icon

اطلاعات و صورت‌های مالی میاندوره‌ای

EN
شرکت:
توليد سموم علف کش
سرمایه ثبت شده:
10,000
نماد:
شسم
سرمایه ثبت نشده:
0
کد صنعت (ISIC):
242102
اطلاعات و صورت‌های مالی میاندوره‌ای 3 ماهه منتهی به 1395/03/31 (حسابرسی نشده)
سال مالی منتهی به:
1395/12/30
وضعیت ناشر:
ثبت شده نزد سازمان (ناشر غير بورسي و غير فرابورسي)
information اطلاعات نمایش داده شده با اطلاعات امضا شده مطابقت دارد

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

Export To Excel
شرحپایان عملکرد واقعی منتهی به
۱۳۹۵/۰۳/۳۱
پایان سال مالی قبل
۱۳۹۴/۱۲/۲۹
درصد
تغییرات
شرحپایان عملکرد واقعی منتهی به
۱۳۹۵/۰۳/۳۱
پایان سال مالی قبل
۱۳۹۴/۱۲/۲۹
درصد
تغییرات
دارایی‌‌ها بدهی‌ها و حقوق صاحبان سهام
دارایی‌‌های جاری بدهی‌های جاری
موجودی نقد ۳۹۵ ۲۷۸ ۴۲ پرداختنی‌های تجاری ۱,۳۱۷ ۴۹۹ ۱۶۴
سرمایه‌گذاری‌‌های کوتاه مدت ۰ ۰ -- پرداختنی‌های غیرتجاری ۸,۴۱۱ ۳,۷۷۸ ۱۲۳
دریافتنی‌‌های تجاری ۵,۳۸۹ ۲۹۲ ۱,۷۴۶ مالیات پرداختنی ۲,۱۹۳ ۲,۱۹۳ ۰
دریافتنی‌‌های غیرتجاری ۶۰ ۵۱ ۱۸ سود سهام پرداختنی ۲,۲۰۴ ۲,۲۰۴ ۰
موجودی مواد و کالا ۲۲,۰۴۳ ۱۴,۰۱۹ ۵۷ تسهیلات مالی ۹۱,۴۷۵ ۹۰,۰۷۴ ۲
پیش پرداخت‌ها و سفارشات ۱۲,۱۰۹ ۱۲,۴۸۹ (۳) ذخایر ۴۱۸ ۳۰۱ ۳۹
دارایی‌های نگهداری شده برای فروش ۰ ۰ -- پیش‌دریافت‌های جاری ۲۰,۸۲۳ ۱۳,۷۹۸ ۵۱
جمع دارایی‌های جاری ۳۹,۹۹۶ ۲۷,۱۲۹ ۴۷ بدهی‌های مرتبط با دارایی‌های نگهداری شده برای فروش ۰ ۰ --
دارایی‌‌های غیرجاری جمع بدهی‌های جاری ۱۲۶,۸۴۱ ۱۱۲,۸۴۷ ۱۲
دریافتنی‌‌های بلندمدت ۴۳,۵۰۷ ۴۴,۶۵۳ (۳) بدهی‌های غیرجاری
سرمایه‌گذاری‌های بلندمدت ۷,۰۵۶ ۷,۰۵۶ ۰ پرداختنی‌های بلندمدت ۱,۶۸۵ ۱,۶۸۵ ۰
سرمایه‌گذاری در املاک ۰ ۰ -- پیش‌دریافت‌های غیرجاری ۰ ۰ --
دارایی‌های نامشهود ۰ ۰ -- تسهیلات مالی بلندمدت ۰ ۰ --
دارایی‌های ثابت مشهود ۲,۸۲۵ ۲,۸۶۷ (۱) ذخیره مزایای پایان خدمت کارکنان ۳,۹۵۹ ۳,۵۳۱ ۱۲
سایر دارایی‌ها ۴۰۲ ۴۲۴ (۵) جمع بدهی‌های غیرجاری ۵,۶۴۴ ۵,۲۱۶ ۸
جمع دارایی‌های غیرجاری ۵۳,۷۹۰ ۵۵,۰۰۰ (۲) جمع بدهی‌ها ۱۳۲,۴۸۵ ۱۱۸,۰۶۳ ۱۲
حقوق صاحبان سهام
سرمایه ۱۰,۰۰۰ ۱۰,۰۰۰ ۰
افزایش (کاهش) سرمایه در جریان ۰ ۰ --
صرف (کسر) سهام ۰ ۰ --
سهام خزانه ۰ ۰ --
اندوخته قانونی ۱,۰۰۰ ۱,۰۰۰ ۰
سایر اندوخته‌ها ۰ ۰ --
مازاد تجدید ارزیابی دارایی‌های نگهداری شده برای فروش ۰ ۰ --
مازاد تجدید ارزیابی دارایی‌ها ۰ ۰ --
تفاوت تسعیر ناشی از تبدیل به واحد پول گزارشگری ۰ ۰ --
اندوخته تسعیر ارز دارایی‌ها و بدهی‌های شرکت‌های دولتی ۰ ۰ --
سود (زیان) انباشته (۴۹,۶۹۹) (۴۶,۹۳۴) ۶
جمع حقوق صاحبان سهام (۳۸,۶۹۹) (۳۵,۹۳۴) ۸
جمع دارایی‌ها ۹۳,۷۸۶ ۸۲,۱۲۹ ۱۴ جمع بدهی‌ها و حقوق صاحبان سهام ۹۳,۷۸۶ ۸۲,۱۲۹ ۱۴