تصمیمات مجمع صندوق سرمایه گذاری ( صندوق سرمايه گذاري اختصاصي بازارگرداني توسعه معادن و فلزات آرمان)
مشخصات
information اطلاعات نمایش داده شده با اطلاعات امضا شده مطابقت دارد
موضوع: تصمیمات مجمع صندوق سرمایه گذاری

باز/بسته کردن همه بستن همه
زمان و محل برگزاری مجمع صندوق سرمایه‌گذاری

پیرو آگهی منتشر شده در سامانه کدال در تاریخ 1399/08/06 در خصوص دعوت به مجمع صندوق سرمایه گذاری راس ساعت 10:00 مورخ 1399/08/07 در محل صندوق با حضور 100   درصد از دارندگان واحدهای سرمایه گذاری دارای حق رأی,نماینده متولی,حسابرس صندوق برگزار گردید و درخصوص دستور جلسات زیر تصمیم گیری نمود.

دستور جلسه
  • تصمیم گیری در خصوص تصویب تغییرات در امیدنامه صندوق - سایر بخش های امیدنامه
حاضرین در جلسه مجمع صندوق
اسامی دارندگان واحدهای سرمایه گذاری دارای حق راًیتعداد واحدهای سرمایه گذاری دارای حق راًیدرصد مالکیت
تامین سرمایه تمدن 150,500 70
شركت سرمایه گذاری توسعه معادن و فلزات 64,500 30
جمع215,000100.00
اعضای هیئت رئیسه
بر اساس رای گیری به عمل آمده در جلسه مجمع، اعضای هیئت رئیسه به شرح ذیل انتخاب گردیدند:
آقای/خانم منظر بزرگی سندی (نماینده دارندگان واحدهای سرمایه گذاری دارای حق رای) به عنوان رئیس مجمع
آقای/خانم فاطمه حقیقی (نماینده دارندگان واحدهای سرمایه گذاری دارای حق رای) به عنوان ناظر مجمع
آقای/خانم سیدمحدثه حسینی (نماینده متولی صندوق) به عنوان ناظر مجمع
آقای/خانم احمد کوچکی (سایر) به عنوان منشی مجمع
ارکان صندوق
آخرین ارکان صندوق در سال مالی مورد گزارش به شرح ذیل بوده است:
سمت رکننام رکنشناسه ملی
مدیر صندوق تأمين سرمايه تمدن 10320741707
حسابرس صندوق حسابرسي و خدمات مديريت سامان پندار حسابداران رسمي 10100525069
متولی صندوق حسابرسي رازدار 10100129086
تصمیمات مجمع
باز/بسته کردن همه بستن همه
تصویب تغییرات لازم در امیدنامه صندوق
تغییرات امیدنامه به شرح ذیل تصویب گردید:
شماره بندموضوعجزئیاتتوضیحات (متن مصوبه عیناً درج شود)
2-2-1 اوراق بهادار موضوع بازارگردانی، تعهدات و شرایط بازارگردانی
  • موضوع: کارخانجات تولیدی شهید قندی (حداقل سفارش انباشته: 5,900,000 حداقل معاملات روزانه: 295,000 دامنه مظنه(درصد): 3.00)
سهام شرکت كارخانجات توليدي شهيد قندي (بکام) به موضوع فعالیت اصلی صندوق (بند1-2-2 امیدنامه) اضافه گردید .

مجمع به آقا/خانم منظر بزرگی سندی با حق توکیل به غیر وکالت داد تا نسبت به ثبت این صورتجلسه نزد اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری اقدام نماید.