مشخصات
امضا کنندگان: [ Mohammad Khedri [Sign]]
information اطلاعات نمایش داده شده با اطلاعات امضا شده مطابقت دارد
موضوع: تصمیمات مجمع عمومي عادي بطور فوق العاده صاحبان سهام برای سال (دوره) مالی منتهی به 1395/12/30 شرکت سيمان خرم آباد - نماد: سخرم

الف- زمان و محل برگزاری مجمع عمومی :
مجمع عمومي عادي بطور فوق العاده صاحبان سهام شرکت براساس آگهی منتشره در سامانه کدال در تاریخ 1395/11/28 در خصوص دعوت به مجمع عمومی عادی بطور فوق‌العاده راُس ساعت 10:00 روز چهار شنبه مورخ 1395/12/11 درمحل  شعبه شرکت به نشاني: تهران – بلوار ميرداماد – خيابان شمس تبريزي شمالي- پلاک 28- طبقه سوم – واحد 6   برگزار گردید و در خصوص دستور جلسات زیر تصمیم گیری نمود

ب– دستور جلسه :  


ج – حاضرین درجلسه مجمع عمومی :
اسامی سهامداران تعداد سهام درصد مالکیت
    
خانم رکسانا خدري50000002.91 %
خانم راحيل خدري50000002.91 %
خانم نزهت خدري59700003.48 %
محمد خدري4966170028.95 %
سايرين5056542829.47 %
جمع11619712867.73 % 

د- اعضای هیئت رئیسه:
براساس رأی‌گیری به‌عمل‌آمده در جلسة مجمع عمومی، اعضای هیئت‌رئیسه به‌شرح ذیل انتخاب گردیدند:

آقای/ خانم  1- محمد خدري  به‌عنوان رئیس مجمع .
آقای/ خانم  2- رضا خدري  به‌عنوان ناظرمجمع .
آقای/ خانم  3- حاصل خدري  به‌عنوان ناظرمجمع .
آقای/ خانم  4- ميرزاعلي کلاله  به‌عنوان منشی مجمع .

ه- اعضای هیئت‌ مدیره :
آخرین اعضای هیئت مدیره درسال مالی مورد گزارش به‌شرح ذیل بوده است :

 
نام عضو حقیقی یا حقوقی هیئت مدیره شمارۀ ثبت عضو حقوقی/کد ملی نوع شرکت نوع عضویت نام نماینده عضو حقوقی کد ملی نماینده عضو حقوقی سمت موظف/غیر موظف مدرک تحصیلی
خليفه خدري5299685009اصلیعضو هیئت مدیرهغیر موظفسيکل
فرامرز چهره گشا0031821340اصلیعضو هیئت مدیرهغیر موظفليسانس
محمد خدري5299820641اصلیعضو هیئت مدیرهموظفديپلم
نزهت خدري4268855858علی البدلعضو هیئت مدیرهغیر موظف
مهدي پور دامير - حسن2090983191اصلیعضو هیئت مدیرهغیر موظف
علي اصغر حمزه گودرزي 0030075211اصلیعضو هیئت مدیرهغیر موظف
ابراهيم خدري 4269851554علی البدلعضو هیئت مدیرهغیر موظف

مشخصات مدیر عامل :
نام مدیر عامل کد ملی مدرک تحصیلی
و- تصمیمات مجمع :
کاشفان  به‌عنوان بازرس قانونی و حسابرس شرکت و   بهراد مشار  به‌عنوان بازرس علی‌البدل انتخاب گردید.

بر اساس تصمیمات مجمع اعضای هیئت مدیره جدید به‌شرح زیر به مدت  2 سال انتخاب گردیدند.
 
نام عضو حقیقی یا حقوقی هیئت مدیره ماهیت نوع شرکت شمارۀ ثبت عضو حقوقی/کد ملی نوع عضویت
خليفه خدريحقیقی5299685009اصلی
فرامرز چهره گشاحقیقی0031821340اصلی
محمد خدريحقیقی5299820641اصلی
نزهت خدريحقیقی4268855858علی‌البدل
مهدي پور دامير - حسنحقیقی2090983191اصلی
علي اصغر حمزه گودرزي حقیقی0030075211اصلی
ابراهيم خدري حقیقی4269851554علی‌البدل


سایر موارد:
سهامداران محترمي که تمايل به حضور در جلسه مذکور را دارند مي توانند شخصا يا از طريق وکيل و نماينده قانوني خود با در دست داشتن اصل شناسنامه يا وکالتنامه و برگ سهام براي دريافت کارت ورود به جلسه در ساعات اداري روز دوشنبه 9/12/1395 به محل شعبه شرکت به نشاني: تهران – بلوار ميرداماد – خيابان شمس تبريزي شمالي- پلاک 28- طبقه سوم – واحد 6 مراجعه نمايند.