مشخصات
امضا کنندگان: [ Hojjatallah Mohammadianpour [Sign]]
information اطلاعات نمایش داده شده با اطلاعات امضا شده مطابقت دارد
موضوع: تصمیمات مجمع عمومی عادی سالیانه صاحبان سهام برای سال (دوره) مالی منتهی به 1395/12/30 شرکت صنايع تجهيزات نفت - نماد: فنفت

الف- زمان و محل برگزاری مجمع عمومی :
مجمع عمومی عادی سالیانه صاحبان سهام شرکت براساس آگهی منتشره در سامانه کدال در تاریخ 1396/03/17 در خصوص دعوت به مجمع عمومی عادی سالیانه راُس ساعت 10:00 روز شنبه مورخ 1396/04/03 درمحل  تهران- خيابان ملاصدرا-خيابان شيرلز شمالي-انتهاي خيابان دانشور شرقي-پلاک51-شرکت سرمايه گذاري اهداف   برگزار گردید و مجمع در خصوص هیچ یک از موارد دستور جلسه تصمیم گیری ننمود و مجمع با تنفس روبرو گردید
با توجه به آماده نبودن گزارش مبسوط در خصوص صورت تطبيق فعاليت هيئت مديره،مجمع به اتفاق آراء، مجمع اعلام تنفس نموده و مقرر گردید جلسه بعدی مجمع در ساعت 16:00 روز شنبه تاریخ 1396/04/17 و در محل تهران-خيابان ملاصدرا-خيابان شيراز شمالي-انتهاي خيابان دانشور شرقي-پلاک51-شرکت سرمايه گذاري اهداف برگزار گردد.

ب– دستور جلسه :  


ج – حاضرین درجلسه مجمع عمومی :
اسامی سهامداران تعداد سهام درصد مالکیت
    
سهام ترجيحي کارکنان187461364/26 %
شرکت مهندسي وساختماني صنايع نفت7480000017 %
شرکت توربو کمپرسور نفت7480000017 %
شرکت سرمايه گذاري صندوق بازنشستگي کارکنان صنعت نفت7480000017 %
شرکت تدبير بين الملل اويول8800000120 %
شرکت گروه سروش ياران10885386324/74 %
جمع440000000100 % 

د- اعضای هیئت رئیسه:
براساس رأی‌گیری به‌عمل‌آمده در جلسة مجمع عمومی، اعضای هیئت‌رئیسه به‌شرح ذیل انتخاب گردیدند:

آقای/ خانم  سيد ابوالحسن سيد خاموشي  به‌عنوان رئیس مجمع .
آقای/ خانم  وحيد باقري  به‌عنوان ناظرمجمع .
آقای/ خانم  مهدي مفيدي  به‌عنوان ناظرمجمع .
آقای/ خانم  محمد تقي زمانسرايي  به‌عنوان منشی مجمع .