مشخصات
information اطلاعات نمایش داده شده با اطلاعات امضا شده مطابقت دارد

موضوع: معرفی/تغییر در ترکیب اعضای هیئت‌مدیره شرکت البرز دارو - نماد: دالبر

معرفی/ تغییر نمایندگان اعضای حقوقی هیئت مدیره و تعیین سمت
معرفی/تغییر مدیرعامل

بدین‌ وسیله به اطلاع می‌رساند باستناد مصوبۀ مجمع عمومی عادی مورخ  1398/03/11  و جلسۀ هیئت‌ مدیرۀ مورخ 1398/09/03 اسامی اعضای هیئت ‌مدیره و نمایندگان آنها و سمت هریک به شرح جدول ذیل می‌باشد:

 
نام عضو حقیقی یا حقوقی
قدیم هیئت مدیره
نام عضو حقیقی یا حقوقی جدید هیئت مدیره شمارۀ ثبت / کد ملی نام نماینده قبلی عضو حقوقی نام نماینده جدید عضو حقوقی کد ملی سمت موظف/ موظف/غیر موظف مدرک مدرک تحصیلی
ايران دارو ايران دارو 9489فاقد نمایندهالياس کهزادي5989987171نایب رئیس هیئت مدیرهموظفکارشناس
گروه داروئي سبحان گروه داروئي سبحان 25673فاقد نمایندهميثم قاسمي4591346722عضو هیئت مدیرهغیر موظفکارشناسي ارشد
سبحان داروسبحان دارو198433فاقد نمایندهعلي مرتضوي تبريزي0061742813عضو هیئت مدیرهموظفکارشناسي ارشد
سرمايه گذاري البرزسرمايه گذاري البرز11168بهرام دارائيبهرام دارائي4072209694رئیس هیئت مدیرهغیر موظفدکترا
کي بي سيکي بي سي4345فاقد نمایندهرضا دبستاني1281067873عضو هیئت مدیرهغیر موظفدکترا


مشخصات مدیرعامل:
نام مدیرعامل کد ملی مدرک تحصیلی
علي مرتضوي تبريزي