icon

گزارش فعالیت ماهانه

EN
شرکت:
داروسازي زاگرس فارمد پارس (داملران رازک)
سرمایه ثبت شده:
920,223
نماد:
ددام
سرمایه ثبت نشده:
0
کد صنعت (ISIC):
432332
گزارش فعالیت ماهانه 1 ماهه منتهی به 1399/07/30
سال مالی منتهی به:
1399/12/30
وضعیت ناشر:
پذيرفته شده در بورس تهران
information اطلاعات نمایش داده شده با اطلاعات امضا شده مطابقت دارد