مشخصات
information اطلاعات نمایش داده شده با اطلاعات امضا شده مطابقت دارد

موضوع: خلاصه تصمیمات مجمع عمومی عادی سالیانه صاحبان سهام برای سال (دوره) مالی منتهی به 1399/12/30 شرکت جوش و اکسيژن ايران - نماد: فجوش

الف- زمان و محل برگزاری مجمع عمومی :
خلاصه مجمع عمومی عادی سالیانه صاحبان سهام شرکت براساس آگهی منتشره در سامانه کدال در تاریخ 1400/04/20 در خصوص دعوت به مجمع عمومی عادی سالیانه راُس ساعت 10:00 روز پنج شنبه مورخ 1400/04/31 درمحل  مشهد کيلومتر 4 جاده سنتو (مشهد قوچان)   برگزار گردید و در خصوص دستور جلسات زیر تصمیم گیری نمود

ب– دستور جلسه :  
1399/12/30


ج – حاضرین درجلسه مجمع عمومی :
اسامی سهامداران تعداد سهام درصد مالکیت
    
غلامرضاشوندي40670.04 %
ساير سهامداران 1780651.72 %
ابوالفضل يزدياني 4607234.45 %
هادي ابراهيميان عيدگاه7241517 %
حامدابراهيميان عيدگاه7512447.26 %
حسين اراهيميان 571702155.24 %
جمع783527175.7 % 

د- اعضای هیئت رئیسه:
براساس رأی‌گیری به‌عمل‌آمده در جلسة مجمع عمومی، اعضای هیئت‌رئیسه به‌شرح ذیل انتخاب گردیدند:

آقای/ خانم  غلامرضا شوندي  به‌عنوان رئیس مجمع .
آقای/ خانم  حسين ابراهيميان عيدگاه  به‌عنوان ناظرمجمع .
آقای/ خانم  ابوالفضل يزدياني  به‌عنوان ناظرمجمع .
آقای/ خانم  مجيد کروجي طرقي  به‌عنوان منشی مجمع .

ه- اعضای هیئت‌ مدیره :
آخرین اعضای هیئت مدیره درسال مالی مورد گزارش به‌شرح ذیل بوده است :

 
نام عضو حقیقی یا حقوقی هیئت مدیره شمارۀ ثبت عضو حقوقی/کد ملی نوع شرکت نوع عضویت نام نماینده عضو حقوقی کد ملی نماینده عضو حقوقی سمت موظف/غیر موظف مدرک تحصیلی
غلامرضا شوندي4031769164اصلیرئیس هیئت مدیرهغیر موظفليسانس
حسين ابراهيميان عيدگاه0938387138اصلیعضو هیئت مدیرهموظفديپلم
ابوالفضل يزدياني1062577736اصلیعضو هیئت مدیرهموظفديپلم
هادي ابراهيميان عيدگاه0934140049اصلینایب رئیس هیئت مدیرهموظفديپلم
مجيد ابراهيميان عيدگاه0930848896اصلیعضو هیئت مدیرهموظفديپلم

مشخصات مدیر عامل :
نام مدیر عامل کد ملی مدرک تحصیلی
و- تصمیمات مجمع :
صورت‌های مالی شرکت برای سال منتهی به  1399/12/30 و گزارش فعالیت هیئت مدیره مورد بررسی و تصویب مجمع قرارگرفت .
میزان سود قابل تخصیص و نحوه تخصیص سود بر اساس مصوبات مجمع به شرح ذیل می‌باشد:

RowNameشرحسال منتهی به 1399/12/30
(میلیون ريال)
سود (زیان) خالص
(۸۵,۸۶۹)
سود (زیان) انباشته ابتدای دوره
(۳۲۴,۰۳۶)
تعدیلات سنواتی
۰
سود (زیان) انباشته ابتدای دوره تعدیل‌شده
(۳۲۴,۰۳۶)
سود سهام مصوب (مجمع سال قبل)
۰
تغییرات سرمایه از محل سود (زیان) انباشته
۰
سود انباشته ابتدای دوره تخصیص نیافته
(۳۲۴,۰۳۶)
انتقال از سایر اقلام حقوق صاحبان سهام
۰
سود قابل تخصیص
(۴۰۹,۹۰۵)
انتقال به اندوخته‌ قانونی
۰
انتقال به سایر اندوخته‌ها
۰
سود (زیان) انباشته پايان دوره
(۴۰۹,۹۰۵)
سود سهام مصوب (مجمع سال جاری)
۰
سود (زیان) انباشته پایان دوره (با لحاظ نمودن مصوبات مجمع)
(۴۰۹,۹۰۵)
سود (زیان) خالص هر سهم- ریال
(۸,۲۹۷)
سود نقدی هر سهم (ریال)
۰
سرمایه
۱۰,۳۵۰
شهود امين  به‌عنوان بازرس قانونی و حسابرس شرکت و   هوشيار مميز  به‌عنوان بازرس علی‌البدل انتخاب گردید.

روزنامه‌ یا روزنامه‌های زیر به عنوان روزنامه کثیرالانتشار جهت درج آگهی‌های شرکت تعیین شد:
خراسان ، قدس


حق حضور اعضای غیر موظف و پاداش هیئت مدیره
شرح سال قبل - مبلغ سال جاری - مبلغ توضیحات
حق حضور (ریال) 0 0   بابت برگزاری حداقل   جلسه در ماه
پاداش (میلیون ریال) 0 0 به صورت ناخالص
سایر موارد: