مشخصات
information اطلاعات نمایش داده شده با اطلاعات امضا شده مطابقت دارد

شرکت معادن بافق - نماد: کبافق
موضوع: شفاف سازی در خصوص شایعه، خبر یا گزارش منتشر شده
به استناد ماده 2 مکرر 3 دستورالعمل اجرایی افشای اطلاعات شرکت های ثبت شده نزد سازمان به اطلاع مي‌رساند پیرو گزارش منتشر شده در فضای مجازی مبنی بر تاثير شيوع ويروس کرونا به استحضار می رساند با کنترلهاي بهداشتي و رعايت پروتکلهاي مربوطه در اين خصوص هيچگونه کاهش توليد مرتبط با اين موضوع وجود نداشته است .
بدیهی است در صورت وقوع هرگونه رویداد با اهمیت، مراتب مطابق مفاد ماده 13 دستورالعمل اجرایی افشای اطلاعات شرکت های ثبت شده نزد سازمان افشا می شود.