مشخصات
پیشنهاد هیئت مدیره به مجمع عمومی فوق العاده در خصوص افزایش سرمایه شرکت آهنگري تراکتور سازي ايران - نماد: خاهن

موضوع:  پیشنهاد هیئت مدیره به مجمع عمومی فوق العاده در خصوص افزایش سرمایه 
با عنایت به جزء "ب" ماده 13 دستورالعمل اجرایی افشای اطلاعات شرکت های ثبت شده نزد سازمان (مصوب 1386/05/03 هیئت مدیرة سازمان بورس و اوراق بهادار) به پیوست گزارش توجیهی هیئت مدیرة به منظور پیشنهادافزایش سرمایه از مبلغ 320,000,000,000 ریال به مبلغ 800,649,000,000 ریال از محل مازاد تجدید ارزیابی دارایی ها به منظور بهره مندي از شرايط و مزاياي مقرر در ماده 17 قانون حداکثر استفاده از توان توليدي و خدماتي در تامين نيازهاي کشور و تقويت آنها در امير صادرات وآيين نامه اجرايي آن که در تاریخ 1394/12/26 به تصویب هیئت مدیره رسیده و جهت اظهارنظر به حسابرس و بازرس قانونی ارسال شده، ارائه می گردد.اظهارنظر بازرس قانونی نسبت به گزارش مذکور متعاقبا اطلاع رسانی می گردد.
بدیهی است انجام افزایش سرمایة یادشده منوط به موافقت سازمان بورس و اوراق بهادار و تصویب مجمع عمومی فوق العاده می باشد.
امضا کنندگان: [ Javad Zerati Khosrovshahi [Sign]]
information اطلاعات نمایش داده شده با اطلاعات امضا شده مطابقت دارد