مشخصات
information اطلاعات نمایش داده شده با اطلاعات امضا شده مطابقت دارد

موضوع: معرفی/تغییر در ترکیب اعضای هیئت‌مدیره شرکت سالمين - نماد: غسالم

معرفی/ تغییر نمایندگان اعضای حقوقی هیئت مدیره و تعیین سمت


بدین‌ وسیله به اطلاع می‌رساند باستناد مصوبۀ مجمع عمومی عادی مورخ  1399/04/22  و جلسۀ هیئت‌ مدیرۀ مورخ 1400/02/06 اسامی اعضای هیئت ‌مدیره و نمایندگان آنها و سمت هریک به شرح جدول ذیل می‌باشد:

 
نام عضو حقیقی یا حقوقی
قدیم هیئت مدیره
نام عضو حقیقی یا حقوقی جدید هیئت مدیره شمارۀ ثبت / کد ملی نام نماینده قبلی عضو حقوقی نام نماینده جدید عضو حقوقی کد ملی سمت موظف/ موظف/غیر موظف مدرک مدرک تحصیلی
اعتبار صنايع کيشاعتبار صنايع کيش10861528618يونس ژائله سعدآباديونس ژائله سعدآباد1582090645رئیس هیئت مدیرهغیر موظفليسانس
شيرين عسلشيرين عسل10861063512سيدعلي اصغر کشفيسيدعلي اصغر کشفي6189854427عضو هیئت مدیرهموظفليسانس
پخش سراسري ايرانپخش سراسري ايران10100763720محمدحسين پاليزدارمحمدحسين پاليزدار0054889553عضو هیئت مدیرهغیر موظفليسانس
دامپروري آذربايجان خاوريدامپروري آذربايجان خاوري10200042463اميرحسين تقديسيياشار صديق زاده1533924351نایب رئیس هیئت مدیرهغیر موظففوق ليسانس
پرورش مرغ تخمگذار آذربايجان خاوريپرورش مرغ تخمگذار آذربايجان خاوري10861896826فرزين کاوياني نياميرجواد سيدي بناب1583102388عضو هیئت مدیرهغیر موظفليسانس