icon

اطلاعات و صورت‌های مالی میاندوره‌ای تلفیقی

EN
شرکت:
بين المللي توسعه ساختمان
سرمایه ثبت شده:
6,000,000
نماد:
ثاخت
سرمایه ثبت نشده:
0
کد صنعت (ISIC):
701023
اطلاعات و صورت‌های مالی میاندوره‌ای تلفیقی 6 ماهه منتهی به 1398/12/29 (حسابرسی شده)
سال مالی منتهی به:
1399/06/31
وضعیت ناشر:
پذيرفته شده در بورس تهران
information اطلاعات نمایش داده شده با اطلاعات امضا شده مطابقت دارد

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد


گزارش بررسی اجمالی
به هیئت مدیره بين المللي توسعه ساختمان

1. صورت وضعيت هاي مالي تلفيقي گروه و شرکت بين المللي توسعه ساختمان (سهامي عام) در تاريخ 29 اسفند ماه 1398 و صورتهاي سود و زيان ، صورت تغييرات در حقوق مالکانه و جريان هاي نقدي آنها براي دوره مالي مياني 6 ماهه منتهي به تاريخ مزبور، همراه با يادداشتهاي توضيحي 1 تا 41 پيوست، مورد بررسي اجمالي اين موسسه قرار گرفته است. مسئوليت صورت¬هاي ميان دوره¬اي با هيات مديره شرکت است. مسئوليت اين موسسه، بيان نتيجه گيري درباره صورت¬هاي مالي ياد شده بر اساس بررسي اجمالي انجام شده است.

2. به استثناي محدوديت هاي مندرج در بند هاي 4 و 5 زير، بررسي اجمالي اين موسسه براساس استاندارد حسابرسي بررسي اجمالي 2410، انجام شده است. بررسي اجمالي اطلاعات ميان دوره اي شامل پرس و جو، عمدتا از مسئولين امور مالي و حسابداري و به کارگيري روشهاي تحليلي و ساير روشهاي بررسي اجمالي است. دامنه بررسي اجمالي به مراتب محدودتر از حسابرسي صورتهاي مالي است و در نتيجه، اين موسسه نمي تواند از همه موضوعات مهمي که معمولا در حسابرسي قابل شناسايي است، اطمينان يابد و از اين رو اظهارنظر حسابرسي ارائه نمي کند.

3. صورتهاي مالي حسابرسي نشده شرکت هاي فرعي توسعه صنعت ساختمان غدير خوزستان و ديويتال آتواينوست (ثبت شده در کشور بلاروس) مورد تلفيق قرار گرفته است. مضافا شواهد کافي در خصوص قابليت بازيافت کامل بهاي تمام شده پروژه مشارکتي 70 درصدي با شرکت مزبور به مبلغ 26.598 ميليارد ريال (يادداشت توضيحي 5-3-19 ) و بهاي تمام شده سرمايه¬گذاري بلند مدت در آن شرکت به مبلغ 9 ميليارد ريال (يادداشت توضيحي 3-15) و همچنين مطالبات از شرکت ياد شده و سهامدار ديگر آن (شرکت بام و بنيان تجارت شرق) بشرح يادداشت¬هاي 6-1-16 و 19-1-16 جمعا به مبلغ 117 ميليارد ريال(شامل 3.500.000 يورو) ارائه نگرديده است. با توجه به مراتب فوق اعمال تعديلاتي از اين بابت در حسابها ضروري است، ليکن بدليل عدم دسترسي به مدارک و مستندات کافي، تعيين آثار مالي آن در شرايط حاضر براي اين موسسه مقدور نگرديده است.
4. به موجب پاسخ تاييديه¬هاي دريافتي از بانک¬هاي صادرات، انصار و پارسيان مانده مطالبات بانک هاي مزبور داراي مبلغ 723.034 ميليون ريال مغايرت با مانده مندرج در دفاتر شرکت مي باشد که عمدتا بابت جرايم تاخير در بازپرداخت تسهيلات مزبور است. طبق تفاهم نامه هاي موجود در صورت بازپرداخت اصل، جرائم متعلقه مشمول بخشودگي خواهد بود. همچنين تا تاريخ تنظيم اين گزارش پاسخ تائيديه ارسالي براي بانک گردشگري شعبه مرکزي و سامان شعبه مرکزي واصل نگرديده است. با توجه به مراتب فوق اثار تعديلات احتمالي ناشي از اجراي مفاد تفاهم نامه فوق الاشاره همچنين دريافت پاسخ تاييديه مزبور ، بر صورتهاي مالي مشخص نمي باشد.
5. حدود مبلغ 178 ميليارد ريال از مانده حساب ها و اسناد دريافتني (موضوع يادداشت شماره 16 همراه صورتهاي مالي ) شامل مبلغ 129ميليارد ريال طلب از آقاي سعيد رضايي بابت فروش 19 واحد از واحدهاي پروژه هاي سعدي شيراز و رشديه تبريز راکد و نقل از سنوات گذشته مي¬باشد که وصول مطالبات از آقاي سعيد رضايي از طريق طرح دعوي در مراجع قضايي در حال پيگيري مي¬باشد. با توجه به توضيحات فوق در حال حاضر تعيين ميزان قابل بازيافت مطالبات فوق براي موسسه امکان پذير نمي¬باشد.

6. بر اساس بررسي اجمالي انجام شده، به استثناي آثار مالي مورد مندرج در بند 3 و به استثناي آثار تعديلاتي که احتمالا در صورت نبود محدوديت هاي مندرج در بندهاي 4 و 5 ضرورت مي يافت. اين موسسه به مواردي که حاکي از عدم ارائه مطلوب صورتهاي مالي ياد شده، از تمام جنبه هاي با اهميت، طبق استانداردهاي حسابداري باشد، برخورد نکرده است.

7. موجودي املاک در جريان ساخت منعکس در يادداشت 1-3-19 توضيحي صورت هاي مالي متعلق به شرکت فرعي تيسا کيش از بابت پروژه هاي مسکوني ديدار و تجاري تيسا مي باشد که با توجه به وجود برنامه زمان بندي در ساخت و اتمام پروژه هاي فوق الذکر بر اساس قرارداد منعقده با سازمان منطقه آزاد کيش و استمهال مدت زمان اجراي پروژه ها ، تا تاريخ اين گزارش اقدامات موثري جهت تکميل و به بهره برداري رسيدن پروژه هاي مزبور به عمل نيامده است. با توجه به مخاطرات موجود در توافق نامه با سازمان مزبور، نظر هيات مديره محترم را به احتمال عدم بازيافت هزينه هاي انجام شده به مبلغ 1.471 ميليون ريال جلب مي نمايد.
8. به شرح يادداشت 9-1-28 توضيحي صورت هاي مالي، بر اساس يک فقره دعوي مطروحه توسط بانک سرمايه عليه شرکت اصلي (بين المللي توسعه ساختمان) در خصوص سه فقره اعتبار ارزي دريافتي در سال 1391 مطابق بخشنامه شماره 321011/96 بانک مرکزي و به تبع آن راي شعبه تجديد نظر تعزيرات حکومتي استان تهران و ديوان عدالت اداري، شرکت محکوم به استرداد عين ارز گشايش شده به مبلغ 11.600.000 يورو گرديده است. لکن شرکت با استناد به اينکه اعتبارات مزبور در زمان گشايش با نرخ ارز آزاد مفتوح شده به آراء مزبور اعتراض نموده است. شايان ذکر است از بابت اصل و جرائم تاخير تصفيه اعتبارات فوق، مبلغ حدود 615 ميليارد ريال ذخيره توسط شرکت اصلي محاسبه و در حساب ها منظور گرديده است. تا تاريخ صدور اين گزارش اعتراض و پيگيري هاي صورت گرفته در خصوص آراء صادره، منجر به حصول نتيجه قطعي نگرديده است.
9. پروژه هاي تجاري و هتل نارنجستان، همچنين هتل آپارتمان شمع ساحل (موضوع يادداشت 1-4-19 توضيحي صورت هاي مالي) طي سال مالي مورد رسيدگي و سنوات مالي قبل راکد و بدون پيشرفت فيزيکي و ريالي مناسب مي باشد. تا تاريخ تنظيم اين گزارش شواهد و قرائني دال بر اتخاذ تصميمات مقتضي جهت شروع عمليات اجرايي پروژه هاي مزبور در دسترس نمي باشد.
10. طبق برگ تشخيص صادره جهت ماليات عملکرد سنوات 1391، 1392 و 1396 شرکت اصلي، جمعا مبلغ 113.427ميليون ريال توسط سازمان امور مالياتي مطالبه گرديده است. همچنين از بابت شرکت¬هاي فرعي(طبق گزارش حسابرسي شرکت هاي مزبور)، حداقل مبلغ 58985 ميليارد ريال طبق برگ هاي تشخيص، ماليات و جرائم مطالبه گرديده است. از اين بابت مبلغ 98.647 ميليون ريال پيش پرداخت ماليات و مبلغ 10.906 ميليون ريال ذخيره در حساب ها موجود مي باشد. شرکت اصلي و شرکت هاي فرعي نسبت به برگ تشخيص سنوات مزبور اعتراض و مراتب در هيات حل اختلاف مالياتي تحت رسيدگي مي باشد، لکن تا تاريخ تنظيم اين گزارش منجر به صدور راي قطعي و نهايي نگرديده است. مضافا دفاتر شرکت اصلي از سال 1391 لغايت پايان سال مالي مورد گزارش و دفاتر برخي از شرکت هاي فرعي و وابسته براي سنوات مزبور توسط مقامات ماليات بر ارزش افزوده مورد رسيدگي قرار نگرفته است. با عنايت به مراتب فوق، تعيين بدهي قطعي مالياتي منوط به رسيدگي و اعلام نظر نهايي مقامات مالياتي خواهد بود.
11. تا تاريخ صدور اين گزارش دعوي حقوقي شرکت آ.س.پ عليه شريک عمليات اجرايي پروژه مشارکتي پاسارگاد (موضوع يادداشت 3-3-19 صورتهاي مالي) همچنين اقدامات رفع توقف پروژه مشارکتي مرواريد، منجر به حصول نتيجه قطعي نگرديده است.
12. به شرح يادداشت 1-19 توضيحي صورتهاي مالي، تعداد 6 قطعه از زمين هاي شرکت اصلي به عنوان موجودي املاک ثبت گرديده است، ليکن زمين هاي مزبور فاقد سند قطعي مالکيت بوده و در قالب مبايعه نامه به شرکت اصلي انتقال يافته است. همچنين طبق يادداشت 2-19توضيحي صورت هاي مالي، واحدهاي ساختماني آماده فروش مربوط به پروژه هاي عرفان، سعادت آباد، اسپارو رشت، نگين دز دزفول، ساختمان هاي ناهيد، ياسمن، برج شقايق، قطعه 120شهرک رشديه تبريز، مجتمع حافظ عفيف آباد، مجتمع رشديه تبريز و شمع ساحل براي شرکت اصلي و املاک واقع در مجتمع مريم و کوه سنگي مشهد، روياي کيش و ساختمان پويا تبريز متعلق به شرکت فرعي آ.س.پ، صرفا داراي مبايعه نامه بوده و فاقد سند مالکيت مي¬باشند. همچنين املاک مربوط به شاله شمشک، تارويژ و رشديه تبريز شرکت فرعي آ.س.پ فاقد مبايعه نامه و سند مالکيت مي باشد. همچنين به شرح يادداشت 1-3-1-29 توضيحي صورت هاي مالي، اسناد مالکيت واحدهاي تجاري برج تهران، واحدهاي تجاري و هتل نارنجستان گستر و ساختمان هاي پروژه بعثت، در ازاي تسهيلات مالي دريافتي از بانک گردشگري و صادرات، بعنوان وثيقه ترهين گرديده و تا زمان تصفيه کامل بدهي هاي بانکي امکان نقل و انتقال اسناد مالکيت براي شرکت مقدور نمي باشد.
13. مانده بدهي تسهيلات دريافتي از بانک ها در تاريخ ترازنامه بالغ بر 4.577 ميليارد ريال مي باشد(موضوع يادداشت 29 توضيحي صورت-هاي مالي) که عليرغم انقضاء سررسيد بازپرداخت نگرديده است. شايان ذکر است در اين خصوص مبلغ 5/9ميليارد ريال بابت ضمانت تسهيلات دريافتي از بانک سامان نزد بانک مزبور مسدود گرديده است. با توجه به هزينه هاي مترتب به عدم پرداخت به موقع تسهيلات دريافتي، اتخاذ راهکارهاي مناسب جهت تامين نقدينگي به منظور بازپرداخت تسهيلات مورد تاکيد مي باشد.
14. موجودي مواد و کالا و دارايي هاي ثابت مشهود شرکت هاي فرعي افق سازه پايا آدخ، مهندسي ساخت و پارس سازه، تيسا کيش و پيمان غدير (طبق گزارش حسابرسي شرکت هاي مزبور) در تاريخ ترازنامه در قبال خطرات احتمالي، تحت پوشش بيمه¬اي کافي و مناسب قرار نگرفته است. نتيجه گيري اين موسسه در اثر مفاد بندهاي 7 الي 14 فوق، مشروط نگرديده است.

15. مسئوليت"ساير اطلاعات" با هيات مديره شرکت است."ساير اطلاعات" شامل اطلاعات موجود در گزارش تفسيري مديريت است. اظهار نظر اين موسسه نسبت به صورتهاي مالي، در برگيرنده اظهار نظر نسبت به "ساير اطلاعات" نيست و نسبت به آن هيچ اطميناني اظهار نمي شود. در ارتباط با حسابرسي صورتهاي مالي، مسئوليت اين موسسه مطالعه"ساير اطلاعات"به منظور شناسايي مغايرت هاي با اهميت آن با صورتهاي مالي يا با اطلاعات کسب شده در فرآيند حسابرسي و يا تحريف هاي با اهميت است. در صورتيکه اين موسسه به اين نتيجه برسد که تحريف با اهميتي در "ساير اطلاعات"وجود دارد، بايد اين موضوع را گزارش کند. همان طور که در بخش"مباني نتيجه گيري مشروط" در بالا توضيح داده شده است، اين موسسه به اين نتيجه رسيده است که '' ساير اطلاعات '' حاوي تحريف با اهميت بشرح بند 3 اين گزارش مي باشد. همچنين به شرح بندهاي 4 و 5 اين گزارش اين موسسه به دليل عدم دسترسي به اطلاعات لازم نتوانسته است شواهد حسابرسي کافي و مناسب در خصوص موضوعات اشاره شده در بندهاي مذکور را بدست آورد از اين رو اين موسسه نمي تواند نتيجه گيري کند که '' ساير اطلاعات '' در ارتباط با اين موضوعات حاوي تحريف با اهميت است يا خير.

16. طبق يادداشت 11 توضيحي صورتهاي مالي عملکرد سال مالي مورد گزارش منجر به حصول 23 ريال زيان براي هر سهم گرديده است. شايان ذکر است براساس پيش بيني هاي صورت گرفته و تعديلات انجام شده براي سال مالي مورد گزارش مبلغ 465 ريال سود پايه هر سهم در بودجه پيش بيني و مصوب شده است.ضرورت اتخاذ تصميم گيري در خصوص دستيابي به پيش بيني¬هاي انجام شده يا تعديلات مورد لزوم از اين بابت مورد تاکيد اين موسسه مي باشد.

17. موارد عدم رعايت چک ليست رعايت ضوابط و مقررات سازمان بورس و اوراق بهادار به شرح زير مي باشد: 1-17) مفاد ماده 3 و بند 10 ماده 7 مبني بر حسابرسي و افشاء صورتهاي مالي حسابرسي شده ميان دوره اي شرکتهاي تحت کنترل فرعي حداکثر 75 روز پس از پايان دوره 6 ماهه. 2-17) مفاد ماده 3 مبني بر حسابرسي صورتهاي مالي شرکت هاي فرعي توسعه صنعت ساختمان غدير و ديتوتال آتواينوست . 3-17) افشاي اطلاعات دعاوي مطروحه له يا عليه شرکت موضوع ماده 13 با يک روز تاخير . 4-17) مفاد تبصره يک ماده 9 مبني بر افشاي فوري تغيير در ترکيب اعضاي هيات مديره 5-17) مفاد تبصره 2 ماده 27 اساسنامه نمونه شرکتهاي سهامي عام در خصوص وجود حداقل يک نفر عضو غير موظف با تحصيلات مالي در هيات مديره .
18. موارد عدم رعايت مفاد مواد دستورالعمل حاکميت شرکتي شرکتهاي پذيرفته شده در بورس اوراق بهادار و فرابورس بشرح زير مي باشد: شماره مادهموضوع تبصره 4 ماده 4سهام وثيقه مديران حداقل به ميزان يک دهم درصد سرمايه شرکت يا حداقل معادل 5 ميليارد ريال ماده 15تشکيل کميته انتصابات، ريسک و جبران خدمات ماده 16استقرار فرآيند ارزيابي اثربخشي هيات مديره ، مدير عامل ، کميته حسابرسي و ساير کميته هاي تخصصي توسط هيات مديره ماده 40انتصاب عضو علي البدل مستقل هيات مديره ماده 42افشاي حقوق و مزاياي هيات مديره در پايگاه اينترنتي شرکت و گزارش تفسيري مديريت ماده 43صدور گزارش عضو مستقل هيات مديره در خصوص رعايت اصول حاکميت شرکتي
19. در اجراي ابلاغيه چک ليست کنترل هاي داخلي حاکم بر گزارشگري مالي، مصوب سازمان بورس واوراق بهادار، چک ليست مزبور مورد بررسي و تکميل قرار گرفته است. براساس بررسي هاي انجام شده و با توجه به محدوديت هاي ذاتي کنترل¬هاي داخلي، اين موسسه به مواردي حاکي از وجود نقاط ضعف با اهميت کنترل هاي داخلي حاکم بر گزارشگري مالي، طبق چارچوب فصل دوم دستورالعمل کنترل هاي داخلي مصوب سازمان بورس و اوراق بهادار، برخورد نکرده است.

13خرداد1399
موسسه حسابرسي شاخص انديشان
سمتامضاء كنندهشماره عضویتزمان
شريک موسسه شاخص انديشان Jahangir Rezaie [Sign]8003321399/03/13 23:29:57
مدير موسسه شاخص انديشان Alireza Shayan [Sign]8110301399/03/13 23:32:41