مشخصات
امضا کنندگان: [ Majid Safdari [Sign]]
information اطلاعات نمایش داده شده با اطلاعات امضا شده مطابقت دارد
موضوع: تصمیمات مجمع عمومی عادی سالیانه صاحبان سهام برای سال (دوره) مالی منتهی به 1395/12/30 شرکت بيمه ما - نماد: ما(بيمه ما)

الف- زمان و محل برگزاری مجمع عمومی :
مجمع عمومی عادی سالیانه صاحبان سهام شرکت براساس آگهی منتشره در سامانه کدال در تاریخ 1396/03/10 در خصوص دعوت به مجمع عمومی عادی سالیانه راُس ساعت 10:00 روز یکشنبه مورخ 1396/03/21 درمحل  تهران - ميدان ونک - خيابان ونک- پلاک9-شرکت بيمه "ما"   برگزار گردید و در خصوص دستور جلسات زیر تصمیم گیری نمود

ب– دستور جلسه :  
1395/12/30


ج – حاضرین درجلسه مجمع عمومی :
اسامی سهامداران تعداد سهام درصد مالکیت
    
ساير329840363.3 %
مديريت سرمايه آتيه خواهان458221204.58 %
گروه مالي ملت646453926.46 %
بانک ملت10000000010 %
تعاوني خردمندان صابر عصر13596737313.6 %
تعاوني مصرف کارکنان بانک ملت14456506714.46 %
تعاوني اعتبار کارکنان بانک ملت14963431314.96 %
گروه توسعه مالي مهرآيندگان16500000016.5 %
جمع83861830183.86 % 

د- اعضای هیئت رئیسه:
براساس رأی‌گیری به‌عمل‌آمده در جلسة مجمع عمومی، اعضای هیئت‌رئیسه به‌شرح ذیل انتخاب گردیدند:

آقای/ خانم  آقاي حجت بهاري فر  به‌عنوان رئیس مجمع .
آقای/ خانم  آقاي حميد مقيم زاده  به‌عنوان ناظرمجمع .
آقای/ خانم  خانم مليحه غني  به‌عنوان ناظرمجمع .
آقای/ خانم  آقاي مجيد صفدري  به‌عنوان منشی مجمع .

ه- اعضای هیئت‌ مدیره :
آخرین اعضای هیئت مدیره درسال مالی مورد گزارش به‌شرح ذیل بوده است :

 
نام عضو حقیقی یا حقوقی هیئت مدیره شمارۀ ثبت عضو حقوقی/کد ملی نوع شرکت نوع عضویت نام نماینده عضو حقوقی کد ملی نماینده عضو حقوقی سمت موظف/غیر موظف مدرک تحصیلی
شرکت تعاوني اعتبار کارکنان بانک ملت175329اصلیعليرضا هادي0452772648عضو هیئت مدیرهموظفکارشناسي ارشد
شرکت تعاوني مصرف کارکنان بانک ملت35828اصلیرئیس هیئت مدیرهموظفکارشناسي ارشد
شرکت مديريت سرمايه آتيه خواهان387808اصلیحجت بهاري فر2802579797نایب رئیس هیئت مدیرهموظفکارشناسي ارشد
اقتصاد گستر قهرمان374059اصلیمنوچهر کبيري1198953411عضو هیئت مدیرهغیر موظفکارشانسي ارشد
تدبيرگران بهساز ملت369739اصلیعضو هیئت مدیرهغیر موظفدکترا

مشخصات مدیر عامل :
نام مدیر عامل کد ملی مدرک تحصیلی
و- تصمیمات مجمع :
صورت‌های مالی شرکت برای سال منتهی به  1395/12/30 و گزارش فعالیت هیئت مدیره مورد بررسی و تصویب مجمع قرارگرفت .
میزان سود قابل تخصیص و نحوه تخصیص سود بر اساس مصوبات مجمع به شرح ذیل می‌باشد:

RowNameشرحسال منتهی به 1395/12/30
(میلیون ريال)
سود (زیان) خالص
۳۵۰,۴۷۶
سود (زیان) انباشته ابتدای دوره
۲۹۲,۳۱۸
تعدیلات سنواتی
۰
سود (زیان) انباشته ابتدای دوره تعدیل‌شده
۲۹۲,۳۱۸
سود سهام مصوب (مجمع سال قبل)
(۲۶۲,۰۰۰)
تغییرات سرمایه از محل سود (زیان) انباشته
۰
سود انباشته ابتدای دوره تخصیص نیافته
۳۰,۳۱۸
انتقال از سایر اقلام حقوق صاحبان سهام
۰
سود قابل تخصیص
۳۸۰,۷۹۴
انتقال به اندوخته‌ قانونی
(۱۷,۵۲۳)
انتقال به سایر اندوخته‌ها
(۳۵,۰۴۸)
سود (زیان) انباشته پايان دوره
۳۲۸,۲۲۳
سود سهام مصوب (مجمع سال جاری)
(۱۷۰,۰۰۰)
سود (زیان) انباشته پایان دوره (با لحاظ نمودن مصوبات مجمع)
۱۵۸,۲۲۳
سود (زیان) خالص هر سهم- ریال
۳۵۰
سود نقدی هر سهم (ریال)
۱۷۰
سرمایه
۱,۰۰۰,۰۰۰
بهراد مشار  به‌عنوان بازرس قانونی و حسابرس شرکت و   هشيار بهمند  به‌عنوان بازرس علی‌البدل انتخاب گردید.

روزنامه‌ یا روزنامه‌های زیر به عنوان روزنامه کثیرالانتشار جهت درج آگهی‌های شرکت تعیین شد:
دنياي اقتصاد


حق حضور اعضای غیر موظف و پاداش هیئت مدیره
شرح سال قبل - مبلغ سال جاری - مبلغ توضیحات
حق حضور (ریال) 14,500,000 14,500,000   بابت برگزاری حداقل   جلسه در ماه
پاداش (میلیون ریال) 5,400 3,000 به صورت ناخالص
سایر موارد:
ساير مواردي که در صلاحيت مجمع عمومي عادي ساليانه باشد