icon

اطلاعات و صورت‌های مالی

EN
شرکت:
ليزينگ ايران و شرق
سرمایه ثبت شده:
300,000
نماد:
ولشرق
سرمایه ثبت نشده:
300,000
کد صنعت (ISIC):
659104
اطلاعات و صورت‌های مالی 12 ماهه منتهی به 1398/09/30 (حسابرسی نشده)
سال مالی منتهی به:
1398/09/30
وضعیت ناشر:
پذيرفته شده در فرابورس ايران
information اطلاعات نمایش داده شده با اطلاعات امضا شده مطابقت دارد

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

Export To Excel

شرحپایان عملکرد واقعی منتهی به
۱۳۹۸/۰۹/۳۰
پایان سال مالی قبل
۱۳۹۷/۰۹/۳۰
درصد
تغییرات
شرحپایان عملکرد واقعی منتهی به
۱۳۹۸/۰۹/۳۰
پایان سال مالی قبل
۱۳۹۷/۰۹/۳۰
درصد
تغییرات
دارایی‌ها بدهی‌ها
موجودی نقد ۱۲۱,۳۵۲ ۴۰,۸۰۱ ۱۹۷ حسابها و اسناد پرداختنی تجاری ۲۲۵,۵۶۴ ۶۳,۳۷۵ ۲۵۶
سرمایه گذاریهای کوتاه مدت ۰ ۶۶۶ -- سایر حسابها و اسناد پرداختنی ۰ ۰ --
طلب از شرکتهای گروه و شرکتهای وابسته ۰ ۰ -- بدهی به شرکتهای گروه و وابسته ۰ ۰ --
حصه جاری حسابها و اسناد دریافتنی تجاری ۸۸۳,۰۱۴ ۷۶۶,۴۲۶ ۱۵ پیش دریافتها ۲۶۱ ۳۴۴ (۲۴)
سایر حسابها و اسناد دریافتنی ۰ ۰ -- ذخیره مالیات بر درآمد ۳۰,۶۱۳ ۲۹,۲۲۴ ۵
موجودی مواد و کالا ۰ ۰ -- حصه جاری تسهیلات مالی دریافتی ۳۶۵,۴۰۲ ۲۷۳,۱۸۳ ۳۴
پیش پرداختها ۶۳۶ ۰ -- سود سهام پیشنهادی و پرداختنی ۳,۹۲۲ ۱,۵۵۰ ۱۵۳
جمع داراییهای جاری ۱,۰۰۵,۰۰۲ ۸۰۷,۸۹۳ ۲۴ جمع بدهیهای جاری ۶۲۵,۷۶۲ ۳۶۷,۶۷۶ ۷۰
سرمایه گذاریهای بلند مدت ۳۰۶ ۵,۱۵۹ (۹۴) حسابها و اسناد پرداختنی بلند مدت ۰ ۲۳۴,۴۹۵ --
داراییهای ثابت پس از کسر استهلاک ۴۹,۹۸۰ ۴۹,۷۱۷ ۱ تسهیلات مالی دریافتی بلند مدت ۲۷۸,۸۷۳ ۲۷۲,۷۰۵ ۲
داراییهای نامشهود ۴۰۷ ۵۱۹ (۲۲) ذخیره مزایای پایان خدمت ۵,۳۸۹ ۳,۸۵۶ ۴۰
حسابها و اسناد دریافتنی تجاری(بلند مدت) ۶۴۰,۴۸۶ ۴۵۵,۷۶۹ ۴۱ جمع بدهیهای غیر جاری ۲۸۴,۲۶۲ ۵۱۱,۰۵۶ (۴۴)
پیش پرداختهای سرمایه ای ۰ ۰ -- جمع بدهیهای جاری و غیر جاری ۹۱۰,۰۲۴ ۸۷۸,۷۳۲ ۴
سایر داراییها ۰ ۰ -- حقوق صاحبان سهام
سرمایه ۳۰۰,۰۰۰ ۳۰۰,۰۰۰ ۰
صرف سهام ۰ ۰ --
وجوه دریافتی بابت افزایش سرمایه ۳۰۰,۰۰۰ ۰ --
اندوخته قانونی ۳۰,۰۰۰ ۲۷,۳۵۷ ۱۰
اندوخته طرح و توسعه ۰ ۰ --
سود (زیان) انباشته ۱۵۶,۱۵۷ ۱۱۲,۹۶۸ ۳۸
جمع داراییهای غیر جاری ۶۹۱,۱۷۹ ۵۱۱,۱۶۴ ۳۵ جمع حقوق صاحبان سهام ۷۸۶,۱۵۷ ۴۴۰,۳۲۵ ۷۹
جمع داراییها ۱,۶۹۶,۱۸۱ ۱,۳۱۹,۰۵۷ ۲۹ جمع بدهیها و حقوق صاحبان سهام ۱,۶۹۶,۱۸۱ ۱,۳۱۹,۰۵۷ ۲۹