مشخصات
شرکت کارخانجات کمک فنر ايندامين سايپا - نماد: خکمک
موضوع: اعطای فرصت به ناشر جهت رعایت دستورالعمل پذیرش اوراق بهادار
به اطلاع مي‌رساند با توجه به عدم رعایت مفاد ماده 38 دستورالعمل پذیرش اوراق بهادار در بورس اوراق بهادار تهران (عدم رعایت الزامات ماده38دستورالعمل پذیرش اوراق بهادار زیان دهی شرکت طی دو سال مالی اخیر ) بورس اوراق بهادار تهران اقدام به اعطای فرصت 9 ماهه به ناشر جهت رعایت موارد فوق نموده است.
 
امضا کنندگان: [ Reza Jabbary [Sign]]
information اطلاعات نمایش داده شده با اطلاعات امضا شده مطابقت دارد