icon

اطلاعات و صورت‌های مالی میاندوره‌ای

EN
شرکت:
سرمايه گذاري و توسعه صنايع سيمان
سرمایه ثبت شده:
6,000,000
نماد:
سيدکو
سرمایه ثبت نشده:
0
کد صنعت (ISIC):
539440
اطلاعات و صورت‌های مالی میاندوره‌ای  6 ماهه منتهی به 1399/06/31 (حسابرسی شده)
سال مالی منتهی به:
1399/12/30
وضعیت ناشر:
پذيرفته شده در بورس تهران
information اطلاعات نمایش داده شده با اطلاعات امضا شده مطابقت دارد

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد


گزارش بررسی اجمالی
به هیئت مدیره سرمايه گذاري و توسعه صنايع سيمان

1. صورت وضعيت‌‏ مالي تلفيقي گروه و شرکت سرمايه‌گذاري و توسعه صنايع سيمان (سهامي‏ عام) در تاريخ 31 شهريور 1399 و صورت‏هاي سود و زيان، تغييرات در حقوق مالکانه و جريان‏هاي نقدي تلفيقي گروه و شرکت براي دورة شش ماهه منتهي به تاريخ مزبور، همراه با يادداشت‏هاي توضيحي 1 تا 41 پيوست ، مورد بررسي اجمالي اين سازمان قرار گرفته است. مسئوليت صورتهاي مالي ميان دوره‌اي با هيئت‌ مديره شرکت است . مسئوليت اين سازمان، بيان نتيجه گيري دربارة صورتهاي مالي ياد شده براساس بررسي اجمالي انجام شده است.

2. بررسي اجمالي اين سازمان براساس استاندارد بررسي اجمالي 2410، انجام شده است. بررسي اجمالي اطلاعات مالي مياندوره‌اي شامل پرس‏و‏جو، عمدتا از مسئولين امور مالي و حسابداري و بکارگيري روشهاي تحليلي و ساير روشهاي بررسي اجمالي است. دامنه بررسي اجمالي به مراتب محدودتر از حسابرسي صورتهاي مالي است و در نتيجه، اين سازمان نمي‌تواند اطمينان يابد از همه موضوعات مهمي که معمولا در حسابرسي قابل شناسايي است، آگاه مي‌شود و از اين رو، اظهار نظر حسابرسي ارائه نمي‌کند.

3. برخلاف استانداردهاي حسابداري خالص دارايي ها و بدهيهاي قابل تشخيص شرکتهاي فرعي و وابسته در زمان تحصيل به ارزش منصفانه تعيين نگرديده و صورتهاي مالي تلفيقي گروه بر اين اساس تهيه نشده است . لذا عمده مبالغ مربوط به شرکت هاي فرعي و وابسته مندرج در صورتهاي مالي تلفيقي گروه از جمله ارزش دفتري سرمايه‌گذاري در شرکت هاي وابسته، داراييهاي ثابت مشهود، سرقفلي، دارايي‏هاي نامشهود و منافع فاقد حق کنترل (يادداشت‏هاي توضيحي 13 الي 15 و 27) به نحو صحيح منعکس نگرديده است. همچنين اطلاعات مالي شرکتهاي وابسته سيمان قائن، گروه صنعتي آذرخاک، سيمان فراز فيروزکوه و سيمان نيزار قم براساس صورتهاي مالي حسابرسي نشده در صورتهاي مالي تلفيقي گروه منعکس شده است. مضافا افشاي سود حاصل از فروش سرمايه‏گذاري در شرکت‏هاي فرعي در حقوق مالکانه و جريان‏هاي نقدي آن به نحو صحيح انجام نشده است و همچنين مبلغ 182 ميليارد‏ريال سرفصل دريافتني‏هاي تجاري و ساير دريافتني‏ها و پيش‏پرداختهاي گروه (به‏ شرح يادداشت‏هاي توضيحي 18 و 20) راکد و سنواتي مي‏باشد که صرفا مبلغ 30 ميليارد‏ريال کاهش ارزش در حسابها منظور شده است. باتوجه‏به مراتب فوق تعديل حسابها ضروري است، ليکن به‏دليل عدم دسترسي به مدارک و مستندات لازم، تعيين آثار ناشي از موارد ياد شده بر صورتهاي مالي تلفيقي گروه در شرايط حاضر براي اين سازمان امکانپذير نگرديده است.

4. براساس بررسي اجمالي انجام شده، به‏استثناي آثار موارد مندرج در بند‏ 3، اين سازمان به مواردي که حاکي از عدم ارائه مطلوب صورتهاي مالي ياد شده، از تمام جنبه‏‌هاي با اهميت، طبق استاندارد‏هاي حسابداري باشد، برخورد نکرده است.

5. -به‎ شرح يادداشت‎هاي 1-3-40 الي 3-3-40، در ارتباط با زمين 13 هکتاري کارخانه شرکت سيمان فيروزکوه، از طرف اشخاص حقيقي بر عليه شرکت اقامه دعوي شده که راي اوليه دادگاه فيروزکوه در سال 1386 مبني بر خلع يد و قلع و قمع بنا بر عليه شرکت صادر گرديده، ليکن در سال 1394 مورد اعتراض شرکت قرار گرفته است که راي قبلي ابقا و موضوع رسيدگي مجدد موکول به سال 1400 گرديده است. همچنين اراضي کارخانه گروه صنعتي سيمان کرمان، در سال 1346 بصورت حدي و بدون تعيين حدود خريداري گرديده است. با توجه به اينکه بخش عمده‏اي از اراضي مطروحه طبق نظريه کميسيون منابع طبيعي، ملي محسوب مي‏گردد و صرفا ميزان 44 هکتار از اين اراضي به شرکت اختصاص يافته، موضوع مورد اعتراض شرکت واقع و دعوي مطروحه در دادگاه در حال رسيدگي مي‏باشد و تعيين تکليف نهايي وضعيت زمين‏هاي شرکت منوط به راي دادگاه مي‏باشد. مضافا در شرکت ساروج بوشهر شخصي ادعاي مالکيت قسمتي از زمين محل کارخانه را عنوان نموده که پرونده درشعبه اول دادگاه حقوق کنگان درتاريخ 14/10/1398مطرح گرديد که نتيجه آن تا تاريخ اين گزارش مشخص نشده است.
6. به شرح يادداشت‏هاي توضيحي 3-28 و 7-1-30، سرفصل پرداختني‎هاي تجاري و ساير پرداختني‎ها و تسهيلات مالي شامل مبالغ 154 ميليارد ريال و 116 ميليارد‏ريال دريافتي از محل وجوه اداره شده قانون هدفمندي يارانه ها طي سنوات گذشته مربوط به شرکتهاي بين‌المللي ساروج بوشهر، سيمان شمال و سيمان مازندران مي‏باشد که تاکنون تسويه نشده و علي رغم اعلام بانک مبني بر تسويه بدهي مذکور، شرکتها با توجه به افزايش چند برابري بهاي سوخت (مازوت)، در اجراي قانون هدفمندي يارانه‏ها، درخواست بلاعوض نمودن مبلغ مذکور و حمايت از توليد داخلي را نموده‏اند.
7. به‏شرح يادداشت توضيحي 5-1-18، مبلـغ 263 ميليـارد ريال ماليـات و عـوارض ارزش افـزوده صـورتحسابهاي گاز و برق ‎سالهاي 1392 لغـايـت دوره‎ مالي ‎مـوردگـزارش‎ شـرکـت فرعي بيـن‎المللـي ساروج بـوشهـر، به عنـوان طلـب از اداره امـور مالياتي تحـت سرفصـل ساير دريـافتني‎هـا (اعتبار مالياتي) منظـور گرديـده، که از ايـن بابت صرفـا مبلغ 35 ميليارد ريال آن قطعي و مورد تائيـد اداره امور مالياتي قـرارگرفتـه و از بابت الباقي مبلغ مذکور تا تاريخ اين گزارش، اقدامي از طرف مقامات مالياتي بعمل نيامده است.

8. -مسئوليت "سايراطلاعات" با هيئت مديره شرکت است. " ساير اطلاعات " شامل اطلاعات موجود درگزارش تفسيري مديريت است. نتيجه گيري اين سازمان نسبت به صورتهاي مالي ، در برگيرنده نتيجه گيري نسبت به "ساير اطلاعات" نيست و نسبت به آن هيچ نوع اطميناني اظهار نمي‌شود . در ارتباط با بررسي اجمالي صورتهاي مالي ، مسئوليت اين سازمان مطالعه "ساير اطلاعات" به منظور شناسايي مغايرت‌ هاي با اهميت آن با صورتهاي مالي يا با اطلاعات کسب شده در فرآيند حسابرسي و يا تحريف ‌هاي با اهميت است . درصورتي که اين سازمان به اين نتيجه برسد که تحريف با اهميتي در "ساير اطلاعات" وجود دارد ، بايد اين موضوع را گزارش کند. همان طور که دربخش "مباني اظهار نظر مشروط" در بالا توضيح داده شده است، در تاريخ صورت وضعيت مالي، اين سازمان به اين نتيجه رسيده که "سايراطلاعات"حاوي تحريف‏هاي با اهميت به شرح بند 3 اين گزارش بوده است.

9. ضوابط و مقررات سازمان بورس و اوراق بهادار در موارد زير رعايت نشده است: شماره مادهشرح دستورالعمل اجراي افشاي اطلاعات: بند (يک) ماده 10ارائه صورتجلسه مجمع عمومي صاحبان سهام مورخ 31/3/1399 حداکثر ظرف مدت 10 روز پس از تاريخ تشکيل مجمع عمومي به مرجع ثبت شرکتها. دستورالعمل حاکميت شرکتي: ماده 28واگذاري سهام شرکت اصلي در تملک شرکت. ماده 42افشاي حقوق و مزاياي مديران اصلي شرکت در پايگاه اينترنتي شرکت و گزارش تفسيري مديريت.

24آذر1399
سازمان حسابرسي
سمتامضاء كنندهشماره عضویتزمان
مديرگروه سازمان حسابرسي Seyed Hashem Moosavi [Sign] 1399/10/06 10:26:23
مديرارشد سازمان حسابرسي Seyed Samad Mirhosseini Motlagh [Sign] 1399/10/06 10:36:05
عضو هيئت عامل سازمان حسابرسي Norouz Dadashzadeh [Sign]8002851399/10/06 10:52:39