icon

اطلاعات و صورت‌های مالی میاندوره‌ای تلفیقی

EN
شرکت:
نفت بهران
سرمایه ثبت شده:
2,600,000
نماد:
شبهرن
سرمایه ثبت نشده:
0
کد صنعت (ISIC):
232009
اطلاعات و صورت‌های مالی میاندوره‌ای تلفیقی 6 ماهه منتهی به 1398/06/31 (حسابرسی شده)
سال مالی منتهی به:
1398/12/29
وضعیت ناشر:
پذيرفته شده در بورس تهران
information اطلاعات نمایش داده شده با اطلاعات امضا شده مطابقت دارد

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد


گزارش بررسی اجمالی
به هیئت مدیره نفت بهران

1. 1- صورتهاي سود و زيان، تغييرات در حقوق مالکانه و جريانهاي نقدي تلفيقي گروه و شرکت نفت بهران (سهامي عام) براي دوره مالي مياني 6 ماهه منتهي به تاريخ 31 شهريور ماه 1398 و صورت وضعيت مالي آن در تاريخ مزبور، همراه با يادداشتهاي توضيحي 1 تا 42 پيوست، مورد بررسي اجمالي اين موسسه قرار گرفته است. مسئوليت صورتهاي مالي ميان دوره‌اي با هيئت مديره شرکت و مسئوليت اين موسسه، بيان نتيجه گيري درباره صورتهاي مالي ياد شده، براساس بررسي اجمالي انجام شده، است.

2. 2- به استثناي محدوديت هاي مندرج در بند 3 زير، بررسي اجمالي اين موسسه بر اساس استاندارد بررسي اجمالي 2410، انجام شده است. بررسي اجمالي اطلاعات مالي ميان دوره اي شامل پرس‌ و جو، عمدتا از مسئولين امور مالي و حسابداري و بکارگيري روشهاي تحليلي و ساير روشهاي بررسي اجمالي است. دامنه بررسي اجمالي به مراتب محدودتر از حسابرسي صورتهاي مالي است و در نتيجه، اين موسسه نمي تواند اطمينان يابد از همه موضوعات مهمي که معمولا ‌ در حسابرسي قابل شناسايي است، آگاه مي شود و از اين رو، اظهارنظر حسابرسي ارائه نمي‌کند.

3. 3- صورتهاي مالي حسابرسي شده شرکت هاي وابسته توليد نيروي مرکزي صبا و برق و انرژي پيوند گستر پارس به اين موسسه ارائه نشده است. آثار احتمالي موارد مذکور بر صورتهاي مالي مورد گزارش براي اين موسسه مشخص نمي باشد .

4. 4- براساس بررسي اجمالي انجام شده، به استثناي آثار تعديلاتي که احتمالا در صورت نبود محدوديتهاي مندرج در بند 3 بالا ضرورت مي يافت، اين موسسه به مواردي که حاکي از عدم ارائه مطلوب صورتهاي مالي ياد شده در بالا، از تمام جنبه هاي با اهميت طبق استانداردهاي حسابداري باشد، برخورد نکرده است.

5. 5- نتيجه گيري اين موسسه در اثر مفاد بند هاي ذيل مشروط نشده است: 5-1- همانگونه که در يادداشت 1-2-18 توضيحي صورتهاي مالي افشاء شده ، قابليت بازيافت کامل بخشي از مطالبات منوط به نتيجه قطعي پيگيريهاي حقوقي بعمل آمده مي باشد. ضمنا به شرح يادداشت 4-1-17 توضيحي صورتهاي مالي ، سهم شرکت مورد گزارش از خالص ارزش دفتري شرکت توليد نيروي مرکزي صبا کمتر از بهاي تمام شده سرمايه گذاري مي باشد ، ليکن طبق برآورد شرکت و نيز انجام اقدامات آتي به شرح مندرج در يادداشت مزبور، مبلغ بازيافتي سرمايه گذاري از بهاي تمام شده آن بيشتر خواهد شد.
5. 5-2- با توجه به يادداشت 2-41 توضيحي صورتهاي مالي، عليرغم نقض راي در ديوان عدالت اداري به نفع شرکت ، نتيجه قطعي شکايت سازمان حمايت مصرف کنندگان و توليدکنندگان تاکنون مشخص نشده است. همچنين به شرح يادداشت 1-1-17 توضيحي صورتهاي مالي ، تعيين تکليف موضوع خريد سهام شرکت فرعي به تام روانکار از شرکت توتال اوترمر و آثار آن منوط به توافق نهايي با شرکت مزبور مي باشد.
5. 5-3- به شرح يادداشت 5-39 توضيحي صورتهاي مالي، آثار احتمالي ناشي از رعايت بخشنامه ها و مصوبات صادره از مراجع ذيصلاح در خصوص برگشت مبالغ ارزي حاصل از فروش محصولات صادراتي و تسعير ارز مربوطه منوط به اظهار نظر مراجع مذکور مي باشد .
5. 5-4- به شرح يادداشت هاي 1-1- 13 و 1-21 توضيحي صورتهاي مالي، موجودي مواد وکالا و دارايي هاي در جريان تکميل از پوشش بيمه اي مناسب برخوردار نمي باشد .
5. 5-5- به شرح يادداشت هاي 6-4-1-29 و 2-32 توضيحي صورتهاي مالي، بابت ماليات و عوارض ارزش افزوده سالهاي 1395 و 1396 و جرائم مربوطه، ماليات عملکرد سالهاي 1392 و 1394 لغايت 1396 و ماليات حقوق سال 1395 شرکت اصلي، جمعا مبلغ 663 ميليارد ريال مازاد بر مبالغ پرداختي و پرداختني از سوي سازمان امور مالياتي مطالبه گرديده که با اعتراض شرکت موضوعات فوق در هيئت هاي حل اختلاف مالياتي بدوي و تجديد نظر در جريان رسيدگي قرار دارد . همچنين ماليات عملکرد سال 1397 و دوره مورد گزارش براساس سود ابرازي در حسابها اعمال شده است. اظهارنظر نهايي در خصوص موارد مذکور منوط به حل وفصل موضوع با مقامات مالياتي مي باشد.

6. 6- مسئوليت "ساير اطلاعات" با هيئت مديره شرکت است. "ساير اطلاعات" شامل اطلاعات موجود در گزارش تفسيري مديريت است. نتيجه گيري اين موسسه نسبت به صورتهاي مالي، دربرگيرنده نتيجه گيري نسبت به "ساير اطلاعات" نيست و نسبت به آن هيچ نوع اطميناني اظهار نمي شود. در ارتباط با حسابرسي صورتهاي مالي، مسئوليت اين موسسه مطالعه "ساير اطلاعات" به منظور شناسايي مغايرت هاي با اهميت آن با صورتهاي مالي يا با اطلاعات کسب شده در فرايند حسابرسي و يا تحريف هاي بااهميت است. در صورتي که اين موسسه به اين نتيجه برسد که تحريف با اهميتي در "ساير اطلاعات" وجود دارد، بايد اين موضوع را گزارش کند. همانطور که در بند 3 بخش "مباني نتيجه گيري مشروط"، در بالا توضيح داده شده است، در تاريخ صورت وضعيت مالي، اين موسسه به دليل عدم دسترسي به اطلاعات لازم، نتوانسته است شواهد حسابرسي کافي و مناسب در خصوص موارد مندرج در بند مذکور را به دست آورد، از اين رو، اين موسسه نمي تواند نتيجه گيري کند که ساير اطلاعات در ارتباط با موارد مذکور حاوي تحريف بااهميت است ياخير. توضيح اينکه ساير اطلاعات ارائه شده مربوط به شرکت اصلي است. لذا نتيجه گيري اين موسسه صرفا نسبت به گزارش تفسيري شرکت اصلي مي باشد.

7. 7- ضوابط و مقررات وضع شده توسط سازمان بورس واوراق بهادار در خصوص موارد ذيل رعايت نشده است: 7-1- مفاد مواد 7، 9، 10 و 13 دستورالعمل اجرايي افشاي اطلاعات شرکت هاي ثبت شده نزد سازمان مبني بر افشاء صورتهاي مالي حسابرسي شده شرکت اصلي و تلفيقي گروه و گزارش فعاليت هيئت مديره به مجمع و اظهار نظر حسابرس در مورد آن حداقل 10 روز قبل از برگزاري مجمع عمومي عادي ساليانه، افشاي صورتهاي مالي سالانه حسابرسي شده شرکت هاي تحت کنترل حداکثر 4 ماه پس از پايان سال مالي شرکت هاي مزبور در خصوص شرکت فرعي به تام روانکار، افشاي صورتهاي مالي ميان دوره اي 6 ماهه حسابرسي شده شرکتهاي تحت کنترل حداکثر 60 روز پس از پايان سال مالي شرکت هاي مزبور در خصوص شرکت فرعي به تام روانکار و بازرگاني بهران، افشاي فوري تغيير در ترکيب اعضاء هيئت مديره يا نمايندگان اشخاص حقوقي بلافاصله پس از برگزاري جلسه هيئت مديره و افشاي فوري اطلاعات در خصوص کاهش بيش از 10 درصد در بهاي خريد ماده اوليه لوبکات . 7-2- مفاد مواد 5، 15 و 18 دستورالعمل انضباطي ناشران پذيرفته شده در بورس اوراق بهادار در خصوص پرداخت سود تقسيم شده مصوب ، طبق برنامه اعلام شده از طريق شرکت سپرده گذاري مرکزي و تسويه وجوه، رعايت يکسان حقوق صاحبان سهام و اخذ موافقت مجمع عمومي عادي جهت پرداخت هرگونه کمک بلاعوض با عنايت به پرداخت مبلغ 5 ميليارد ريال کمک بلاعوض به زلزله زدگان. 7-3- مفاد مواد 3، 13، 15 الي 17، 19، 24، 31، 32، 38 و 42 دستورالعمل حاکميت شرکتي مصوب 1397/04/27 سازمان بورس و اوراق بهادار در خصوص استقرار ساز و کارهاي اثربخش جهت کسب اطمينان معقول از محقق شدن اصول حاکميت شرکتي در شرکت هاي فرعي و نظارت بر اجراي اثر بخش آنها توسط هيئت مديره، مستندسازي ساز و کارهاي مناسب جهت دستيابي به اهداف استقرار اصول حاکميت شرکتي، تعيين حقوق، مزايا و پاداش مدير عامل، اعضاي کميته هاي ريسک، ساير کميته هاي هيئت مديره و مدير حسابرسي داخلي، تعيين حقوق و دستمزد پرداختي به کارکنان و شرايط استخدام، تشکيل کميته هاي تخصصي از قبيل کميته جبران خدمات و کميته انتصابات و نظارت بر عملکرد کميته هاي مزبور توسط هيئت مديره، ارزيابي و مستندسازي مناسب اثربخشي هيئت مديره و مديرعامل، کميته حسابرسي، ساير کميته هاي تخصصي هيئت مديره و مديرعامل و همچنين اعضاي هيئت مديره ذيربط در شرکت هاي فرعي و وابسته و تنظيم برنامه بهبود و پيگيري و ارزيابي نتايج حاصل از اجراي آن، کسب اطمينان در خصوص بروزآوري مهارت ها و آگاهي هاي اعضاي هيئت مديره در زمينه کسب و کار و حاکميت شرکتي و مستندسازي مناسب آن، نحوه تنظيم دستور جلسات هيئت مديره و نحوه تصميم گيري و تصويب آن در قالب منشور هيئت مديره، انتشار بموقع صورتهاي مالي ساليانه و گزارش فعاليت هيئت مديره قبل از برگزاري مجمع در سامانه اطلاع رساني کدال، عدم پرداخت سود سهامداران داراي حق کنترل پيش از ساير سهامداران، درج آگهي دعوت به مجمع جهت انتخاب اعضاي هيئت مديره در روزنامه کثيرالانتشار حداقل 25 روز قبل از برگزاري مجمع، افشاء مناسب اطلاعات با اهميتي از قبيل تجارب و مدارک حرفه اي اعضاي هيئت مديره و مدير عامل، کميته هاي تخصصي هيئت مديره و اعضاي آن، حقوق و مزاياي مديران اصلي، رويه هاي حاکميت شرکتي و ساختار آن و غيره در پايگاه اينترنتي شرکت و در يک يادداشت جداگانه در گزارش تفسيري مديريت. 7-4- مفاد مواد 7 ، 10 و 11 دستورالعمل کنترلهاي داخلي براي ناشران پذيرفته شده در بورس در خصوص شناسايي، اندازه گيري و ارزيابي ريسک هاي مربوط به فن آوري اطلاعات و انجام اقدامات اصلاحي جهت رفع ضعفهاي سامانه هاي اطلاعاتي، ابلاغ شرح وظايف به همراه ضوابط و چگونگي گزارشگري نتيجه عملکرد و ارتباط با ساير بخشها به کارکنان و قرار گرفتن واحد حسابرسي داخلي زير نظر کميته حسابرسي و عدم بازنگري سيستم بهاي تمام شده از جمله در مورد ظرفيت قابل دسترس و اختصاص مناسب هزينه مواد به برخي از محصولات فرعي تا مرحله تفکيک.
8. 8- صورتهاي مالي به تائيد 2 نفر از اعضاء هيئت مديره نرسيده است.

10آذر1398
موسسه حسابرسي مفيد راهبر
سمتامضاء كنندهشماره عضویتزمان
مدير فني موسسه مفيد راهبر Hasan Esmaeili [Sign]8816681398/09/14 21:44:00
مدير فني موسسه مفيد راهبر Alireza Mehradfar [Sign] 1398/09/14 21:45:42
مدير موسسه مفيد راهبر Houshang Naderian [Sign]8008101398/09/14 21:47:33