مشخصات
information اطلاعات نمایش داده شده با اطلاعات امضا شده مطابقت دارد

دلایل اصلاح:با عنايت به قبولي سمت بازرسين در مجمع ساليانه، شرکت نسبت به تکميل مدارک مربوط به قبولي سمت بازرس و حسابرس اصلي و علي البدل معتمد سازمان بورس اقدام نمود.
موضوع: تصمیمات مجمع عمومی عادی سالیانه صاحبان سهام برای سال (دوره) مالی منتهی به 1399/03/31 شرکت سرمايه گذاري کوه نور - نماد: ثنور

الف- زمان و محل برگزاری مجمع عمومی :
مجمع عمومی عادی سالیانه صاحبان سهام شرکت براساس آگهی منتشره در سامانه کدال در تاریخ 1399/07/15 در خصوص دعوت به مجمع عمومی عادی سالیانه راُس ساعت 15:30 روز سه شنبه مورخ 1399/07/29 درمحل  بلوار فردوسي – حدفاصل ميدان استقلال و چهارراه فرامرز عباسي پلاک 598   برگزار گردید و در خصوص دستور جلسات زیر تصمیم گیری نمود

ب– دستور جلسه :  
1399/03/31


ج – حاضرین درجلسه مجمع عمومی :
اسامی سهامداران تعداد سهام درصد مالکیت
    
سهام نگر نور11853350.14 %
ساير سهامداران57877720.67 %
شرکت جهاد تعاون خراسان9344800010.77 %
شرکت سرمايه گذاري توسعه صنعت و معدن خراسان 13375500015.41 %
شرکت سرمايه گذاري شهرسازان دشت توس20130750023.2 %
جمع43548360750.18 % 

د- اعضای هیئت رئیسه:
براساس رأی‌گیری به‌عمل‌آمده در جلسة مجمع عمومی، اعضای هیئت‌رئیسه به‌شرح ذیل انتخاب گردیدند:

آقای/ خانم  محمدرضا حسن زاده  به‌عنوان رئیس مجمع .
آقای/ خانم  محسن انصاري مقدم  به‌عنوان ناظرمجمع .
آقای/ خانم  غلامحسين عباسي  به‌عنوان ناظرمجمع .
آقای/ خانم  حامد مهران  به‌عنوان منشی مجمع .

ه- اعضای هیئت‌ مدیره :
آخرین اعضای هیئت مدیره درسال مالی مورد گزارش به‌شرح ذیل بوده است :

 
نام عضو حقیقی یا حقوقی هیئت مدیره شمارۀ ثبت عضو حقوقی/کد ملی نوع شرکت نوع عضویت نام نماینده عضو حقوقی کد ملی نماینده عضو حقوقی سمت موظف/غیر موظف مدرک تحصیلی
جهاد تعاون استان خراسان10380237237اصلیمحسن انصاري مقدم0049540483نایب رئیس هیئت مدیرهغیر موظف
سرمايه گذاري شهرسازان دشت طوس10380390272اصلیمحمدرضا حسن زاده5539343387رئیس هیئت مدیرهغیر موظف
سرمايه گذاري توسعه صنعت ومعدن خراسان10380358710اصلیمحمد ملائي0051311941عضو هیئت مدیرهموظف
جهدسازان طوس10380269929اصلیغلامحسين عباسي2295214386عضو هیئت مدیرهغیر موظف
سهام نگر نور10380416624اصلیاماموردي خداوردي زاده0779698711عضو هیئت مدیرهغیر موظف

مشخصات مدیر عامل :
نام مدیر عامل کد ملی مدرک تحصیلی
و- تصمیمات مجمع :
صورت‌های مالی شرکت برای سال منتهی به  1399/03/31 و گزارش فعالیت هیئت مدیره مورد بررسی و تصویب مجمع قرارگرفت .
میزان سود قابل تخصیص و نحوه تخصیص سود بر اساس مصوبات مجمع به شرح ذیل می‌باشد:

RowNameشرحسال منتهی به 1399/03/31
(میلیون ريال)
سود (زیان) خالص
۱۰۸,۷۱۲
سود (زیان) انباشته ابتدای دوره
۳۶,۴۴۶
تعدیلات سنواتی
۰
سود (زیان) انباشته ابتدای دوره تعدیل‌شده
۳۶,۴۴۶
سود سهام مصوب (مجمع سال قبل)
(۲۶,۰۳۳)
تغییرات سرمایه از محل سود (زیان) انباشته
۰
سود انباشته ابتدای دوره تخصیص نیافته
۱۰,۴۱۳
انتقال از سایر اقلام حقوق صاحبان سهام
۰
سود قابل تخصیص
۱۱۹,۱۲۵
انتقال به اندوخته‌ قانونی
(۵,۴۳۶)
انتقال به سایر اندوخته‌ها
(۳۱,۱۳۰)
سود (زیان) انباشته پايان دوره
۸۲,۵۵۹
سود سهام مصوب (مجمع سال جاری)
(۳۴,۷۱۱)
سود (زیان) انباشته پایان دوره (با لحاظ نمودن مصوبات مجمع)
۴۷,۸۴۸
سود (زیان) خالص هر سهم- ریال
۱۲۵
سود نقدی هر سهم (ریال)
۴۰
سرمایه
۸۶۷,۷۶۴
وانيا نيک تدبير  به‌عنوان بازرس قانونی و حسابرس شرکت و   ارکان سيستم  به‌عنوان بازرس علی‌البدل انتخاب گردید.

روزنامه‌ یا روزنامه‌های زیر به عنوان روزنامه کثیرالانتشار جهت درج آگهی‌های شرکت تعیین شد:
خراسان


حق حضور اعضای غیر موظف و پاداش هیئت مدیره
شرح سال قبل - مبلغ سال جاری - مبلغ توضیحات
حق حضور (ریال) 10,000,000 12,000,000   بابت برگزاری حداقل   جلسه در ماه
پاداش (میلیون ریال) 390 550 به صورت ناخالص
سایر موارد:
ساير مواردي که در صلاحيت مجمع عمومي عادي ساليانه باشد.