مشخصات
آگهی دعوت به مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده شرکت بانک مهر اقتصاد - نماد: ومهر
موضوع: آگهی دعوت به مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده  


الف- زمان و محل برگزاری مجمع عمومی :
از کلیه سهامداران ، وکیل یا قائم مقام قانونی صاحب سهم و همچنین نماینده یا نمایندگان اشخاص حقوقی دعوت میگردد تا در جلسه مجمع عمومی این شرکت که در ساعت 10:00 روز یکشنبه مورخ 1395/12/15 درمحل تهران خيابان کريمخان زند خيا بان ميرزاي شيرازي کوچه هفدهم پلاک 17 شرکت کارگزاري مهر اقتصاد ايرانيان برگزار میگردد حضور بهم رسانند.

ب– دستور جلسه :  
توضیحات:
تصميم گيري در خصوص مانده مازاد تجديد ارزيابي دارائي ها بر اساس تصويب نامه شماره 53970 مورخ 10/5/1395هيات محترم وزيران
 
امضا کنندگان: [ Seyed Zia Imani [Sign]]
information اطلاعات نمایش داده شده با اطلاعات امضا شده مطابقت دارد