مشخصات
information اطلاعات نمایش داده شده با اطلاعات امضا شده مطابقت دارد

دلایل اصلاح:بدليل تغيير جمله درصد حاضرين از بيش از 85/6 درصد به 85/82 درصد و تغيير بند 2 ماده افزايش سرمايه در صورتجلسه مجمع فوق العاده
موضوع: تصمیمات مجمع عمومی فوق‌العاده صاحبان سهام برای سال (دوره) مالی منتهی به 1399/09/30شرکت سرمايه گذاري ملي ايران - نماد: ونيکي

الف- زمان و محل برگزاری مجمع عمومی :
با عنایت به مجوز افزایش سرمایه به شماره مجوز DPM-IOP-99A-106 مورخ 1399/06/24، مجمع عمومی فوق‌العاده صاحبان سهام شرکت، بر اساس آگهی منتشره در سامانه کدال در تاریخ 1399/08/05 در خصوص دعوت به مجمع عمومی فوق العاده راُس ساعت 14:00 روز چهار شنبه مورخ 1399/08/07 درمحل تالار الغدير - تقاطع بزرگراه شهيد چمران و جلال آل احمد - زير پل گيشا - دانشکده مديريت دانشگاه تهران - ساختمان الغدير   برگزار گردید و در خصوص دستور جلسات زیر تصمیم گیری نمود

ب– دستور جلسه :  

ج – حاضرین درجلسه مجمع عمومی :
اسامی سهامداران تعداد سهام درصد مالکیت
    
ساير700395741 %
شرکت مديريت سرمايه گذاري ملي ايران(سهامي خاص)1066000001.52 %
بانک ملي ايران2913141944.16 %
شرکت توسعه معادن جنوب(با مسئوليت محدود)3193284314.56 %
بانک مرکزي جمهوري اسلامي ايران اصالتاوو کالتا86144517112.31 %
صندوق بازنشتگي وظيفه از کارافتادگي و پس اندازکارکنان بانکهاي ملي و ادغام شده206714639129.53 %
بانک تجارت229174241032.74 %
جمع600761617185.82 % 

د- اعضای هیئت رئیسه:
براساس رأی‌گیری به‌عمل‌آمده در جلسة مجمع عمومی، اعضای هیئت‌رئیسه به‌شرح ذیل انتخاب گردیدند:

آقای/ خانم  سيد علي اصغر مير محمد صادقي  به‌عنوان رئیس مجمع .
آقای/ خانم  مريم زماني فريز هندي  به‌عنوان ناظرمجمع .
آقای/ خانم  عباس ابراهيمي  به‌عنوان ناظرمجمع .
آقای/ خانم  بيژن شقاقي  به‌عنوان منشی مجمع .


ر- تصمیمات متخذه در رابطه با دستور جلسه :

مجمع با افزایش سرمایه (به شرح جدول ذیل) موافقت نمود

آخرین سرمایه ثبت شده محل تأمین  افزایش سرمایه مبلغ  افزایش سرمایه
(میلیون ریال)
درصد افزایش سرمایه نحوۀ تصویب
تعداد سهام ارزش اسمی هر سهم(ریال) مبلغ
(میلیون ریال)
مطالبات و اوردۀ نقدی
(میلیون ریال)
سود انباشته
(میلیون ریال)
اندوخته
(میلیون ریال)
مازاد تجدید ارزیابی   دارایی ها
(میلیون ریال)
صرف سهام
(میلیون ریال)
0 10,500,000 0 0 0 قطعی
0 0 0 0 0 در اختیار هیئت‌مدیره
جمع کلز - زمان بندی ثبت افزایش سرمایه :
با توجه به زمان برگزاری مجمع عمومی عادی سالیانه منتهی به 1399/09/30 شرکت، افزایش سرمایه فوق تا زمان برگزاری این مجمع نزد مرجع ثبت شرکت ها به ثبت خواهد رسید.


سایر موارد
توضیحات:
استماع گزارش هيات مديره و بازرس قانوني در خصوص افزايش سرمايه شرکت و تغيير موادي از اساسنامه