مشخصات
امضا کنندگان: [ Hamidreza Ghadri [Sign]]
information اطلاعات نمایش داده شده با اطلاعات امضا شده مطابقت دارد
موضوع: تصمیمات مجمع عمومی عادی سالیانه صاحبان سهام برای سال (دوره) مالی منتهی به 1395/12/30 شرکت قاسم ايران - نماد: قاسم

الف- زمان و محل برگزاری مجمع عمومی :
مجمع عمومی عادی سالیانه صاحبان سهام شرکت براساس آگهی منتشره در سامانه کدال در تاریخ 1396/03/01 در خصوص دعوت به مجمع عمومی عادی سالیانه راُس ساعت 09:00 روز شنبه مورخ 1396/03/13 درمحل  هتل المپيک ، به آدرس تهران ، ضلع غربي ورزشگاه آزادي   برگزار گردید و در خصوص دستور جلسات زیر تصمیم گیری نمود

ب– دستور جلسه :  
1395/12/30


ج – حاضرین درجلسه مجمع عمومی :
اسامی سهامداران تعداد سهام درصد مالکیت
    
شرکت شوکوپارس (سهامي عام)43330 %
شرکت صادراتي پرسوئيس (سهامي خاص)99990 %
شرکت صنعتي پارس مينو (سهامي عام)473660.01 %
شرکت اقتصادي و خودکفايي آزادگان( سهامي خاص)2809990.05 %
ساير سهامداران24718410.41 %
شرکت سهامي عام صنعتي مينو53915937489.86 %
جمع54197391290.33 % 

د- اعضای هیئت رئیسه:
براساس رأی‌گیری به‌عمل‌آمده در جلسة مجمع عمومی، اعضای هیئت‌رئیسه به‌شرح ذیل انتخاب گردیدند:

آقای/ خانم  حسين علي اکبرزاده  به‌عنوان رئیس مجمع .
آقای/ خانم  پرويز اماني  به‌عنوان ناظرمجمع .
آقای/ خانم  صالح محمدي  به‌عنوان ناظرمجمع .
آقای/ خانم  حميدرضا قدري  به‌عنوان منشی مجمع .

ه- اعضای هیئت‌ مدیره :
آخرین اعضای هیئت مدیره درسال مالی مورد گزارش به‌شرح ذیل بوده است :

 
نام عضو حقیقی یا حقوقی هیئت مدیره شمارۀ ثبت عضو حقوقی/کد ملی نوع شرکت نوع عضویت نام نماینده عضو حقوقی کد ملی نماینده عضو حقوقی سمت موظف/غیر موظف مدرک تحصیلی
شرکت صادراتي پرسوئيس(سهامي خاص)14234اصلیاشکان احساني0063987041عضو هیئت مدیرهغیر موظفدکترا
شرکت صنعتي پارس مينو (سهامي عام)6980اصلیمحمدجعفر صفويان1860991998نایب رئیس هیئت مدیرهغیر موظفکارشناسي ارشد
شرکت شوکو پارس (سهامي عام)606اصلیمصطفي ياسائي0321260953عضو هیئت مدیرهغیر موظفکارشناسي ارشد
شرکت سهامي عام صنعتي مينو17اصلیحسين علي اکبرزاده1286619580رئیس هیئت مدیرهغیر موظفليسانس
شرکت اقتصادي و خودکفايي آزادگان(سهامي عام)458282اصلیحسن محمدي0053311795عضو هیئت مدیرهموظفديپلم

مشخصات مدیر عامل :
نام مدیر عامل کد ملی مدرک تحصیلی
و- تصمیمات مجمع :
صورت‌های مالی شرکت برای سال منتهی به  1395/12/30 و گزارش فعالیت هیئت مدیره مورد بررسی و تصویب مجمع قرارگرفت .
میزان سود قابل تخصیص و نحوه تخصیص سود بر اساس مصوبات مجمع به شرح ذیل می‌باشد:

RowNameشرحسال منتهی به 1395/12/30
(میلیون ريال)
سود (زیان) خالص
۴۱,۱۸۹
سود (زیان) انباشته ابتدای دوره
۲۳۲,۴۵۴
تعدیلات سنواتی
(۱۸,۹۶۰)
سود (زیان) انباشته ابتدای دوره تعدیل‌شده
۲۱۳,۴۹۴
سود سهام مصوب (مجمع سال قبل)
(۱۲۰,۰۰۰)
تغییرات سرمایه از محل سود (زیان) انباشته
۰
سود انباشته ابتدای دوره تخصیص نیافته
۹۳,۴۹۴
انتقال از سایر اقلام حقوق صاحبان سهام
۰
سود قابل تخصیص
۱۳۴,۶۸۳
انتقال به اندوخته‌ قانونی
(۲,۰۶۰)
انتقال به سایر اندوخته‌ها
۰
سود (زیان) انباشته پايان دوره
۱۳۲,۶۲۳
سود سهام مصوب (مجمع سال جاری)
(۱۶,۲۰۰)
سود (زیان) انباشته پایان دوره (با لحاظ نمودن مصوبات مجمع)
۱۱۶,۴۲۳
سود (زیان) خالص هر سهم- ریال
۶۹
سود نقدی هر سهم (ریال)
۲۷
سرمایه
۶۰۰,۰۰۰
آزمون پرداز ايران مشهود  به‌عنوان بازرس قانونی و حسابرس شرکت و   بهراد مشار  به‌عنوان بازرس علی‌البدل انتخاب گردید.

روزنامه‌ یا روزنامه‌های زیر به عنوان روزنامه کثیرالانتشار جهت درج آگهی‌های شرکت تعیین شد:
اطلاعات


حق حضور اعضای غیر موظف و پاداش هیئت مدیره
شرح سال قبل - مبلغ سال جاری - مبلغ توضیحات
حق حضور (ریال) 7,500,000 10,000,000   بابت برگزاری حداقل   جلسه در ماه
پاداش (میلیون ریال) 2,000 480 به صورت ناخالص
سایر موارد:
ساير مواردي که اخذ تصميم در مورد آنها در صلاحيت مجمع عمومي عادي باشد.