مشخصات
امضا کنندگان: [ Mohammad Khedri [Sign]]
information اطلاعات نمایش داده شده با اطلاعات امضا شده مطابقت دارد
موضوع: تصمیمات مجمع عمومي عادي بطور فوق العاده صاحبان سهام برای سال (دوره) مالی منتهی به 1395/12/30 شرکت سيمان خرم آباد - نماد: سخرم

الف- زمان و محل برگزاری مجمع عمومی :
مجمع عمومي عادي بطور فوق العاده صاحبان سهام شرکت براساس آگهی منتشره در سامانه کدال در تاریخ 1395/11/28 در خصوص دعوت به مجمع عمومی عادی بطور فوق‌العاده راُس ساعت 10:00 روز چهار شنبه مورخ 1395/12/11 درمحل  شعبه شرکت به نشاني: تهران – بلوار ميرداماد – خيابان شمس تبريزي شمالي- پلاک 28- طبقه سوم – واحد 6   برگزار گردید و در خصوص دستور جلسات زیر تصمیم گیری نمود

ب– دستور جلسه :  


ج – حاضرین درجلسه مجمع عمومی :
اسامی سهامداران تعداد سهام درصد مالکیت
    
خانم رکسانا خدري50000002.91 %
خانم راحيل خدري50000002.91 %
خانم نزهت خدري59700003.48 %
محمد خدري4966170028.95 %
سايرين5056542829.47 %
جمع11619712867.73 % 

د- اعضای هیئت رئیسه:
براساس رأی‌گیری به‌عمل‌آمده در جلسة مجمع عمومی، اعضای هیئت‌رئیسه به‌شرح ذیل انتخاب گردیدند:

آقای/ خانم  1- محمد خدري  به‌عنوان رئیس مجمع .
آقای/ خانم  2- رضا خدري  به‌عنوان ناظرمجمع .
آقای/ خانم  3- حاصل خدري  به‌عنوان ناظرمجمع .
آقای/ خانم  4- ميرزاعلي کلاله  به‌عنوان منشی مجمع .

ه- اعضای هیئت‌ مدیره :
آخرین اعضای هیئت مدیره درسال مالی مورد گزارش به‌شرح ذیل بوده است :

 
نام عضو حقیقی یا حقوقی هیئت مدیره شمارۀ ثبت عضو حقوقی/کد ملی نوع شرکت نوع عضویت نام نماینده عضو حقوقی کد ملی نماینده عضو حقوقی سمت موظف/غیر موظف مدرک تحصیلی
خليفه خدري5299685009اصلیعضو هیئت مدیرهغیر موظفسيکل
فرامرز چهره گشا0031821340اصلیعضو هیئت مدیرهغیر موظفليسانس
محمد خدري5299820641اصلیعضو هیئت مدیرهموظفديپلم
نزهت خدري4268855858علی البدلعضو هیئت مدیرهغیر موظف
حاصل خدري5299924062اصلیعضو هیئت مدیرهغیر موظف
تبادار - اسمعيل3539833374اصلیعضو هیئت مدیرهغیر موظف

مشخصات مدیر عامل :
نام مدیر عامل کد ملی مدرک تحصیلی
و- تصمیمات مجمع :
کاشفان  به‌عنوان بازرس قانونی و حسابرس شرکت و   بهراد مشار  به‌عنوان بازرس علی‌البدل انتخاب گردید.

بر اساس تصمیمات مجمع اعضای هیئت مدیره جدید به‌شرح زیر به مدت  2 سال انتخاب گردیدند.
 
نام عضو حقیقی یا حقوقی هیئت مدیره ماهیت نوع شرکت شمارۀ ثبت عضو حقوقی/کد ملی نوع عضویت
خليفه خدريحقیقی5299685009اصلی
فرامرز چهره گشاحقیقی0031821340اصلی
محمد خدريحقیقی5299820641اصلی
نزهت خدريحقیقی4268855858علی‌البدل
حاصل خدريحقیقی5299924062اصلی
علي اصغر حمزه گودرزي حقیقی0030075211اصلی
ابراهيم خدري حقیقی4269851554علی‌البدل


سایر موارد:
1- آقاي اسماعيل تبادار از عضويت در هيئت مديره مستعفي و آقاي علي اصغر حمزه گودرزي به سمت عضو اصلي هيئت مديره و آقاي ايراهيم خدري به سمت عضو علي البدل هيئت مديره براي مابقي مدت زمان هيات مديره انتخاب گرديدند . 2- موسسه حسابرسي آزمون پرداز ايران مشهود از سمت حسابرس و بازرس قانوني عزل و با رعايت ماده 147 لايحه اصلاحيه قسمتي از قانون تجارت موسسه حسابرسي کاشفان به شماره ثبت 2782 و شناسه ملي 10100199185 به نمايندگي آقاي جعفر عوض پور به شماره ملي 1815272228 بعنوان بازرس اصلي قانوني و موسسه حسابرسي بهراد مشار بعنوان حسابرس و بازرس علي البدل به شماره ثبت 13898 و شناسه ملي 10840017999 به نمايندگي خانم فريده شيرازي به شماره ملي 1816692859 براي سال مالي منتهي بتاريخ 95/12/30 انتخاب گرديدند .