مشخصات
امضا کنندگان: [ koorosh Keyhanizadeh [Sign]]
information اطلاعات نمایش داده شده با اطلاعات امضا شده مطابقت دارد
موضوع: تصمیمات مجمع عمومی عادی سالیانه صاحبان سهام برای سال (دوره) مالی منتهی به 1395/12/30 شرکت فروسيليس ايران - نماد: فروس

الف- زمان و محل برگزاری مجمع عمومی :
مجمع عمومی عادی سالیانه صاحبان سهام شرکت براساس آگهی منتشره در سامانه کدال در تاریخ 1396/03/16 در خصوص دعوت به مجمع عمومی عادی سالیانه راُس ساعت 08:00 روز سه شنبه مورخ 1396/04/13 درمحل  اتاق بازرگاني ،صنايع و معادن و کشاورزي ايران واقع در تهران - خيابان آيت ا... طالقاني بعد از چهار راه شهيد موسوي شماره 175 طبقه هشتم   برگزار گردید و در خصوص دستور جلسات زیر تصمیم گیری نمود

ب– دستور جلسه :  
1395/12/30


ج – حاضرین درجلسه مجمع عمومی :
اسامی سهامداران تعداد سهام درصد مالکیت
    
حبيب رضا زاده خادم73245940.84 %
حسين توسلي خواه84470110.97 %
مجيد نوروز منش108032541.24 %
محسن حاجي بابا110924051.27 %
ميثم احمدي شهرابي118517021.36 %
حسن مشايخي122550461.4 %
علي اکبر رحيمي شهميرزادي126887861.45 %
علي اصغر حاجي بابا138339501.58 %
محمد علي سلامت141040511.61 %
ساير514682375.89 %
آقاي مجيد محمد زاده727161708.32 %
آقاي قاسم حاجي بابا805118759.21 %
آقاي سيروس ابن رسول صنعتي10838867412.39 %
سرمايه گذاري کارآفرينان صنعت ذوب فلزات31244641235.73 %
جمع72793216783.24 % 

د- اعضای هیئت رئیسه:
براساس رأی‌گیری به‌عمل‌آمده در جلسة مجمع عمومی، اعضای هیئت‌رئیسه به‌شرح ذیل انتخاب گردیدند:

آقای/ خانم  خسرو نوروزيان  به‌عنوان رئیس مجمع .
آقای/ خانم  ياسمن حاجي بابا  به‌عنوان ناظرمجمع .
آقای/ خانم  مهدي شيخ عليا لواساني  به‌عنوان ناظرمجمع .
آقای/ خانم  محسن قمبري  به‌عنوان منشی مجمع .

ه- اعضای هیئت‌ مدیره :
آخرین اعضای هیئت مدیره درسال مالی مورد گزارش به‌شرح ذیل بوده است :

 
نام عضو حقیقی یا حقوقی هیئت مدیره شمارۀ ثبت عضو حقوقی/کد ملی نوع شرکت نوع عضویت نام نماینده عضو حقوقی کد ملی نماینده عضو حقوقی سمت موظف/غیر موظف مدرک تحصیلی
سيروس ابن رسول صنعتي0057306631اصلیعضو هیئت مدیرهموظففوق ليسانس- مهندسي شيمي
حسين حاجي بابا0044423667اصلیعضو هیئت مدیرهغیر موظففوق ديپلم - بازرگاني
قاسم حاجي بابا0038463598اصلیعضو هیئت مدیرهغیر موظفتحصيلات قديمه
مجيد محمد زاده0050763751اصلیعضو هیئت مدیرهغیر موظفليسانس - مهندسي کامپيوتر
علي اصغر حاجي بابا0038426587اصلیعضو هیئت مدیرهغیر موظفتحصيلات قديمه
شرکت کار آفرينان صنعت ذوب فلزات(سهامي خاص)189331اصلیمونا سادات عقيلي0063622041عضو هیئت مدیرهغیر موظفليسانس حسابداري
محسن حاجي بابا0044304651اصلیعضو هیئت مدیرهغیر موظفديپلم

مشخصات مدیر عامل :
نام مدیر عامل کد ملی مدرک تحصیلی
و- تصمیمات مجمع :
صورت‌های مالی شرکت برای سال منتهی به  1395/12/30 و گزارش فعالیت هیئت مدیره مورد بررسی و تصویب مجمع قرارگرفت .
میزان سود قابل تخصیص و نحوه تخصیص سود بر اساس مصوبات مجمع به شرح ذیل می‌باشد:

RowNameشرحسال منتهی به 1395/12/30
(میلیون ريال)
سود (زیان) خالص
۶۸,۱۵۹
سود (زیان) انباشته ابتدای دوره
۱۹۱,۳۵۵
تعدیلات سنواتی
۰
سود (زیان) انباشته ابتدای دوره تعدیل‌شده
۰
سود سهام مصوب (مجمع سال قبل)
(۱۵۷,۴۰۸)
تغییرات سرمایه از محل سود (زیان) انباشته
۰
سود انباشته ابتدای دوره تخصیص نیافته
۰
انتقال از سایر اقلام حقوق صاحبان سهام
۰
سود قابل تخصیص
۱۰۲,۱۰۶
انتقال به اندوخته‌ قانونی
(۳,۴۹۶)
انتقال به سایر اندوخته‌ها
۰
سود (زیان) انباشته پايان دوره
۰
سود سهام مصوب (مجمع سال جاری)
(۶۵,۵۸۷)
سود (زیان) انباشته پایان دوره (با لحاظ نمودن مصوبات مجمع)
۳۳,۰۲۳
سود (زیان) خالص هر سهم- ریال
۰
سود نقدی هر سهم (ریال)
۰
سرمایه
۰
رايمند و همکاران  به‌عنوان بازرس قانونی و حسابرس شرکت و   داريا روش  به‌عنوان بازرس علی‌البدل انتخاب گردید.

روزنامه‌ یا روزنامه‌های زیر به عنوان روزنامه کثیرالانتشار جهت درج آگهی‌های شرکت تعیین شد:
جهان اقتصاد


بر اساس تصمیمات مجمع اعضای هیئت مدیره جدید به‌شرح زیر به مدت  0 سال انتخاب گردیدند.
 
نام عضو حقیقی یا حقوقی هیئت مدیره ماهیت نوع شرکت شمارۀ ثبت عضو حقوقی/کد ملی نوع عضویت
سيروس ابن رسول صنعتيحقیقی0057306631اصلی
قاسم حاجي باباحقیقی0038463598اصلی
مجيد محمد زادهحقیقی0050763751اصلی
علي اصغر حاجي باباحقیقی0038426587علی‌البدل
شرکت کار آفرينان صنعت ذوب فلزات(سهامي خاص)حقوقی189331اصلی
حسن مشايخيحقیقی0044123809علی‌البدل
ميثم احمدي شهرابيحقیقی0075739534اصلی
ناهيد حاجي باباحقیقی0044336020اصلی
مهدي حاجي باباحقیقی0451288742اصلی


حق حضور اعضای غیر موظف و پاداش هیئت مدیره
شرح سال قبل - مبلغ سال جاری - مبلغ توضیحات
حق حضور (ریال) 0 0   بابت برگزاری حداقل   جلسه در ماه
پاداش (میلیون ریال) 1,750 1,960 به صورت ناخالص
سایر موارد:
معاملات مشمول مفاد مواد 129 و 133 قانون تجارت سال مالي منتهي به 30 اسفند 1395 و کمک هاي بلاعوض اعطايي در سال مالي مزبور مورد تصويب صاحبان سهام قرار گرفت . همچنين مبلغ يک ميليارد ريال نيز براي اعطاي کمک بلاعوض به موسسات ، نهادهاي خيريه و... پيشنهاد گرديد و مجمع صاحبان سهام پرداخت آنرا براي سال 1396 تصويب نمود .