مشخصات
آگهی ثبت افزایش سرمایه شرکت زرين معدن آسيا - نماد: فزرين(کزرين)

دلایل اصلاح:در مصوبات مجمع عمومي فوق العاده مورخ 99/2/3 افزايش سرمايه به طور قطعي به تصويب رسيده و هيچگونه تفويض اختياري به هيئت مديره داده نشده بود. لذا آگهي ثبت افزايش سرمايه نزد مرجع ثبت شرکت ها اصلاح گرديد.
موضوع: آگهی ثبت افزایش سرمایه

با عنایت به مجوز افزایش سرمایه به شماره مجوز DPM-IOP-98A-123 مورخ 1398/12/14  بر اساس تصمیمات مجمع عمومی فوق العاده مورخ 1399/02/03  افزایش سرمایۀ شرکت از مبلغ 500,000 میلیون ریال به‌مبلغ 650,000 میلیون ریال ( از محل سود انباشته مبلغ 150000 میلیون ریال ، ) در تاریخ 1399/02/16 در مرجع ثبت شرکت ها به ثبت رسیده است.
 
information اطلاعات نمایش داده شده با اطلاعات امضا شده مطابقت دارد