مشخصات
information اطلاعات نمایش داده شده با اطلاعات امضا شده مطابقت دارد

شرکت البرز دارو - نماد: دالبر
موضوع: شفاف سازی در خصوص شایعه، خبر یا گزارش منتشر شده
به استناد ماده 2 مکرر 3 دستورالعمل اجرایی افشای اطلاعات شرکت های ثبت شده نزد سازمان به اطلاع مي‌رساند پیرو شایعه منتشر شده در فضای مجازی مبنی بر تاثير محدوديتهاي ناشي از همه گيري بيماري کرونا به استحضار می رساند علي رغم وجود برخي محدوديتها ، با توجه به اقدامات اضطراري انجام شده ، اين مشکل تاثير منفي قابل توجهي بر عملکرد شرکت طي دو ماه گذشته نداشته و پيش بيني ميشود در ماههاي آينده نيز تاثير چنداني نداشته باشد .
بدیهی است در صورت وقوع هرگونه رویداد با اهمیت، مراتب مطابق مفاد ماده 13 دستورالعمل اجرایی افشای اطلاعات شرکت های ثبت شده نزد سازمان افشا می شود.