مورد بررسي اين موسسه قرار گرفته است. با توجه به رسيدگي هاي انجام شده، نظر اين موسسه به موارد بااهميتي که حاکي از مغايرت اطلاعات مندرج در گزارش با اسناد و مدارک ارائه شده از جانب هيات مديره باشد، جلب نشده است.
11. 11-چک ليست سازمان بورس اوراق بهادار تهران در زمينه رعايت مقررات و ضوابط حاکم بر شرکتهاي پذيرفته شده مورد بررسي اين موسسه قرار گرفته است. موارد عدم رعايت مقررات و ضوابط توسط شرکت به شرح زير مي باشد. 1-11- وجود نسبت حداقل 15 درصد حقوق صاحبان سهام به کل دارايي ها 2-11- مفاد بندهاي 1الي 4 ماده 7 دستورالعمل اجرايي افشاي اطلاعات درخصوص ارائه بموقع صورت هاي مالي سالانه حسابرسي شده منتهي به 29/12/1394 ، گزارش هيات مديره به مجمع و اظهار نظر حسابرس در مورد آن حداقل 10 روز قبل از برگزاري مجمع، صورت ها مالي مياندوره اي حسابرسي نشده و حسابرسي شده 6 ماهه سال مالي مورد گزارش. 3-11- مفاد بند 9 دستورالعمل انضباطي ناشران در خصوص ارائه بموقع عملکرد منتج به زيان خالص و يا عملياتي ظرف مدت مقرر.
12. 12- در اجراي چک ليست ابلاغي کنترل هاي داخلي حاکم بر گزارشگري مالي مصوب سازمان بورس و اوراق بهادار، چک ليست مزبور مورد بررسي و تکميل قرار گرفته است، در اين خصوص الزامات دستورالعمل ياد شده مبني بر تشکيل کميته حسابرسي داخلي، تشکيل واحد حسابرسي داخلي و تهيه گزارشات سالانه " گزارش کنترل هاي داخلي " رعايت نشده است.
13. 13- در اجراي ماده 33 دستورالعمل اجراي مبارزه با پولشويي توسط حسابرسان، رعايت مفاد قانون مزبور در آيين نامه هاي و دستورالعمل هاي اجراي مرتبط در چارچوب چک ليست ابلاغي مرجع ذيربط و استانداردهاي حسابرسي، توسط اين موسسه مورد ارزيابي قرار گرفته است. در اين خصوص الزامات مربوط از جمله تعيين واحد مبارزه با پولشويي و فرآيند اجرايي آن عملي نشده است.

18خرداد1396
موسسه حسابرسي آرمان راهبرد
سمتامضاء كنندهشماره عضویتزمان
مدير فني موسسه آرمان راهبرد Seyed Ata Ahmadian Hosseini [Sign]9421811396/03/27 17:14:51
مدير موسسه آرمان راهبرد Jahangir Zolfaghari [Sign]8312911396/03/27 17:27:18