مشخصات
information اطلاعات نمایش داده شده با اطلاعات امضا شده مطابقت دارد

موضوع: تصمیمات مجمع عمومي عادي بطور فوق العاده صاحبان سهام برای سال (دوره) مالی منتهی به 1399/12/30 شرکت کشت و صنعت پياذر - نماد: غاذر

الف- زمان و محل برگزاری مجمع عمومی :
مجمع عمومي عادي بطور فوق العاده صاحبان سهام شرکت براساس آگهی منتشره در سامانه کدال در تاریخ 1399/07/09 در خصوص دعوت به مجمع عمومی عادی بطور فوق‌العاده راُس ساعت 11:00 روز سه شنبه مورخ 1399/07/22 درمحل  24کيلومتري جنوب غربي تبريز-جاده آذرشهر-بعد از پليس راه خسروشاه-جاده تازه کند   برگزار گردید و به حد نصاب قانونی نرسید

ب– دستور جلسه :  


ج – حاضرین درجلسه مجمع عمومی :
اسامی سهامداران تعداد سهام درصد مالکیت
    
سهامداران حقوقي کمتر از يک درصد7856321.05 %
ساير سهامداران13781321.84 %
شرکت عمران عرش پرسا(سهامي خاص)966010012.88 %
سهامداران حقيقي بالاي يک درصد1469205619.59 %
جمع2651592035.35 %