icon

اطلاعات و صورت‌های مالی میاندوره‌ای

EN
شرکت:
صنايع جوشکاب يزد
سرمایه ثبت شده:
15,400
نماد:
بکاب
سرمایه ثبت نشده:
0
کد صنعت (ISIC):
313005
اطلاعات و صورت‌های مالی میاندوره‌ای 6 ماهه منتهی به 1395/12/30 (حسابرسی شده)
سال مالی منتهی به:
1396/06/31
وضعیت ناشر:
پذيرفته شده در بورس تهران
information اطلاعات نمایش داده شده با اطلاعات امضا شده مطابقت دارد

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

گزارش بررسی اجمالی
به هیئت مدیره صنايع جوشکاب يزد

1. ترازنامه شرکت صنايع جوشکاب يزد (سهامي عام) در تاريخ 30 اسفندماه 1395 و صورتهاي سود و زيان و جريان وجوه نقد آن براي دوره مالي مياني شش ماهه منتهي به تاريخ مزبور، همراه با يادداشتهاي توضيحي 1 تا 34 پيوست، مورد بررسي اجمالي اين موسسه قرار گرفته است. مسئوليت صورتهاي مالي مياندوره اي با هيات مديره شرکت است. مسئوليت اين موسسه بيان نتيجه گيري درباره صورتهاي مالي ياد شده بر اساس بررسي اجمالي انجام شده است.

2. بررسي اجمالي اين موسسه براساس استاندارد بررسي اجمالي 2410، انجام شده است. بررسي اجمالي اطلاعات مالي ميان دوره اي شامل پرس و جو، عمدتا از مسئولين امور مالي و حسابداري و به کارگيري روشهاي تحليلي و ساير روشهاي بررسي اجمالي است. دامنه بررسي اجمالي به مراتب محدودتر از حسابرسي صورتهاي مالي است و در نتيجه، اين موسسه نمي تواند اطمينان يابد از همه موضوعات مهمي که معمولا در حسابرسي قابل شناسائي است،‌ آگاه مي شود و از اين رو، اظهارنظر حسابرسي ارائه نمي کند.

3. بر اساس برگهاي قطعي و تشخيص صادره از سوي اداره امور مالياتي، ميزان بدهي شرکت بابت ماليات عملکرد ، حقوق ، تکليفي سالهاي 1391 الي 1394 به مبلغ 8/19 ميليارد ريال اعلام شده است که با توجه به اعتراض شرکت نسبت به اين مبلغ و همچنين پرداخت مبلغ 7 ميليارد ريال طبق دفاتر، مبلغ 8/12 ميليارد ريال کسري ذخيره در حسابها وجود دارد.با توجه به مراتب فوق، هر چند تعديل صورتهاي مالي از بابت کسري ذخيره ماليات ضروري است، ليکن در شرايط موجود و با توجه به اعتراضات شرکت، تعيين ذخيره مورد لزوم از اين بابت، براي اين مؤسسه مشخص نبوده و منوط به رسيدگي و اعلام نظر قطعي مسئولين ذيصلاح مالياتي خواهد بود.
4. به شرح يادداشتهاي توضيحي 4 و 6 صورتهاي مالي، سرفصل حسابهاي دريافتني هاي تجاري و غير تجاري و پيش پرداختها شامل مبلغ 7/47 ميليارد ريال اقلام راکد و سنواتي بوده که شرکت از اين بابت مبلغ 19 ميليارد ريال ذخيره در حسابها اعمال نموده که تا تاريخ اين گزارش، پيگيري هاي شرکت در خصوص وصول و يا رفع مغايرات احتمالي حسابهاي في ما بين به نتيجه نرسيده است.همچنين مبلغ 1/9 ميليارد ريال از سر فصل حسابهاي پرداختني هاي تجاري و غير تجاري و پيش دريافتها به شرح يادداشت توضيحي 11 و 16 صورتهاي مالي راکد، سنواتي مي باشد. هر چند تعديل صورتهاي مالي از اين بابت ضروري است، ليکن در شرايط فعلي، تعيين آثار قطعي تعديلات لازم از اين بابت بر صورتهاي مالي براي اين مؤسسه ميسر نمي باشد.
5. باتوجه به عدم استفاده ازظرفيت کامل ماشين آلات ونيروي انساني ، هزينه هاي جذب نشده درتوليد به نحو صحيح محاسبه وافشاء نگرديده است.به علت نبود اطلاعات، اسناد و مدارک مورد لزوم،تعيين آثار مالي ناشي ازموارد ياد شده بر محاسبات بهاي تمام شده توليد، براي اين موسسه ميسرنمي باشد.
6. تا تاريخ تنظيم اين گزارش،نقل و انتقال رسمي سند مالکيت زمين خريداري شده از شرکت توسعه و گسترش الکترونيک پيام در شهرک صنعتي سمنان و دو دستگاه آپارتمان خريداري شده از شرکت بسته بندي پارس واقع در شهر صنعتي البرز قزوين ، در دفاتر اسناد رسمي انجام نشده است.

7. بر اساس بررسي اجمالي انجام شده، به استثناي آثار موارد مندرج در بندهاي 3 الي 5 و همچنين به استثناي آثار احتمالي موارد مندرج در بند 6 ، اين موسسه به موردي که حاکي از عدم ارائه مطلوب صورتهاي مالي ياد شده، از تمام جنبه هاي با اهميت، طبق استانداردهاي حسابداري باشد، برخورد نکرده است.

8. همانگونه که در يادداشت توضيحي 31 صورتهاي مالي مندرج است، مبلغ 49 ميليارد ريال اسناد تضميني شرکت نزد ديگران ناشي از تضمين بدهيهاي گروه در بانکها توسط شرکت ايجاد شده است، که در نتيجه عدم پرداخت ديون حال شده شرکتهاي گروه، بخشي از اموال شرکت به شرح يادداشت هاي توضيحي 5، 7، 9 و 10 صورتهاي مالي شامل بخشي از موجودي مواد و کالا، سرمايه گذاري در سهام شرکت ها ، ماشين آلات و ساختمان پاساژ ميبد شرکت از سوي وزارت امور اقتصادي و دارائي و بانک صادرات ايران توقيف شده است، آزاد سازي اموال توقيف شده منوط به نتايج اقدامات آتي شرکت در دعاوي مطروحه مي باشد. نتيجه گيري اين موسسه بر اثر مفاد اين بند مشروط نشده است.

9. تعداد 9 فقره از حسابهاي بانکي شرکت راکد و بدون گردش بوده که تا کنون اقدام خاصي از سوي شرکت در اين خصوص صورت نپذيرفته است.
10. باتوجه به وجود چک هاي برگشتي متعدد شرکت درسنوات قبل، مشکلات عديده، از جمله برداشت بلافاصله از حساب بانکي شرکت به وجود آمده است که شرکت به ناچار جهت انجام دريافتها و پرداختهاي جاري و روزانه خود از محل چکهاي دريافتي مشتريان که نزد صندوق نگهداري مي شود، استفاده مي نمايد. با توجه به حساسيت بالاي موجودي صندوق، استقرار کنترلهاي داخلي مناسب به منظور جلوگيري از هرگونه سوء استفاده احتمالي مورد تأکيد است.
11. در سال مالي مورد گزارش، مفاد مواد آئين نامه معاملات مصوب فروش شامل اخذتضامين کافي و دوره وصول مطالبات رعايت نشده است.
12. الزامات سازمان بورس اوراق بهادار درخصوص اسقرار نظام کنترل هاي داخلي حاکم بر گزارشگري مالي شرکت در تاريخ 31 شهريور ماه 1395 توسط شرکت رعايت نشده است.
13. پيگيريهاي شرکت جهت انجام تکاليف مجمع عمومي عادي مورخ 26 دي ماه 1395 صاحبان سهام در اکثر موارد منجر به نتيجه قطعي نشده است.
14. موارد عدم رعايت دستورالعمل اجرايي افشاء اطلاعات و دستورالعمل انضباطي شرکتهاي ثبت شده در بورس اوراق بهادار به شرح ذيل مي باشد : 1-14- عدم رعايت بند 5 ماده 1 و 2 در خصوص تقسيم و پرداخت سود به سهامداران طبق برنامه اعلام شده. 2-14- عدم رعايت ماده 27 چک ليست در خصوص اينکه حداقل يکي از اعضاي هيأت مديره يا نماينده وي به صورت غير موظف داراي تحصيلات مالي با تجربه مرتبط باشند. 3-14- عدم رعايت ميزان سرمايه حداقل 30 ميليارد ريال با توجه به بازار فعال در آن ( بازار دوم بورس).

23اردیبهشت1396
موسسه حسابرسي آزمون پرداز ايران مشهود
سمتامضاء كنندهشماره عضویتزمان
شريک موسسه آزمون پرداز ايران مشهود Siavash Mehdipour Roshan [Sign]9119461396/02/30 19:17:54
شريک موسسه آزمون پرداز ايران مشهود Seyed Abbas Esmaeilzadeh Pakdaman [Sign]8000521396/02/30 19:24:10
مدير موسسه آزمون پرداز ايران مشهود Abbas Vafadar [Sign]8008741396/02/30 19:28:32