مشخصات
امضا کنندگان: [ Hamid Esmaeili [Sign]]
information اطلاعات نمایش داده شده با اطلاعات امضا شده مطابقت دارد
موضوع: معرفی/تغییر در ترکیب اعضای هیئت‌مدیره شرکت ايرکا پارت صنعت (کاربراتور ايران) - نماد: خکار

معرفی/ تغییر نمایندگان اعضای حقوقی هیئت مدیره و تعیین سمت
معرفی/ تغییر مدیر عامل

بدین‌ وسیله به اطلاع می‌رساند باستناد مصوبۀ مجمع عمومی عادی مورخ  1396/04/26  و جلسۀ هیئت‌ مدیرۀ مورخ 1396/04/31 اسامی اعضای هیئت ‌مدیره و نمایندگان آنها و سمت هریک به شرح جدول ذیل می‌باشد:

 
نام عضو حقیقی یا حقوقی
قدیم هیئت مدیره
نام عضو حقیقی یا حقوقی جدید هیئت مدیره شمارۀ ثبت / کد ملی نام نماینده قبلی عضو حقوقی نام نماینده عضو حقوقی کد ملی سمت موظف/ موظف/غیر موظف مدرک مدرک تحصیلی
بهرام بيضاييبهرام بيضايي1284475980فاقد نمایندهفاقد نمایندهرئیس هیئت مدیرهموظفکارشناس ارشد مهندسي مکانيک
محمد جواد براتيمحمد جواد براتي1219224065فاقد نمایندهفاقد نمایندهنایب رئیس هیئت مدیرهغیر موظفکارشناس ارشد علوم بانکي
بهروز بيضايي محمدآباديبهروز بيضايي محمدآبادي1288574721فاقد نمایندهفاقد نمایندهعضو هیئت مدیرهغیر موظفکارشناس دفاع ملي
احمد شريفياحمد شريفي4609333450فاقد نمایندهفاقد نمایندهعضو هیئت مدیرهغیر موظفکارشناس مهندسي مکانيک
شرکت ايرکا پارت پويا(سهامي خاص)شرکت ايرکا پارت پويا(سهامي خاص)1010325840حميد اسمعيليحميد اسمعيلي5599057232عضو هیئت مدیرهموظفMBA بازريابي و فروش


مشخصات مدیر عامل :
نام مدیر عامل کد ملی مدرک تحصیلی
حميد اسمعيلي