مشخصات
information اطلاعات نمایش داده شده با اطلاعات امضا شده مطابقت دارد

موضوع: تصمیمات مجمع عمومي عادي بطور فوق العاده صاحبان سهام برای سال (دوره) مالی منتهی به 1397/10/30 شرکت فرآوري معدني اپال کاني پارس - نماد: اپال

الف- زمان و محل برگزاری مجمع عمومی :
مجمع عمومي عادي بطور فوق العاده صاحبان سهام شرکت براساس آگهی منتشره در سامانه کدال در تاریخ 1399/08/11 در خصوص دعوت به مجمع عمومی عادی بطور فوق‌العاده راُس ساعت 08:00 روز دوشنبه مورخ 1396/12/14 درمحل  شهرک قدس- بلوار درختي- خيابان سپهر- پلاک 34- طبقه 5- واحد 10   برگزار گردید و در خصوص دستور جلسات زیر تصمیم گیری نمود

ب– دستور جلسه :  


ج – حاضرین درجلسه مجمع عمومی :
اسامی سهامداران تعداد سهام درصد مالکیت
    
پارس فولاد سبزوار300 %
اپال فولاد شرق پارسيان300 %
صنعتي و معدني اپال پارسيان سنگان300 %
توسعه ساختماني پارسيان300 %
سرمايه گذاري پارسيان4999999880100 %
جمع5000000000100 % 

د- اعضای هیئت رئیسه:
براساس رأی‌گیری به‌عمل‌آمده در جلسة مجمع عمومی، اعضای هیئت‌رئیسه به‌شرح ذیل انتخاب گردیدند:

آقای/ خانم  محمد مسعود سميعي نژاد  به‌عنوان رئیس مجمع .
آقای/ خانم  مهدي صيدي  به‌عنوان ناظرمجمع .
آقای/ خانم  مجتبي شعباني  به‌عنوان ناظرمجمع .
آقای/ خانم  حبيب اله بوربور حسين بيگي  به‌عنوان منشی مجمع .

ه- اعضای هیئت‌ مدیره :
آخرین اعضای هیئت مدیره درسال مالی مورد گزارش به‌شرح ذیل بوده است :

 
نام عضو حقیقی یا حقوقی هیئت مدیره شمارۀ ثبت عضو حقوقی/کد ملی نوع شرکت نوع عضویت نام نماینده عضو حقوقی کد ملی نماینده عضو حقوقی سمت موظف/غیر موظف مدرک تحصیلی

مشخصات مدیر عامل :
نام مدیر عامل کد ملی مدرک تحصیلی
و- تصمیمات مجمع :
بر اساس تصمیمات مجمع اعضای هیئت مدیره جدید به ‌شرح زیر
به مدت 2 سال انتخاب گردیدند.

 
نام عضو حقیقی یا حقوقی هیئت مدیره ماهیت نوع شرکت شمارۀ ثبت عضو حقوقی/کد ملی نوع عضویت
سرمايه گذاري پارسيانحقوقیسهامی خاص10102671483اصلی
صنعتي و معدني اپال پارسيان سنگانحقوقیسهامی خاص14005139427اصلی
اپال فولاد شرق پارسيانحقوقیسهامی خاص14004843463اصلی
پارس فولاد سبزوارحقوقیسهامی خاص14005024571اصلی
توسعه ساختماني پارسيانحقوقیسهامی خاص10102837236اصلی