مشخصات
امضا کنندگان: [ Hosein Karimkhanzand [Sign]]
information اطلاعات نمایش داده شده با اطلاعات امضا شده مطابقت دارد
موضوع: تصمیمات مجمع عمومی عادی سالیانه صاحبان سهام برای سال (دوره) مالی منتهی به 1395/12/30 شرکت بيمه نوين - نماد: نوين(بيمه نوين)

الف- زمان و محل برگزاری مجمع عمومی :
مجمع عمومی عادی سالیانه صاحبان سهام شرکت براساس آگهی منتشره در سامانه کدال در تاریخ 1396/04/15 در خصوص دعوت به مجمع عمومی عادی سالیانه راُس ساعت 09:00 روز سه شنبه مورخ 1396/04/27 درمحل  مرکزهمايش هاي مطالعات و بهره وري منابع انساني سازمان مديريت صنعتي واقع در تهران خيابان شيخ بهايي جنوبي- شهرک والفجر-خيابان ايرانشناسي-خيابان نهم-پلاک6   برگزار گردید و در خصوص دستور جلسات زیر تصمیم گیری نمود

ب– دستور جلسه :  
1395/12/30


ج – حاضرین درجلسه مجمع عمومی :
اسامی سهامداران تعداد سهام درصد مالکیت
    
شرکت تامين مسکن جوانان68307600.46 %
شرکت نوسازي و ساختمان ايران77070120.51 %
کارگزاري بانک سپه 134702400.9 %
شرکت تامين مسکن نوين157857121.05 %
شرکت تامين مسکن نويد ايرانيان157857141.05 %
شرکت صنعتي بهپاک160000001.07 %
شرکت سرمايه گذاري ساختمان ايران224829571.5 %
شرکت به پخش240000001.6 %
توسعه خدمات مديريت اهداف242922481.62 %
شرکت سرمايه گذاري گروه صنايع بهشهر ايران298508441.99 %
شرکت ساختماني گروه صنايع بهشهر ايران301754062.01 %
ساير سهامداران333699732.22 %
گروه توسعه مالي مهر آيندگان538488243.59 %
تامين آتيه درخشان نوين544833353.63 %
شرکت توسعه صنايع بهشهر598437503.99 %
صندوق سرمايه گذاري بازار نوين پيشرو1054215317.03 %
تامين سرمايه بانک ملت 26500000017.67 %
تامين سرمايه نوين 26818399917.88 %
بانک اقتصاد نوين29849999519.9 %
جمع134503230089.67 % 

د- اعضای هیئت رئیسه:
براساس رأی‌گیری به‌عمل‌آمده در جلسة مجمع عمومی، اعضای هیئت‌رئیسه به‌شرح ذیل انتخاب گردیدند:

آقای/ خانم  عيسي شهسوار خجسته  به‌عنوان رئیس مجمع .
آقای/ خانم  محمد هادي افشاري  به‌عنوان ناظرمجمع .
آقای/ خانم  امير شفيعي  به‌عنوان ناظرمجمع .
آقای/ خانم  طيبه رجايي  به‌عنوان منشی مجمع .

ه- اعضای هیئت‌ مدیره :
آخرین اعضای هیئت مدیره درسال مالی مورد گزارش به‌شرح ذیل بوده است :

 
نام عضو حقیقی یا حقوقی هیئت مدیره شمارۀ ثبت عضو حقوقی/کد ملی نوع شرکت نوع عضویت نام نماینده عضو حقوقی کد ملی نماینده عضو حقوقی سمت موظف/غیر موظف مدرک تحصیلی
شرکت توسعه صنايع بهشهر14393سهامی عاماصلیجواد گيوه چين کوهي0032890265عضو هیئت مدیرهغیر موظففوق ليسانس
شرکت سرمايه گذاري ساختمان ايران122539اصلیعيسي شهسوار خجسته 0047330767نایب رئیس هیئت مدیرهغیر موظفدکترا
شرکت کارگزاري بانک اقتصاد نوين232060اصلیعلي دهقاني4608969196عضو هیئت مدیرهغیر موظفدکترا
شرکت بين المللي پيمانکاري استراتوس33639اصلینصراله طهماسبي آشتياني0045239983عضو هیئت مدیرهموظففوق ليسانس
بانک اقتصاد نوين177132اصلیحسن معتمدي 5889471996رئیس هیئت مدیرهغیر موظفدکترا

مشخصات مدیر عامل :
نام مدیر عامل کد ملی مدرک تحصیلی
و- تصمیمات مجمع :
صورت‌های مالی شرکت برای سال منتهی به  1395/12/30 و گزارش فعالیت هیئت مدیره مورد بررسی و تصویب مجمع قرارگرفت .
میزان سود قابل تخصیص و نحوه تخصیص سود بر اساس مصوبات مجمع به شرح ذیل می‌باشد:

RowNameشرحسال منتهی به 1395/12/30
(میلیون ريال)
سود (زیان) خالص
۶۹,۷۷۲
سود (زیان) انباشته ابتدای دوره
(۷۹۲,۵۱۰)
تعدیلات سنواتی
۱۳۶,۲۱۰
سود (زیان) انباشته ابتدای دوره تعدیل‌شده
(۶۵۶,۳۰۰)
سود سهام مصوب (مجمع سال قبل)
۰
تغییرات سرمایه از محل سود (زیان) انباشته
۰
سود انباشته ابتدای دوره تخصیص نیافته
(۶۵۶,۳۰۰)
انتقال از سایر اقلام حقوق صاحبان سهام
۰
سود قابل تخصیص
(۵۸۶,۵۲۸)
انتقال به اندوخته‌ قانونی
۰
انتقال به سایر اندوخته‌ها
۰
سود (زیان) انباشته پايان دوره
(۵۸۶,۵۲۸)
سود سهام مصوب (مجمع سال جاری)
۰
سود (زیان) انباشته پایان دوره (با لحاظ نمودن مصوبات مجمع)
(۵۸۶,۵۲۸)
سود (زیان) خالص هر سهم- ریال
۴۷
سود نقدی هر سهم (ریال)
۰
سرمایه
۱,۵۰۰,۰۰۰
رايمند و همکاران  به‌عنوان بازرس قانونی و حسابرس شرکت و   بهمند  به‌عنوان بازرس علی‌البدل انتخاب گردید.

روزنامه‌ یا روزنامه‌های زیر به عنوان روزنامه کثیرالانتشار جهت درج آگهی‌های شرکت تعیین شد:
اطلاعات


حق حضور اعضای غیر موظف و پاداش هیئت مدیره
شرح سال قبل - مبلغ سال جاری - مبلغ توضیحات
حق حضور (ریال) 12,000,000 12,000,000   بابت برگزاری حداقل   جلسه در ماه
پاداش (میلیون ریال) 0 0 به صورت ناخالص
سایر موارد:
مجمع اختيار تعيين حق الزحمه حسابرس مستقل و بارزس قانوني براي سال مالي منتهي به 29 اسفند ماه 1396 را به هيات مديره واگذار نمود . مجمع اختيار تعيين حق الزحمه اعضاي هيات مديره در جلسات کميته ها را به هيات مديره تفويض نمود . معاملات مشمول ماده 129 قانون اصلاح قسمتي از قانون تجارت به شرح مندرج در صورتهاي مالي و گزارش بازرس قانوني با رعايت حدنصاب راي گيري تنفيذ و مورد تصويب قرار گرفت .