مشخصات
لغو آگهی (اطلاعیه) دعوت به مجمع عمومی شرکت اعتباري نور - نماد: ونور
موضوع:  لغو آگهی (اطلاعیه) دعوت به مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده برای سال (دوره) مالی منتهی به 1394/12/29  


پیرو آگهی منتشره در تاریخ 1396/04/03 در خصوص دعوت به مجمع عمومی عادی بطور فوق‌العاده راُس ساعت 10:00 روز پنج شنبه مورخ 1396/04/15 به اطلاع میرساند مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده در تاریخ مذکور برگزار نمی گردد و تصمیم گیری در خصوص دستور جلسات ذیل به مجامع بعدی که تاریخ آن متعاقباً اعلام میگردد موکول گردید

ب– دستور جلسه :  
انتخاب حسابرس و بازرس قانونی.
انتخاب اعضای هیئت‌مدیره.
سایر
توضیحات: مطابق ماده 99 قانون تجارت سهامدارن محترم و يا نمايندگان و وکلاي قانوني آنها مي توانند با در دست داشتن کارت شناسايي معتبر و مستندات مويد نمايندگي و وکالت ، به منظور اخذ برگه ورود به جلسه در تاريخ هاي 96/04/12 و 13/04/96 از ساعت 10 الي 15 به واحد امور سهام شرکت اعتباري نور به نشاني زير مراجعه فرمايند. ميدان آرژانتين، خيابان زاگرس ، نبش کوچه 29 ، شماره 14 طبقه 5 کد پستي 1516614819
 
امضا کنندگان: [ Parviz Arbabi [Sign]]
information اطلاعات نمایش داده شده با اطلاعات امضا شده مطابقت دارد