icon

گزارش فعالیت ماهانه

EN
شرکت:
توليدي قند شيروان، قوچان و بجنورد
سرمایه ثبت شده:
330,000
نماد:
قشير
سرمایه ثبت نشده:
0
کد صنعت (ISIC):
384205
گزارش فعالیت ماهانه 1 ماهه منتهی به 1399/05/31
سال مالی منتهی به:
1399/12/30
وضعیت ناشر:
پذيرفته شده در فرابورس ايران
information اطلاعات نمایش داده شده با اطلاعات امضا شده مطابقت دارد