مشخصات
information اطلاعات نمایش داده شده با اطلاعات امضا شده مطابقت دارد

موضوع: تصمیمات مجمع عمومی عادی سالیانه صاحبان سهام برای سال (دوره) مالی منتهی به 1399/12/30 شرکت توليدي و صنعتي درخشان تهران - نماد: پدرخش

الف- زمان و محل برگزاری مجمع عمومی :
مجمع عمومی عادی سالیانه صاحبان سهام شرکت براساس آگهی منتشره در سامانه کدال در تاریخ 1400/04/19 در خصوص دعوت به مجمع عمومی عادی سالیانه راُس ساعت 11:00 روز پنج شنبه مورخ 1400/04/31 درمحل  کيلومتر17 جاده مخصوص کرج (بزرگراه شهيد لشکري )پلاک 519   برگزار گردید و به حد نصاب قانونی نرسید

ب– دستور جلسه :  


ج – حاضرین درجلسه مجمع عمومی :
اسامی سهامداران تعداد سهام درصد مالکیت
    
شرکت پي وي سي فيلم رنگان(سهامي خاص)30 %
شرکت گل دنا نيک شهد 6150000.4 %
حسن اکبري هادي 123379688.06 %
پرويز نائل 130307828.52 %
ساير1868478712.21 %
جمع4466854029.2 %