مشخصات
آگهی دعوت به مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده شرکت فولاد کاويان - نماد: فوکا

موضوع: آگهی دعوت به مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده  


الف- زمان و محل برگزاری مجمع عمومی :
از کلیه سهامداران ، وکیل یا قائم مقام قانونی صاحب سهم و همچنین نماینده یا نمایندگان اشخاص حقوقی دعوت میگردد تا در جلسه مجمع عمومی این شرکت که در ساعت 10:00 روز شنبه مورخ 1399/06/29 در استان تهران ،شهر تهران به آدرس خيابان نلسون ماندلا(آفريقا)-ابتداي بلوار آرش-پلاک 38 برگزار میگردد حضور بهم رسانند.

ب– دستور جلسه :  
1398/12/29
توضیحات:

ج-نحوه دریافت برگ حضور در جلسه :  
سهامداران 1 ساعت قبل از پرگزاري مجمع با حضور در محل برگزاري و دريافت برگ ورود ميتوانند در مجمع حاضر گردند.

دعوت کننده از مجمع: هيات مديره
 
information اطلاعات نمایش داده شده با اطلاعات امضا شده مطابقت دارد