مشخصات
information اطلاعات نمایش داده شده با اطلاعات امضا شده مطابقت دارد

پیشنهاد هیئت مدیره به مجمع عمومی فوق العاده در خصوص افزایش سرمایه شرکت زرين معدن آسيا - نماد: فزرين(کزرين)

موضوع:  پیشنهاد هیئت مدیره به مجمع عمومی فوق العاده در خصوص افزایش سرمایه 
با عنایت به ماده 3 دستورالعمل مراحل زمانی افزایش سرمایه شرکت های ثبت شده نزد سازمان بورس و اوراق بهادار (مصوب 1395/07/17 هیئت مدیرة سازمان بورس و اوراق بهادار و اوراق بهادار) به پیوست گزارش توجیهی هیئت مدیرة به منظور پیشنهادافزایش سرمایه از مبلغ 500,000,000,000 ریال به مبلغ 650,000,000,000 ریال از محل سود انباشته به منظور جبران مخارج صورت گرفته بابت مشارکت در افزايش سرمايه شرکت‌هاي سرمايه‌پذير (شرکت زرين روي کاسپين و شرکت توسعه معادن سرب و روي مهدي‌آباد)، تحصيل سرمايه گذاري(شرکت توسعه معان زرين صبا) و همچنين جبران مخارج صورت گرفته بابت خريد دارايي‌هاي ثابت که در تاریخ 1398/11/05 به تصویب هیئت مدیره رسیده و جهت اظهارنظر به حسابرس و بازرس قانونی ارسال شده، ارائه می گردد.اظهارنظر بازرس قانونی نسبت به گزارش مذکور متعاقبا اطلاع رسانی می گردد.
بدیهی است انجام افزایش سرمایة یادشده منوط به موافقت سازمان بورس و اوراق بهادار و تصویب مجمع عمومی فوق العاده می باشد.