مشخصات
امضا کنندگان: [ Rahim Parastoo [Sign]]
information اطلاعات نمایش داده شده با اطلاعات امضا شده مطابقت دارد
موضوع: تصمیمات مجمع عمومی عادی سالیانه صاحبان سهام برای سال (دوره) مالی منتهی به 1395/12/30 شرکت گسترش صنايع و خدمات کشاورزي - نماد: تکشا

الف- زمان و محل برگزاری مجمع عمومی :
مجمع عمومی عادی سالیانه صاحبان سهام شرکت براساس آگهی منتشره در سامانه کدال در تاریخ 1396/03/22 در خصوص دعوت به مجمع عمومی عادی سالیانه راُس ساعت 10:00 روز یکشنبه مورخ 1396/04/18 درمحل  تهران -ميدان توحيد-خيابان فرصت شرقي-خيابان دکترغريب-نرسيده به خيابان آزادي-دانشکده دامپزشکي دانشگاه تهران -درب غربي-طبقه اول -سالن شورا   برگزار گردید و در خصوص دستور جلسات زیر تصمیم گیری نمود

ب– دستور جلسه :  
1395/12/30


ج – حاضرین درجلسه مجمع عمومی :
اسامی سهامداران تعداد سهام درصد مالکیت
    
شرکت فرآوري و توسعه ابنيه شاهد5000 %
شرکت شاهد 5880 %
آقاي رحيم پرستو13000 %
شرکت شاهد انرژي 11020001 %
شرکت ذخيره شاهد 1818210816.54 %
موسسه اندوخته شاهد 5516562550.17 %
جمع7445212167.71 % 

د- اعضای هیئت رئیسه:
براساس رأی‌گیری به‌عمل‌آمده در جلسة مجمع عمومی، اعضای هیئت‌رئیسه به‌شرح ذیل انتخاب گردیدند:

آقای/ خانم  کاظم اکبري  به‌عنوان رئیس مجمع .
آقای/ خانم  باقر ميلاني شيروان  به‌عنوان ناظرمجمع .
آقای/ خانم  محمدحسن قوسيان مقدم  به‌عنوان ناظرمجمع .
آقای/ خانم  رجيم پرستو  به‌عنوان منشی مجمع .

ه- اعضای هیئت‌ مدیره :
آخرین اعضای هیئت مدیره درسال مالی مورد گزارش به‌شرح ذیل بوده است :

 
نام عضو حقیقی یا حقوقی هیئت مدیره شمارۀ ثبت عضو حقوقی/کد ملی نوع شرکت نوع عضویت نام نماینده عضو حقوقی کد ملی نماینده عضو حقوقی سمت موظف/غیر موظف مدرک تحصیلی
شرکت شاهد 53558اصلیرحيم پرستو 4284594575عضو هیئت مدیرهموظفليسانس
شرکت فرآوري و توسعه ابنيه شاهد 116643اصلیمهدي وجگاني 0491252056عضو هیئت مدیرهغیر موظفدکترا
شرکت ذخيره شاهد118910اصلیباقر ميلاني شيروان0829308539عضو هیئت مدیرهغیر موظفدکتري
شرکت شاهد انرژي (سهامي خاص)10103212610اصلیحسين اسمعيلي 1501021399عضو هیئت مدیرهغیر موظف
موسسه اندوخته شاهد 10100567400اصلیمحمدحسن قوسيان مقدم 0839479476عضو هیئت مدیرهغیر موظف

مشخصات مدیر عامل :
نام مدیر عامل کد ملی مدرک تحصیلی
و- تصمیمات مجمع :
صورت‌های مالی شرکت برای سال منتهی به  1395/12/30 و گزارش فعالیت هیئت مدیره مورد بررسی و تصویب مجمع قرارگرفت .
میزان سود قابل تخصیص و نحوه تخصیص سود بر اساس مصوبات مجمع به شرح ذیل می‌باشد:

RowNameشرحسال منتهی به 1395/12/30
(میلیون ريال)
سود (زیان) خالص
۱۶,۸۷۲
سود (زیان) انباشته ابتدای دوره
۳۴,۶۱۰
تعدیلات سنواتی
(۵,۰۰۰)
سود (زیان) انباشته ابتدای دوره تعدیل‌شده
۲۹,۶۱۰
سود سهام مصوب (مجمع سال قبل)
(۱۳,۱۹۵)
تغییرات سرمایه از محل سود (زیان) انباشته
۰
سود انباشته ابتدای دوره تخصیص نیافته
۱۶,۴۱۵
انتقال از سایر اقلام حقوق صاحبان سهام
۰
سود قابل تخصیص
۳۳,۲۸۷
انتقال به اندوخته‌ قانونی
(۸۴۴)
انتقال به سایر اندوخته‌ها
۰
سود (زیان) انباشته پايان دوره
۳۲,۴۴۳
سود سهام مصوب (مجمع سال جاری)
(۱۲,۰۹۵)
سود (زیان) انباشته پایان دوره (با لحاظ نمودن مصوبات مجمع)
۲۰,۳۴۸
سود (زیان) خالص هر سهم- ریال
۱۵۳
سود نقدی هر سهم (ریال)
۱۱۰
سرمایه
۱۰۹,۹۵۶
مفيد راهبر  به‌عنوان بازرس قانونی و حسابرس شرکت و   هشيار بهمند  به‌عنوان بازرس علی‌البدل انتخاب گردید.

روزنامه‌ یا روزنامه‌های زیر به عنوان روزنامه کثیرالانتشار جهت درج آگهی‌های شرکت تعیین شد:
اطلاعات


حق حضور اعضای غیر موظف و پاداش هیئت مدیره
شرح سال قبل - مبلغ سال جاری - مبلغ توضیحات
حق حضور (ریال) 6,000,000 8,000,000   بابت برگزاری حداقل   جلسه در ماه
پاداش (میلیون ریال) 395 362 به صورت ناخالص
سایر موارد:
ساير موارد ي که در صلاحيت مجمع عمومي عادي ساليانه باشد .