مشخصات
information اطلاعات نمایش داده شده با اطلاعات امضا شده مطابقت دارد

موضوع: معرفی/تغییر در ترکیب اعضای هیئت‌مدیره شرکت پست بانک ايران - نماد: وپست

معرفی/ تغییر نمایندگان اعضای حقوقی هیئت مدیره و تعیین سمت


بدین‌ وسیله به اطلاع می‌رساند باستناد مصوبۀ مجمع عمومی عادی مورخ  1397/08/29  و جلسۀ هیئت‌ مدیرۀ مورخ 1399/01/31 اسامی اعضای هیئت ‌مدیره و نمایندگان آنها و سمت هریک به شرح جدول ذیل می‌باشد:

 
نام عضو حقیقی یا حقوقی
قدیم هیئت مدیره
نام عضو حقیقی یا حقوقی جدید هیئت مدیره شمارۀ ثبت / کد ملی نام نماینده قبلی عضو حقوقی نام نماینده جدید عضو حقوقی کد ملی سمت موظف/ موظف/غیر موظف مدرک مدرک تحصیلی
وزارت امور اقتصادي و دارايي به نمايندگي از دولتوزارت امور اقتصادي و دارايي به نمايندگي از دولت1بهزاد شيريبهزاد شيري2970677237نایب رئیس هیئت مدیرهموظفدکتراي علوم اقتصادي
شرکت سرمايه گذاري سهام عدالت استان گيلانشرکت سرمايه گذاري سهام عدالت استان گيلان11455فاقد نمایندهفاقد نمایندهعضو هیئت مدیرهموظف
شرکت سرمايه گذاري سهام عدالت استان آذربايجان شرقيشرکت سرمايه گذاري سهام عدالت استان آذربايجان شرقي20296اکبر کشاورزياناکبر کشاورزيان1381517927عضو هیئت مدیرهموظفدکتراي اقتصاد
شرکت سهامي بيمه ايرانشرکت سهامي بيمه ايران94964احتشام فلاح فرفاقد نمایندهعضو هیئت مدیرهموظفکارشناسي ارشد توسعه اقتصادي و برنامه ريزي
سازمان خصوصي سازيسازمان خصوصي سازي7858طهمورث الياسي بختياريطهمورث الياسي بختياري4689116075رئیس هیئت مدیرهموظفکارشناسي ارشد اقتصاد