icon

اطلاعات و صورت‌های مالی میاندوره‌ای

EN
شرکت:
سيمان لارستان
سرمایه ثبت شده:
234,800
نماد:
سلار
سرمایه ثبت نشده:
0
کد صنعت (ISIC):
269456
اطلاعات و صورت‌های مالی میاندوره‌ای 6 ماهه منتهی به 1395/06/31 (حسابرسی شده)
سال مالی منتهی به:
1395/12/30
وضعیت ناشر:
ثبت شده نزد سازمان (ناشر غير بورسي و غير فرابورسي)
information اطلاعات نمایش داده شده با اطلاعات امضا شده مطابقت دارد

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

گزارش بررسی اجمالی
به هیئت مدیره سيمان لارستان

1. 1-ترازنامه شرکت سيمان لارستان (سهامي عام) در تاريخ 31 شهريور 1395 و صورتهاي سودوزيان و جريان وجوه نقد آن براي دوره مياني شش ماهه منتهي به تاريخ مزبور، همراه با يادداشت‌هاي توضيحي 1 تا 30 پيوست، مورد بررسي اجمالي اين مؤسسه قرار گرفته است. مسئوليت¬صورتهاي مالي ميان دوره¬اي با هيأت¬مديره شرکت است. مسئوليت اين مؤسسه، بيان نتيجه¬گيري درباره صورتهاي مالي يادشده براساس بررسي اجمالي انجام شده است.

2. 2-به استثناي محدوديت¬¬هاي مندرج در بند (9) زير، بررسي اجمالي اين مؤسسه براساس استاندارد بررسي اجمالي 2410، انجام شده است. بررسي اجمالي اطلاعات مالي ميان¬دوره¬اي شامل پرس¬وجو، عمدتا از مسئولين امور مالي و حسابداري و به¬کارگيري روشهاي تحليلي و ساير روشهاي بررسي اجمالي است. دامنه بررسي اجمالي به مراتب محدودتر از حسابرسي صورتهاي مالي است و در نتيجه، اين مؤسسه نمي¬تواند اطمينان يابد از همه موضوعات مهمي که معمولا در حسابرسي قابل شناسائي است، آگاه مي¬شود و از اين رو، اظهارنظر حسابرسي ارائه نمي-کند.

3. 3-به شرح مندرجات يادداشت توضيحي 4-¬10، ماشين¬آلات طرح توسعه کارخانجات در سنوات قبل خريداري و حمل گرديده لکن عمليات اجرايي مربوط به بخش ساختماني طرح به دليل مشکلات نقدينگي و عدم تأمين اعتبارات ريالي پيش بيني شده توسط بانک عامل، طبق برنامه زمان بندي اوليه، انجام نشده است. بنا به مراتب فوق به دليل تأخير بوجود آمده در عمليات اجرايي طرح توسعه کارخانجات، ضمن آنکه دوره گارانتي ماشين¬آلات توسط سازنده خاتمه يافته، تغييرات بوجود آمده در نرخ ارز، هزينه¬هاي مالي تسهيلات دريافتي و افزايش قيمتها منجر به افزايش بهاي تمام شده طرح توسعه گرديده و از طرفي به دليل عدم ارائه طرح توجيهي و فني و اقتصادي جديد ناشي از تغييرات عمده بوجود آمده و در اختيار نبودن ارزش اقتصادي طرح توسعه تعيين تعديلات ناشي از مبلغ بازيافتني سرمايه¬گذاري انجام شده در انطباق با بهاي تمام شده آن و ميزان هزينه¬هاي قابل انتساب به طرح براي اين مؤسسه امکان پذير نگرديده است.
4. 4-بشرح يادداشت 2-15 توضيحي براساس آخرين الحاقيه تنظيمي، مدت قرارداد تسهيلات مالي ارزي دريافتي از بانک صادرات ايران تا تاريخ 31/3/1394 تمديد گرديده و از اين تاريخ به بعد و براساس الحاقيه مزبور مدت بازپرداخت اقساط طي 4 قسط 6 ماهه در 31 خرداد و 30 آذر هر سال تعيين گرديده است. همچنين سود تسهيلات دريافتي مذکور براساس 4 درصد سالانه محاسبه و در حسابها لحاظ شده که در غياب توافقنامه مستندي بين شرکت و بانک صادرات در رابطه با تعيين سود دوران مشارکت و سود و جرائم دوران تقسيط ضمن آنکه از تعديلات مورد لزوم در اين خصوص اطلاعي حاصل نشده، در رعايت استانداردهاي حسابداري لازم بود مبلغ 923,179 ميليون ريال تسهيلات دريافتي از بانک صادرات شعبه سپهر موضوع جدول يادداشت توضيحي 15 در سرفصل تسهيلات مالي کوتاه مدت طبقه بندي مي¬گرديد.
5. 5-بشرح يادداشت¬هاي توضيحي 2-13 الي 10-13 براي ماليات عملکرد سال 1382، 1383 و 1391 حداقل مبلغ حدود 7/3 ميليارد ريال کسري ذخيره وجود دارد و در رابطه با ماليات عملکرد سالهاي 1385 لغايت 1388، 1392 و 1393 جمعا مبلغ حدود 34 ميليارد ريال برگ تشخيص صادر گرديده که در اين رابطه نيز تعديل ذخيره ماليات در حسابها ضروري بوده و همچنين در رابطه با مالياتهاي حقوق و تکليفي سنوات 1388، 1392 و 1393 جمعا مبلغ 1,775 ميليون ريال ماليات مطالبه شده که به دليل عدم حل و فصل موارد اخير با سازمان امور مالياتي تعيين ميزان آن مقدور نشده است.
6. 6-مانده تسهيلات مالي دريافتي از بانک ملي ايران (يادداشت توضيحي 3-15) به ميزان 5/47 ميليارد ريال درارتباط با يارانه سوخت و انرژي مي¬باشد که نسبت به مانده تسهيلات مزبور هزينه مالي در حسابها شناسايي نشده و مانده بدهي فوق در پايان دوره به عنوان بدهي¬هاي بلندمدت طبقه¬بندي گرديده است. دراين ارتباط اگرچه ايجاد ذخيره در حسابها ضروري بوده، لکن باتوجه به اينکه ميزان سود و کارمزد و شرايط بازپرداخت اقساط نيز مشخص نشده، تعيين ميزان هزينه¬هاي مالي و بخش کوتاه مدت مانده تسهيلات فوق براي اين مؤسسه مقدور نشده است.
7. 7-موجودي کالاي ساخته شده و درجريان ساخت پايان دوره موضوع جدول يادداشت توضيحي 5 که براساس رويه مندرج در يادداشت توضيحي 2-2 و با توجـــه به زيان ناخالص دوره جاري مي¬بايستي به خالص ارزش فروش که کمتر از قيمت تمام شده بوده ارزيابي مي¬گرديد، به بهاي تمام شده در حسابها انعکاس يافته است. بنا به مراتب مزبور، لحاظ داشتن ذخيره کاهش ارزش در حسابها نسبت به موجوديهاي فوق¬الذکر در رعايت استانداردهاي حسابداري ضرورت داشته که با اعمال آثار عدم محاسبه هزينه¬هاي جذب نشده به مبلغ 8/8 ميليارد ريال برآورد شده است.
8. 8-با توجه به کاهش توليدات در طي دوره جاري ناشي از کاهش فروش محصولات و توقف عمليات توليدي در برخي از ماههاي دوره جاري، در رعايت استانداردهاي حسابداري لازم بود هزينه¬هاي ناشي از توقف توليد و اوقات تلف شده از سرفصل بهاي تمام شده کالاي فروش رفته کسر و در سرفصل ساير هزينه¬هاي عملياتي منعکس مي¬گرديد. بنا به مراتب فوق تعديل حسابها در اين ارتباط ضروري بوده ولي به علت عدم دسترسي به برخي اطلاعات مورد لزوم تعيين ميزان آن براي اين مؤسسه مقدور نشده است.
9. 9-مدارک و مستنداتي درخصوص مبالغ پرداختي به شرکت فرش پارس که مانده آن در پايان شهريور 1394 معادل 6/24 ميليارد ريال بوده و در سرفصل پيش پرداختها (يادداشت توضيحي 6) انعکاس يافته ارائه نگرديده است. با اين ترتيب تعيين آثار احتمالي ناشي از نحوه عمل شرکت بشرح فوق در شرايط عدم دسترسي به مستندات مربوطه براي اين مؤسسه امکان پذير نمي¬باشد.

10. 10- براساس بررسي اجمالي انجام شده، به استتناي آثار موارد مندرج در بندهاي (3) الي (8) و همچنين به استثناي آثار تعديلاتي که احتمالا در صورت نبود محدوديت¬هاي مندرج در بند (9) ضرورت مي¬يافت، اين مؤسسه به مواردي¬که حاکي از عدم ارائه مطلوب صورتهاي مالي يادشده در بالا، از تمام جنبه¬هاي با اهميت، طبق استانداردهاي حسابداري باشد، برخورد نکرده است.

11. 11-بشرح يادداشت 1-21 توضيحي به دليل کاهش تقاضا و براساس کشش بازار سيمان، در دوره جاري نرخهاي اعمال شده فروش کمتر از نرخهاي تعيين شده توسط انجمن صنفي کارفرمايان صنعت سيمان بوده است.
12. 12-همانطور که در يادداشت 21 صورتهاي مالي مندرج است مبلغ 2/24 ميليارد ريال از اقلام تشکيل دهنده فروش عبارت از فروش صادراتي مي¬باشد که با تصويب هيأت مديره و براساس توافقهاي بعمل آمده با اشخاص با صدور اظهارنامه کالاي صادراتي بنام شرکت سيمان لارستان حاصل گرديده است.

13. 13-صورتهاي مالي سال 1394 و دوره 6 ماهه منتهي به 31 شهريورماه 1394 شرکت، توسط مؤسسه حسابرسي ديگري مورد حسابرسي و بررسي اجمالي قرار گرفته و گزارش¬هاي مورخ 28 خردادماه 1395 و 28 آذرماه 1394 آن مؤسسه نسبت به صورتهاي مالي مزبور، به صورت اظهار نظر و نتيجه¬گيري ”مشروط“ صادر شـده است.

14. 14-اقدامات انجام شده درخصوص بخش عمده تکاليف مقرر در مجمع عمومي عادي سالانه مورخ 29/4/1395 صاحبان سهام به نتيجه قطعي و نهايي منجر نشده و موارد مزبور با انجام برخي تغييرات در بندهاي (3)، (4)، (5)، (8) و (15) گزارش درج شده است.
15. 15-اهم موارد مرتبط با عدم رعايت مقررات و ضوابط حاکم بر شرکتهاي ثبت شده نزد سازمان بورس و اوراق بهادار (غير بورسي و غير فرابورسي) بشرح زير است: -افشاء صورتهاي مالي ميان دوره¬اي حسابرسي شده حداکثر 60 روز پس از پايان دوره 6 ماهه سال 1395. -شرايط پيش بيني شده در ماده 27 اساسنامه در رابطه با عضو مالي هيأت مديره. -تأخير در افشاء صورتهاي مالي ميان دوره¬اي 3 و 6 ماهه حسابرسي نشده حداکثر 30 روز پس از پايان مقاطع 3 ماهه مربوط به سال 1395. -عدم افشاء صورتجلسه مجمع عمومي عادي سالانه ارائه شده به مرجع ثبت شرکتها ظرف يک هفته پس از ابلاغ. -عدم رعايت واريز سود مصوب تقسيم شده از طريق حساب بانکي واسط و يا حسابهاي اعلام شده. -ارسال اطلاعات مربوط به اجراي طرح توسعه هر 6 ماه يکبار و حداکثر 60 روز پس از پايان دوره 6 ماهه.

05دی1395
موسسه حسابرسي بهمند
سمتامضاء كنندهشماره عضویتزمان
شريک موسسه بهمند Ali Mashreghi Arani [Sign]8007351395/11/11 13:03:38
شريک موسسه بهمند Mohammad Reza Arezuomand Someh Saraei [Sign] 1395/11/11 13:06:46
مدير موسسه بهمند Reza Atash [Sign]8000031395/11/11 13:10:43