icon

اطلاعات و صورت‌های مالی

EN
شرکت:
مديريت صنعت شوينده توسعه صنايع بهشهر
سرمایه ثبت شده:
1,000,000
نماد:
شوينده( هلد بهشهر )
سرمایه ثبت نشده:
0
کد صنعت (ISIC):
442404
اطلاعات و صورت‌های مالی  12 ماهه منتهی به 1401/09/30 (حسابرسی شده)
سال مالی منتهی به:
1401/09/30
وضعیت ناشر:
پذيرفته شده در بورس تهران
information اطلاعات نمایش داده شده با اطلاعات امضا شده مطابقت دارد

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد


گزارش حسابرس مستقل و بازرس قانونی
به مجمع عمومی صاحبان سهام مديريت صنعت شوينده توسعه صنايع بهشهر

1. 1-صورتهاي مالي تلفيقي و جداگانه شرکت مديريت صنعت شوينده توسعه صنايع بهشهر (سهامي عام) شامل صورت¬هاي وضعيت مالي به تاريخ 30 آذر 1401 و صورتهاي سودوزيان، سودوزيان جامع، تغييرات در حقوق مالکانه و جريان¬هاي نقدي براي سال مالي منتهي به تاريخ مزبور و يادداشت‌هاي توضيحي 1 تا 42 توسط اين مؤسسه، حسابرسي شده است.

2. 2-مسئوليت تهيه صورتهاي مالي يادشده طبق استانداردهاي حسابداري، با هيأت مديره شرکت است. اين مسئوليت شامل طراحي، اعمال و حفظ کنترلهاي داخلي مربوط به تهيه صورتهاي مالي است به¬گونه¬اي که اين صورتها، عاري از تحريف بااهميت ناشي از تقلب يا اشتباه باشد.

3. 3-مسئوليت اين مؤسسه، اظهارنظر نسبت به صورتهاي مالي يادشده براساس حسابرسي انجام شده طبق استانداردهاي حسابرسي است. استانداردهاي مزبور ايجاب مي¬کند اين مؤسسه الزامات آئين رفتار حرفه¬اي را رعايت و حسابرسي را به¬گونه¬اي برنامه¬ريزي و اجرا کند که از نبود تحريف بااهميت در صورتهاي مالي، اطمينان معقول کسب شود. حسابرسي شامل اجراي روشهايي براي کسب شواهد حسابرسي درباره مبالغ و ديگر اطلاعات افشا شده در صورتهاي مالي است. انتخاب روشهاي حسابرسي، به قضاوت حسابرس، ازجمله ارزيابي خطرهاي تحريف بااهميت ناشي از تقلب يا اشتباه در صورتهاي مالي، بستگي دارد. براي ارزيابي اين خطرها، کنترلهاي داخلي مربوط به تهيه و ارائه صورتهاي مالي به منظور طراحي روشهاي حسابرسي مناسب شرايط موجود، و نه به قصد اظهارنظر نسبت به اثربخشي کنترلهاي داخلي واحد تجاري، بررسي مي¬شود. حسابرسي همچنين شامل ارزيابي مناسب بودن رويه¬هاي حسابداري استفاده شده و معقول بودن برآوردهاي حسابداري انجام شده توسط هيأت مديره و نيز ارزيابي کليت ارائه صورتهاي مالي است. اين مؤسسه اعتقاد دارد که شواهد حسابرسي کسب شده، براي اظهارنظرمشروط نسبت به صورتهاي مالي تلفيقي و جداگانه ، کافي و مناسب است. همچنين اين مؤسسه مسئوليت دارد ضمن ايفاي وظايف بازرسي قانوني، موارد لازم و نيز موارد عدم رعايت الزامات قانوني مقرر در اصلاحيه قانون تجارت و مفاد اساسنامه شرکت را به مجمع عمومي عادي صاحبان سهام گزارش کند.

4. 4-به شرح مندرجات يادداشت¬هاي توضيحي 2-1-17 و 3-1-17 ، مطالبات معوق و سنواتي شرکت¬هاي فرعي صنايع بهداشتي ساينا و گلتاش مربوط به آقايان محمد سهيل بادغيسي، روح اله دليري و شرکت توسعه آرسين قشم در تاريخ صورت وضعيت مالي به ترتيب بالغ بر 14، 18 و 58 ميليارد ريال (جمعا 90 ميليارد ريال) و مانده مطالبات سنواتي شرکت فرعي مديريت ياران توسعه بهشهر به مبلغ 44 ميليارد ريال (عمدتا شرکت هاي داروسازي شفا ، امرتات تيام پارس، پترو پالايش کار نيکان و ويستا فرين دانا ) مي¬باشد. در اين خصوص با توجه به وضعيت املاک در رهن و با در نظر گرفتن آخرين کارشناسي بعمل آمده، ايجاد زيان کاهش ارزش نسبت به مطالبات مزبور حداقل تا ميزان 100 ميليارد ريال ضروري به نظر مي¬رسد. در صورت اعمال تعديلات مزبور مانده سود انباشته ابتداي سال و حسابهاي دريافتني مندرج در صورت وضعيت مالي گروه به ميزان 100 ميليارد ريال کاهش مي¬يافت.
5. 5-به شرح مندرجات يادداشت توضيحي 2-6 باتوجه به افت توليدات شرکت هاي فرعي گلتاش و مديريت ياران توسعه بهشهرنسبت به ظرفيت معمول (عملي) شرکت هاي مذکور ، هزينه¬هاي جذب نشده در توليد برطبق استانداردهاي حسابداري، محاسبه و از بهاي ساخت (بهاي تمام شده کالاي فروش رفته و موجودي کالاي ساخته شده و درجريان ساخت) خارج نگرديده و به عنوان يک رقم جداگانه در سرفصل ساير هزينه¬ها انعکاس پيدا ننموده و همچنين در ارتباط با 4 درصد حق بيمه مشاغل سخت و زيان آور ذخيره در حساب هاي شرکت فرعي گلتاش منظور نشده است. بنابه مراتب يادشده اگرچه تعديل صورتهاي مالي در رعايت استانداردهاي حسابداري لازم بود، معهذا تعيين تعديلات مورد لزوم در شرايط حاضر براي اين مؤسسه امکان پذير نمي¬باشد.
6. 6-طبق مندرجات يادداشت1-1-1-16، صورتهاي مالي شرکت فرعي پاکسان ايروان ،توسط حسابرس محلي حسابرسي شده و صورتهاي مالي مذکور مبناي تهيه صورتهاي مالي تلفيقي گروه قرار گرفته است. بنا به مراتب فوق از آثار احتمالي ناشي از عدم دسترسي به گزارش حسابرسي و صورتهاي مالي حسابرسي شده شرکت مذکور برطبق استانداردهاي ايران اطلاعي حاصل نشده است.

7. 7- به نظر اين مؤسسه، به استثناي آثار موارد مندرج در بند هاي 4و5 و آثار احتمالي مورد مندرج در بند 6 ، صورتهاي مالي يادشده در بالا، وضعيت مالي تلفيقي و جداگانه شرکت مديريت صنعت شوينده توسعه صنايع بهشهر (سهامي عام) در تاريخ 30 آذرماه 1401 و عملکرد مالي و جريانهاي نقدي آن را براي سال مالي منتهي به تاريخ مزبور، از تمام جنبه¬هاي بااهميت، طبق استانداردهاي حسابداري، به نحو مطلوب نشان مي¬دهد.

8. 8-به شرح مندرجات يادداشت توضيحي 3-1-39 در پايان سال مالي مورد گزارش ، قرارداد فروش دو علامت و نام تجاري (برند) پونه و نسيم فيمابين شرکت هاي فرعي پاکسان و گلتاش جمعا به مبلغ 2,350ميليارد ريال منعقد شده است . در اين خصوص شناسايي درآمد و دارايي نامشهود در شرکت هاي فرعي مذکور منوط به تحقق کليه شرايط مندرج در قرارداد (درچارچوب استاندارد هاي حسابداري ) در سال هاي آتي خواهد بود .
9. 9-به شرح مندرجات يادداشت توضيحي 1-5-1-17، مطالبات سنواتي شرکت فرعي پاکسان از شرکت عين خت به نمايندگي آقاي اسدي به مبلغ 206 ميليارد ريال (معادل 645 هزار يورو)، در رابطه با دو فقره سفارش خريد اسيد اويل در اوايل سال 1396، از طريق طرح دعوي نزد مراجع قضايي و وصول مطالبات از طريق اجرايي نمودن وثايق و تضامين در اختيار کماکان در جريان انجام مي¬باشد.
10. 10-با توجه به مندرجات يادداشت توضيحي 1-2-13، انتقال رسمي مالکيت بخشي از دارايي¬هاي ثابت خريداري شده توسط شرکت فرعي گلتاش و همچنين چهار واحد آپارتمان اداري واقع در ميدان فردوسي و چهار سهم از 19 سهم يک قطعه زمين پارکينگ واقع در ميدان فردوسي از شرکت به پخش به شرکت مديريت صنعت شوينده در جريان انجام مي¬باشد.
11. 11-وضعيت ماليات عملکرد و حقوق، ماليات و عوارض بر ارزش افزوده و بيمه گروه در يادداشت¬هاي توضيحي 32 و 40 درج شده است. تعيين هرگونه تفاوت پرداختني آتي از اين بابت منوط به خاتمه رسيدگي و اعلام نظر نهايي مراجع ذيربط خواهد بود.
12. 12-به شرح يادداشت توضيحي 8-40 ، دو فقره دعوي حقوقي در خصوص خسارت تاخير تاديه و پرداخت ضرر و زيان تفويت منفعت مسلم قرارداد بطري زني توسط شرکت فامرين ابهر (آقاي علي اکبر رادکاني ) عليه شرکت فرعي صنايع بهداشتي ساينا مطرح است که در جريان رسيدگي بوده و راي دادگاه تاکنون صادر نشده است .

13. 13-مسئوليت "ساير اطلاعات" با هيات مديره شرکت است. "ساير اطلاعات" شامل اطلاعات موجود در گزارش تفسيري مديريت است. اظهارنظر اين موسسه نسبت به صورت هاي مالي، در برگيرنده اظهارنظر نسبت به "ساير اطلاعات" نيست و نسبت به آن هيچ نوع اطميناني اظهار نمي شود. در ارتباط با حسابرسي صورت هاي مالي، مسئوليت اين موسسه مطالعه "ساير اطلاعات" به منظور شناسايي مغايرت هاي با اهميت با صورت هاي مالي يا با اطلاعات کسب شده در فرآيند حسابرسي و يا تحريف هاي با اهميت است. در صورتي که اين موسسه به اين نتيجه برسد که تحريف با اهميتي در "ساير اطلاعات" وجود دارد، بايد اين موضوع را گزارش کند. همانطور که در بخش "مباني اظهار نظر مشروط" در بالا توضيح داده شده است، اين مؤسسه به اين نتيجه رسيده که ساير اطلاعات حاوي تحريف با اهميت بشرح بندهاي (4) و (5) اين گزارش مي¬باشد. همچنين در تاريخ صورت وضعيت مالي، اين مؤسسه به دليل عدم دسترسي به اطلاعات لازم، نتوانسته است شواهد حسابرسي کافي و مناسب در خصوص موارد مندرج در بند (6) به دست آورد. از اين رو، اين مؤسسه نمي تواند نتيجه گيري کند که "ساير اطلاعات" در ارتباط با اين موضوعات حاوي تحريف بااهميت است يا خير. همچنين اطلاعات مالي آتي مندرج در فرمهاي پيش بيني شده توسط سازمان بورس در ساير اطلاعات که مي¬بايستي در چارچوب گزارشگري اطلاعات مالي آتي مورد بررسي و نتيجه-گيري قرار گيرد، توسط اين مؤسسه مورد بررسي و نتيجه¬گيري قرار نگرفته است.

14. 14-همانطور که از صورتهاي مالي پيوست مشهود است، با توجه به شرايط فروش محصولات و تخفيفات فروش شرکتهاي گروه به خريدار عمده (شرکت بهپخش) ، افزايش دوره وصول مطالبات تجاري و مانده عمده مطالبات گروه از آن شرکت ، اعلام نرخ هاي فروش از طرف مراجع ذيصلاح و عدم تناسب آن با افزايش نرخ مواد اوليه، کاهش در مقادير توليد بابت عدم استفاده از ظرفيت توليد بالقوه کارخانجات شرکت هاي گروه با توجه به عدم امکان تهيه مواد اوليه و در نتيجه کاهش فروش ، افزايش هزينه هاي مالي (در رابطه با تسهيلات مالي دريافتي گروه جهت تأمين سرمايه در گردش مورد نياز)، نتيجه عمليات گروه براي سال مالي منتهي به 30 آذر 1401 منجر به سود عملياتي به ميزان 1،758 ميليارد ريال و زيان خالص سال نيز به مبلغ 949 ميليارد ريال بالغ گرديده است. بنابه مراتب فوق، بررسي وضعيت امر به منظور دستيابي به راهکارهاي اجرايي مناسب، جهت کاهش دوره وصول مطالبات از خريدار عمده محصولات شرکتهاي گروه، استفاده از ظرفيت قابل دسترس توليدي کارخانجات شرکتهاي گروه، تأمين سرمايه درگردش موردنياز جهت تأمين بموقع مواد اوليه، کاهش هزينه¬هاي مالي ازطريق بازپرداخت تسهيلات مالي دريافتي و وصول بموقع مطالبات تجاري و نهايتا دسترسي به سود مناسب در مرحله عملکردي شرکت، ضروري به نظر مي¬رسد.
15. 15-موارد مربوط به عدم رعايت مفاد اساسنامه و اصلاحيه قانون تجارت به شرح زير مي¬باشد: 1-15-مفاد ماده 240 اصلاحيه قانون تجارت در رابطه با پرداخت کامل سود سهام مصوب حداکثر ظرف مهلت 8 ماه پس از تاريخ تصويب در مجمع عمومي سنوات قبل.
15. 2-15-با توجه به انتخاب اعضاي هيأت مديره در مجمع عمومي عادي سالانه مورخ 25/1/1400، مفاد مواد 106، 124 و 128 قانون تجارت درخصوص ثبت صورتجلسه مربوط به تعيين سمت نمايندگان و تعيين مديرعامل و حدود اختيارات ايشان نزد مرجع ثبت شرکتها.
15. 3-15-باتوجه به عدم معرفي نماينده حقيقي دو عضو حقوقي هيئت مديره (شرکت توسعه صنايع بهشهر زرين و شرکت سرمايه گذاري ساختمان گروه صنايع بهشهر تهران) و درنتيجه سلب عضويت از هيئت مديره شرکت، ظرف مهلت مقرر از مجمع عمومي براي تکميل اعضاي هيئت مديره دعوت به عمل آورده نشده است.
15. 4-15-مفاد ماده 31 اساسنامه ، در خصوص تاييد صلاحيت نمايندگان اشخاص حقوقي عضو هيأت مديره بر طبق رويه تعيين شده توسط سازمان بورس و اوراق بهادار
15. 5-15-مفاد تبصره 2 ماده 31 اساسنامه ، در خصوص معرفي نماينده شخص حقوقي عضو هيأت مديره به منظور تاييد صلاحيت ظرف مدت 15 روز به سازمان بورس و اوراق بهادر
15. 6-15-ماده 36 اساسنامه و ماده 114 اصلاحيه قانون تجارت درخصوص وثيقه نمودن حداقل 1,000 سهم توسط 2 عضو هيأت مديره.
15. 7-15-مفاد ماده 48 اساسنامه ، در خصوص تعيين مدير عامل جديد حداکثر ظرف مدت يک ماه پس از برکناري مدير عامل
16. 16-اقدامات انجام شده در ارتباط با تکاليف تعيين شده توسط مجمع عمومي عادي صاحبان سهام درخصوص موارد مندرج در بندهاي (4) الي (6)، (9) الي (11)،(14)، (15)، (17) و (21) الي (24) اين گزارش، که بطور عمده در گزارش حسابرس و بازرس قانوني سال مالي قبل انعکاس يافته و تعيين و تکليف نمودن سرمايه گذاري در شرکت پاکسان ايروان ، به نتيجه قطعي منجر نشده است .
17. 17-به شرح مندرجات يادداشت هاي توضيحي 17 و 39، مبلغ 2,635 ميليارد ريال از مانده مطالبات شرکت¬هاي فرعي که عمدتا در رابطه با سود سهام سنوات قبل بوده، تسويه نشده است. ضروريست بمنظور استفاده بهينه از منابع مالي شرکت، اقدامات مؤثرتري در اين خصوص جهت وصول مطالبات مزبور بعمل آورده شود.
18. 18-با توجه به مندرجات بند هاي 4 و 5 اين گزارش و همچنين نتايج عمليات جداگانه و تلفيقي ، توجه مجمع عمومي صاحبان سهام را به مفاد ماده 240 و همچنين دستور العمل سازمان بورس و اوراق بهادار در خصوص تقسيم و تخصيص سود جلب مي نمايد .
19. 19-معاملات مندرج در يادداشت توضيحي 39، بعنوان کليه معاملات مشمول ماده 129 اصلاحيه قانون تجارت که طي سال مالي مورد گزارش صورت گرفته، در زمان انجام عمليات حسابرسي توسط هيأت مديره به اطلاع اين مؤسسه رسيده و مورد بررسي قرار گرفته است. معاملات فوق با کسب مجوز از هيأت مديره و شرکت مدير ذينفع در رأي¬گيري انجام گرديده و اين مؤسسه به شواهدي حاکي از اينکه معاملات مزبور با شرايط مناسب تجاري و در روال عادي عمليات شرکت انجام نگرفته باشد، برخورد ننموده است.
20. 20-گزارش هيأت مديره به مجمع عمومي عادي سالانه درباره فعاليت و وضع عمومي شرکت مورد بررسي قرار گرفته است. با توجه به رسيدگيهاي انجام شده، نظر اين مؤسسه به موارد بااهميتي که حاکي از مغايرت اطلاعات مندرج در گزارش مذکور با اسناد و مدارک ارائه شده از جانب هيأت مديره باشد، جلب نگرديده است.
21. 21-صورت هاي مالي پيوست ، گزارش تفسيري مديريت، گزارش فعاليت هيأت مديره و تاييديه مديران به تاييد و امضاء 3 عضو هيأت مديره رسيده است .
22. 22-موارد مرتبط با عدم رعايت قوانين و مقررات حاکم بر شرکتهاي مادر (هلدينگ)- سهامي عام و ضوابط و مقررات وضع شده توسط سازمان بورس و اوراق بهادار در طي سال مالي مورد گزارش، بشرح زير است: رديفشماره بند و ماده شرح -1دستور العمل اجرايي افشاي اطلاعات شرکت هاي ثبت شده نزد سازمان : -1-1بند 4 ماده 7ارسال صورت هاي مالي تلفيقي و گزارش تفسيري مديريت ميان دوره اي 6 ماهه حسابرسي شده شرکت حداکثر 75 روز پس از پايان دوره 6 ماهه -1-2بند 6 مکرر ماده 7افشاي مناسب فرم اطلاعات وضعيت عمليات ماهانه و پرتفوي سرمايه گذاري ها -1-3بند 10 ماده 7افشاي صورت هاي مالي ميان دوره اي 6 ماهه حسابرسي شده شرکت هاي فرعي پاکسان ايروان و آلي شيمي قم و افشاي با تاخير صورت هاي مالي ميان دوره اي 6 ماهه حسابرسي شده شرکت هاي فرعي گلتاش ، مرواريد هامون و مديريت ياران توسعه -1-4تبصره ماده 9افشاي فوري تغيير نمايندگان اعضاي حقوقي هيأت مديره و مدير عامل -2دستور العمل انضباطي ناشران پذيرفته شده در بورس و اوراق بهادار تهران : -2-1ماده 3رسيدگي به صورت هاي مالي شرکت فرعي پاکسان ايروان توسط حسابرس معتمد سازمان بورس -2-2ماده 5پرداخت سود سهام مصوب ظرف مهلت قانوني 8 ماه پس از تصويب در مجمع عمومي عادي صاحبان سهام -2-3ماده 27وجود يک عضو غير موظف داراي تحصيلات مالي و تجارب مرتبط در هيأت مديره شرکت -2-4ماده 28دعوت به مجمع عمومي عادي براي تکميل اعضاي هيأت مديره با توجه به کاهش تعداد اعضاي هيأت مديره به کمتر از حد نصاب مقرر (کمتر از 5 نفر ) -2-5ماده 30غيبت 4 جلسه متوالي يا 6 جلسه متناوب ، بدون عذر موجه در جلسات هيأت مديره دو عضو حقوقي هيئت مديره (شرکت هاي سرمايه گذاري صنايع بهشهر تهران و صادراتي توسعه صنايع بهشهر زرين ) با توجه به عدم معرفي نماينده توسط اشخاص حقوقي عضو هيئت مديره -3ابلاغيه شماره 161344/121 مورخ 19/08/1400افشاي علت تغيير در سود آوري با توجه به نوسان بيش از 30 درصد در سود و زيان عملياتي -4ابلاغيه شماره 12020227 مورخ 21/06/1401اصلاح ماده 58 اساسنامه شرکت هاي مادر هلدينگ در خصوص حساب اندوخته سرمايه اي حداکثر ظرف مهلت 6 ماه پس از تاريخ ابلاغيه 5دستور العمل حاکميت شرکتي مصوب 18/07/1401 سازمان بورس و اوراق بهادار ابلاغي 22/09/1401 -5-1ماده 3اقدام نسبت به ايجاد ، استمرار و تقويت ساز و کارهاي اثر بخش جهت کسب اطمينان معقول از محقق شدن اصول حاکميت شرکتي توسط هيأت مديره و انعکاس مشروح اقدامات انجام شده در يک سرفصل جداگانه در گزارش فعاليت هيئت مديره و ارائه به سهامداران در مجمع عمومي عادي -5-2تبصره 1 ماده 3استقرار سازوکار هاي اثر بخش جهت کسب اطمينان معقول از محقق شدن اصول حاکميت شرکتي در شرکت هاي فرعي توسط هيأت مديره شرکت و نظارت بر اجراي اثر بخش آن -5-3تبصره 1 ماده 4غير موظف بودن اکثريت اعضاي هيأت مديره 4-5ماده 14تشکيل کميته ريسک زير نظر هيأت مديره و نظارت بر آن 5-5ماده 15استقرار فرآيند ارزيابي اثر بخشي هيأت مديره و مدير عامل ، کميته هاي تخصصي هيأت مديره و همچنين اعضاي هيأت مديره ذيربط در شرکت هاي فرعي توسط هيأت مديره شرکت و مستند سازي آن به همراه افشاي نتايج در يک سرفصل جداگانه در گزارش فعاليت هيأت مديره و ارائه در مجمع عمومي عادي 6-5ماده 37افشاي مشخصات کامل ، تحصيلات ، تجارب و مدارک حرفه اي اعضاي هيأت مديره و مدير عامل ، کميته هاي تخصصي هيأت مديره و اعضاي آن ها ، موظف يا غير موظف بودن آنان ، ميزان مالکيت سهام آنان در شرکت ، عضويت در هيأت مديره ساير شرکت ها ، حقوق و مزاياي مديران اصلي و رويه هاي حاکميت شرکتي و ساختار آن در پايگاه اينترنتي شرکت 7-5ماده 38افشاي ارزيابي ميزان تحقق برنامه هاي راهبردي و گزارش اقدامات شرکت در رابطه با رعايت مفاد اصول حاکميت شرکتي در گزارش تفسيري و فعاليت هيأت مديره و ارائه آن در مجمع عمومي عادي صاحبان سهام 6دستور العمل حاکميت شرکتي ابلاغي مورخ12/08/1397 سازمان بورس و اوراق بهادر و ابلاغيه هاي بعدي آن : 1-6ماده 6رعايت حقوق يکسان سهامداران در خصوص پرداخت به موقع سود سهام
23. 23-کنترل¬هاي داخلي حاکم بر گزارشگري مالي شرکت براي سال مالي مورد گزارش، طبق مقررات سازمان بورس و اوراق بهادار بررسي شده است. براساس بررسي انجام شده و با در نظر گرفتن محدوديت¬هاي ذاتي کنترل¬هاي داخلي، به استثناي شرايط تعيين شده براي رئيس کميته حسابرسي داخلي که بايد عضو غيرموظف مالي هيأت مديره باشد، اين مؤسسه به مواردي حاکي از وجود نقاط ضعف بااهميت کنترل¬هاي داخلي حاکم بر گزارشگري مالي، طبق چارچوب فصل دوم دستورالعمل کنترل¬هاي داخلي مصوب سازمان بورس و اوراق بهادار برخورد ننموده است.
24. 24-در اجراي ماده 33 دستورالعمل اجرائي مبارزه با پولشوئي توسط حسابرسان، رعايت مفاد قانون مزبور و آئين نامه¬ها و دستورالعمل¬هاي اجرايي مرتبط در چارچوب چک ليست ابلاغي آئين نامه اجرايي ماده 14 اصلاحيه قانون مزبور و استانداردهاي حسابرسي مورد ارزيابي قرار گرفته است. در اين خصوص ضمن عدم امکان کنترل رعايت بخش عمده مفاد آئين نامه اجرايي مذکور به دليل عدم استقرار سامانه¬ها و بسترهاي مورد نياز پيش بيني شده در آئين¬نامه اجرايي و چک ليست ابلاغي توسط مراجع و نهادهاي ذيربط و عدم امکان استفاده و دسترسي به آنها، به استثناي عدم رعايت مفاد مواد (7)، (8)، (10)، (12)، (13)، (14)، (36)، (49)، (55)، (64) و (145) آئين نامه اجرايي به ترتيب درخصوص تدوين و اجراي برنامه¬هاي داخلي مبارزه با پولشويي، ارزيابي و طبقه¬بندي خطر (ريسک) تعامل کاري، ارزيابي عمل به رويه¬هاي اعلام شده توسط مرکز اطلاعات مالي، طراحي نرم¬افزارها، پايش پيوسته سامانه¬اي تعاملات با خطر (ريسک) بالا، نظارت بر اجراي مقررات و برنامه¬هاي داخلي مبارزه با پولشويي، استفاده از راهکارهاي سامانه¬اي سيستمي، ايجاد سامانه جامعي از مديريت اطلاعات، اجراي فرايند احراز هويت ارباب رجوع و استعلام صحت و اصالت اطلاعات و اسناد اخذ شده از ارباب رجوع، طراحي و اجراي ارزشيابي برنامه¬هاي مستمر آموزش کارکنان، اين مؤسسه به موارد با اهميت ديگري حاکي از عدم رعايت قوانين و مقررات مربوطه برخورد نکرده است

21فروردین1402
موسسه حسابرسي بهمند
سمتامضاء كنندهشماره عضویتزمان
شريک موسسه بهمند Ali Mashreghi Arani [Sign]8007351402/01/26 18:21:11
مدير موسسه بهمند Reza Atash [Sign]8000031402/01/26 18:23:30