icon

اطلاعات و صورت‌های مالی تلفیقی

EN
شرکت:
کشت و صنعت جوين
سرمایه ثبت شده:
1,263,600
نماد:
جوين
سرمایه ثبت نشده:
0
کد صنعت (ISIC):
012150
اطلاعات و صورت‌های مالی تلفیقی 12 ماهه منتهی به 1399/04/31 (حسابرسی شده)
سال مالی منتهی به:
1399/04/31
وضعیت ناشر:
ثبت شده پذیرفته نشده
information اطلاعات نمایش داده شده با اطلاعات امضا شده مطابقت دارد

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد


گزارش حسابرس مستقل
به مجمع عمومی صاحبان سهام کشت و صنعت جوين

1. صورتهاي مالي تلفيقي گروه و شرکت کشت و صنعت جوين (سهامي عام) شامل صورت وضعيت مالي به تاريخ 31 تير ماه 1399 و صورتهاي سود و زيان، تغييرات در حقوق مالکانه و جـريانهاي نقدي براي سال مالي منتهي به تاريخ مـزبور و يادداشتـهـاي توضيحي يک تا 46 پيوست، توسط اين موسسه، حسابرسي شده است.

2. مسئوليت تهيه صورتهاي مالي ياد شده طبق استانداردهاي حسابداري، با هيات مديره شرکت است، اين مسئوليت شامل طراحي، اعمال و حفظ کنترلهاي داخلي مربوط به تهيه صورتهاي مالي است به گونه‌اي که اين صورتها عاري از تحريف با اهميت ناشي از تقلب يا اشتباه باشد.

3. مسئوليت اين موسسه، اظهارنظر نسبت به صورتهاي مالي ياد شده بر اساس حسابرسي انجام شده طبق استانداردهاي حسابرسي است. استانداردهاي مزبور ايجاب مي‌کند اين موسسه الزامات آيين‌ رفتار حرفه‌اي را رعايت و حسابرسي را به گونه‌اي برنامه‌ريزي و اجرا کند که از نبود تحريف با اهميت در صورتهاي مالي، اطمينان معقول کسب شود. حسابرسي شامل اجراي روشهايي براي کسب شواهد حسابرسي درباره مبالغ و ديگر اطلاعات افشا شده در صورتهاي مالي است. انتخاب روشهاي حسابرسي، به قضاوت حسابرس، از جمله ارزيابي خطرهاي تحريف با اهميت ناشي از تقلب يا اشتباه در صورتهاي مالي، بستگي دارد. براي ارزيابي اين خطرها، کنترلهاي داخلي مربوط به تهيه و ارايه صورتهاي مالي به منظور طراحي روشهاي حسابرسي مناسب شرايط موجود، و نه به قصد اظهارنظر نسبت به اثربخشي کنترلهاي داخلي واحد تجاري، بررسي مي‌شود. حسابرسي همچنين شامل ارزيابي مناسب بودن رويه‌هاي حسابداري استفاده شده و معقول بودن برآوردهاي حسابداري انجام شده توسط هيات‌ مديره و نيز ارزيابي کليت ارايه صورتهاي مالي است. اين موسسه اعتقاد دارد که شواهد حسابرسي کسب شده، براي اظهار نظر نسبت به صورتهاي مالي، کافي و مناسب است. همچنين اين موسسه مسئوليت دارد ضمن ايفاي وظايف بازرس قانوني، موارد لازم و نيز موارد عدم رعايت الزامات قانوني مقرر در اصلاحيه قانون تجارت و مفاد اساسنامه شرکت را به مجمع عمومي عادي صاحبان سهام گزارش کند.

4. به نظر اين موسسه، صورتهاي مالي ياد شده در بالا، وضعيت مالي گروه و شرکت کشت و صنعت جوين (سهامي عام) در تاريخ 31 تير ماه 1399 و عملکرد مالي و جريانهاي نقدي گروه و شرکت براي سال مالي منتهي به تاريخ مزبور را، از تمام جنبه‌هاي با اهميت، طبق استانداردهاي حسابداري، به نحو مطلوب نشان مي‌دهد.

5. همانگونه که در يادداشت 1-1-19 صورتهاي مالي درج شده است، در جلسه مجمع عمومي عادي مورخ 25 اسفند 1397 مصوب گرديده است تا کليه شرکتهاي تابعه (به استثناي دو شرکت فراسازان و شرکت کشاورزي برکت جوين) منحل گردند که اقدامات شرکت در اين ارتباط در تاريخ اين گزارش منجر به انحلال هفت شرکت MTC، توليدي انبوه سازان خانه گستر جوين، دامپروري موحد گستران جوين، باغ گستر جوين، ماشين¬سازي ابتکار فنون جوين، بازرگاني قند گستر جوين در سال 1397 و کشاورزي برکت جوين در سال 1399 گرديده و انحلال دو شرکت ديگر (گوني بافي خوشبافت و خدمات مسافرت هوايي و جهانگردي کامليا سير) به علت لزوم تعيين تکليف وضعيت منافع ساير سهامداران شرکتهاي مزبور در جريان است. بر اين اساس مبالغ استخراج شده از صورتهاي مالي و تراز حسابهاي شرکتهاي در حال انحلال در صورتهاي مالي تلفيقي گروه لحاظ گرديده و صورتهاي مالي شرکتهاي مزبور مورد بررسي اين موسسه قرار گرفته است.
6. وضعيت بدهي‌هاي گروه درخصوص ماليات عملکرد، تکليفي، حقوق و ماليات بر ارزش افزوده و بيمه در يادداشتهاي 33، 34 و 42 صورتهاي مالي درج شده است. هرگونه تفاوت مرتبط با ماليات سالهاي مالي منتهي به پايان تيرماه 1398 و 1399 و بيمه به شرح فوق موکول به تکميل رسيدگي و اعلام نظر نهايي مراجع ذيربط است.
7. وضعيت دريافت مبلغ 19 ميليون يورو تسهيلات ارزي از محل صندوق ذخيره ارزي در سال 1382 (موضوع ماده 60 اصلاحي قانون برنامه سوم توسعه اقتصادي ج.ا.ا)، تبديل آن به قرارداد فروش اقساطي، پرداخت اقساط آن و نيز مکاتبات متعدد شرکت با مراجع مختلف جهت بهره مندي از مفاد تبصره 1 ماده 20 قانون رفع موانع توليد رقابت پذير و اخذ مفاصاحساب با بهره ¬منـدي از شرايط تسويـه بدهـي در مقطـع زمانـي گشايـش اعتبـار در يادداشـت 1-2-1-30 همراه صورتهاي مالي توضيح داده شده است. در اين خصوص چگونگي حل و فصل اختلاف نظرهاي مزبور، منوط به نحوه عمل مراجع ذيربط در اجراي قوانين حاکم به شرح فوق و تسويه نهايي تسهيلات مزبور خواهد بود.
8. مبلغ 156 ميليارد ريال از مانده دريافتني‌هاي تجاري مندرج در يادداشت 1-3-24 صورتهاي مالي مرتبط با تفاوت قيمت تمام شده و قيمت مصوب دولتي شکر در سالهاي 1394 لغايت 1396 است که پيگيريهاي شرکت براي وصول آن منجر به اقدام سازمان حمايت مصرف کنندگان و توليد کنندگان براي بررسي و محاسبه مازاد سود شرکت نسبت به سود متعارف شکرهاي وارداتي (که از محل مجوزهاي دريافتي از وزارت جهاد کشاورزي اقدام به واردات، تصفيه و فروش آنها شده) جهت تهاتر با مطالبات شرکت گرديده که بر اساس رسيدگي¬هاي اوليه سازمان مزبور مبلغ حدود 256 ميليارد ريال بدهي تعيين و اعلام شده¬، ولي به علت اعتراض شرکت مبلغي از اين بابت در دفاتر ثبت نشده و تعديل و اصلاح اعلاميه مزبور توسط شرکت از طريق سازمان حمايت در حال پيگيري است، لذا رقم قطعي مبلغ اعلامي آن سازمان و نحوه تسويه حسابهاي فيمابين به شرح فوق موکول به اعلام نظر نهايي سازمان ذيربط و توافق نهايي شرکت با آنها خواهد بود. مضافا واردات، تصفيه و صدور شکر خام در سال 1397 و 1398 با مشارکت شرکت مرواريد خليج فارس (مندرج در يادداشت 2-33 صورتهاي مالي) صورت گرفته که تعيين هرگونه تعديلات مرتبط با سهم سود يا زيان شريک از مشارکت در حسابهاي شرکت موکول به بررسي عمليات مرتبط با مشارکت و توافق نهايي طرفين با توجه به ادعاي مطرح شده از طرف سازمان حمايت مصرف کنندگان و توليد کنندگان به شرح فوق مي باشد.
9. مبلغ 19 ميليارد ريال بهاي تمام شده چاه‌ها مندرج در يادداشت 16 صورتهاي مالي مربوط به بهاي 151 حلقه چاه متعلق به شرکت است که صرفا 119 حلقه از چاهها به ارزش 11 ميليارد ريال در اختيار شرکت قرار دارد و از اين تعداد اسناد مالکيت 106 حلقه (به ارزش 10 ميليارد ريال) به نام شرکت بوده که 3 حلقه از چاههاي به نام شرکت نيز در حال بهره¬برداري نمي¬باشد. مضافا اقدامات حقوقي بنياد مستضعفان انقلاب اسلامي در ارتباط با مالکيت بخشي از املاک در اختيار شرکت و اقدامات حقوقي متقابل شرکت مرتبط با 32 حلقه چاه متعلق به شرکت که تحت تصرف بنياد است، نهايتا منجر به تنظيم صلح¬نامه فيمابين گرديده که مکاتبات و مذاکرات دو جانبه براي حل و فصل موضوع مشتمل بر انجام کارشناسي چاهها و اراضي مورد اختلاف در تاريخ اين گزارش در جريان است، لذا آثار مالي ناشي از آن متعاقب توافقات نهايي و اقدامات طرفين مشخص خواهد شد. مضافا به منظور فراهم کردن امکان رديابي املاک (زراعي و باغي) موجود و تطبيق آن با اسناد مالکيت، ورود و تکميل اطلاعات اراضي مزبور در نرم افزار اموال شرکت در جريان مي¬باشد.
10. وضعيت مخاطرات ناشي از مبادلات خارجي (عمدتا واردات شکر خام، بذر و قطعات ماشين¬ آلات در شرايط تحريم) و همچنين چگونگي واردات موقت حدود 4.000 تن شکر خام، تصفيه و صدور آن در يادداشتهاي 7-41 و 3-42 صورتهاي مالي توضيح داده شده است. در اين ارتباط به دليل اينکه صدور شکر تصفيه شده در قبال تسويه تعهدات ارزي به فروشنده خارجي (ناشي از تامين مالي بهاي ورود موقت شکر خام در سالهاي 1396 و 1397) بوده، اگر چه مديريت شرکت اعتقاد دارد شرکت مشمول مقررات ارزي مرتبط با رفع تعهد ارزي از جمله مصوبه مورخ 16/5/1397 هيات وزيران نبوده ولي دريافت مفاصاحساب ارزي کماکان از طريق بانک مرکزي در حال پيگيري است. معهذا هرگونه تعهدات احتمالي ارزي شرکت به شرح مصوبه مزبور موکول به رسيدگي نهايي کارگروه تعيين شده در تبصره بند 3 مصوبه فوق الذکر هيات وزيران مي‌باشد.
11. طي سال مالي مورد گزارش اقدامات براي بهبود محاسبات بهاي تمام شده در اجراي تکاليف مقرر در جلسه مجمع عمومي عادي مورخ 25 اسفند سال 1397 شرکت در جريان بوده و محاسبه بهاي تمام شده درآمدهاي عملياتي مندرج در يادداشت 7 صورتهاي مالي نسبت به سالهاي گذشته بهبود يافته، ولي داراي بعضي اشکالات مرتبط با فعاليتهاي بخشهاي غير صنعتي بوده که ادامه اقدامات شرکت براي بهبود کامل سيستم بهاي تمام شده تا حصول به نتايج مطلوب در جريان است.
12. براي بخشي از موجودي کالا (عمدتا انبار قطعات و ملاس) مندرج در يادداشت 22 صورتهاي مالي به ارزش 731 ميليارد ريال در مقابل خطرات احتمالي پوشش بيمه لازم ايجاد نشده است. اظهار نظر اين موسسه در اثر مفاد بندهاي (5) الي (12) فوق تعديل نشده است.

13. همانگونه که در صورتهاي مالي مشهود است طي سال مالي مورد گزارش درآمدهاي عملياتي و بهاي تمام شده درآمدهاي عملياتي نسبت به سال قبل به ترتيب حدود 5 درصد و 9 درصد افزايش يافته که تماما ناشي از افزايش نرخ فروش محصولات و خريد مواد اوليه و نهاده¬هاي توليد بوده ولي مقدار توليد و فروش محصولات در سال جاري نسبت به سال قبل به دليل تشديد تحريم¬هاي يک جانبه آمريکا، شيوع ويروس کرونا در شش ماهه دوم سال مالي و ساير عوامل مورد اشاره در گزارش هيات مديره، کاهش داشته است. همچنين هزينه¬هاي عمومي و فروش حدود 30 درصد کاهش داشته که عدم تناسب آن با افزايش هزينه¬هاي حقوق و تورم ساليانه عمدتا ناشي از ثبت مبلغ 116 ميليارد ريال هزينه مطالبات مشکوک¬الوصول و مبلغ 26 ميليارد ريال ساير هزينه¬ها به شرح يادداشت 9 صورتهاي مالي در سال مالي ماقبل بوده است. مضافا با توجه به افزايش تسهيلات بانکي، هزينه¬هاي مالي به تبع آن حدود 41 درصد افزايش يافته و در اثر افزايش سود حاصل از سرمايه¬گذاريها و ثبت ذخيره بابت مطالبه وجوه احتمالي در سال مالي ماقبل ساير درآمدها و هزينه¬هاي غير عملياتي افزايش يافته است. تغييرات مزبور منجر به کاهش سود عملياتي به ميزان 8 درصد و افزايش سود خالص قبل از ماليات به ميزان 28 درصد شده است. اگر چه شرکت داراييهاي ارزنده و فعالي در اختيار دارد، ليکن به علت نوع محصولات توليدي و نحوه فروش و قيمت¬گذاري محصولات (که عمدتا توسط دولت نرخ¬ گذاري مي‌شود) اتخاذ تدابير مناسب جهت افزايش سودآوري فعاليتهاي شرکت از جمله تکميل چرخه‌هاي توليد محصولات شرکت با هدف توليد محصولات با ارزش افزوده بالا، رهايي از محدوديتهاي قيمت¬گذاري محصولات و تبعات ناشي از آن، افزايش قابليت نقد شوندگي محصولات و نيز استفاده موثرتر از داراييهاي موجود از جمله استفاده کامل از ظرفيت واحد اسيد ستيريک و هتل متعلق به شرکت ضروري است.
14. اقدامات شرکت در راستاي انجام تکاليف مقرر در مجمع عمومي مورخ 12 دي ماه 1398 در صفحه 15 گزارش هيات مديره به مجمع درج شده که اقدامات شرکت براي رفع آنها در موارد مذکور در بندهاي 7 الي 10، 18 و 19 اين گزارش تا تاريخ اين گزارش به نتيجه نهايي نرسيده است، لذا ادامه پيگيريها و اقدامات درجريان براي انجام و رفع کامل تکاليف مزبور ضروري است.
15. معاملات مندرج در بند 3 يادداشت 44 صورتهاي مالي، به عنوان کليه معاملات مشمول ماده 129 اصلاحيه قانون تجارت که طي سال مالي مورد گزارش انجام شده و توسط هيات مديره شرکت به اطلاع اين موسسه رسيده، مورد بررسي قرار گرفته است. درخصوص معاملات مزبور، رعايت تشريفات مقرر در ماده قانوني ياد شده درخصوص کسب مجوز از هيات مديره و عدم شرکت مدير ذينفع در راي¬گيري صورت پذيرفته است. همچنين معاملات انجام شده با شرکت کشاورزي برکت جوين (که 100 درصد سهام آن متعلق به شرکت است) بدون توجه به نرخها و شرايط متعارف و در چهارچوب روابط خاص فيمابين شرکتهاي گروه و شرايط توافقي صورت پذيرفته است.
16. گزارش هيات مديره درباره فعاليت و وضع عمومي شرکت، موضوع ماده 232 اصلاحيه قانون تجارت، که به منظور تقديم به مجمع عمومي عادي سالانه صاحبان سهام تنظيم گرديده، مورد بررسي اين موسسه قرار گرفته است. با توجه به رسيدگي‌هاي انجام شده، نظر اين موسسه به موارد با اهميتي که حاکي از مغايرت اطلاعات مندرج در گزارش مذکور با اسناد و مدارک ارايه شده از جانب هيات ‌مديره باشد، جلب نشده است.
17. بر اساس بررسي‌هاي انجام شده، به استثناي موارد زير، به شواهدي حاکي از اينکه ساير ضوابط و مقررات وضع شده توسط سازمان بورس و اوراق بهادار از جانب شرکت رعايت نشده باشد، برخورد نگرديده است. -مفاد ماده 10 دستورالعمل اجرايي افشاي اطلاعات شرکتهاي ثبت شده نزد سازمان بورس در خصوص ارسال صورتجلسه مجمع عمومي عادي ظرف 10 روز از تاريخ مجمع به اداره ثبت شرکتها -مفاد ماده 27 اساسنامه نمونه شرکتهاي سهامي عام ثبت شده نزد سازمان بورسي درخصوص انتخاب حداقل يکي از اعضاي هيات مديره به صورت غير موظف و داراي تحصيلات مالي و تجربه مرتبط.
18. در اجراي ماده 33 دستورالعمل اجرايي مبارزه با پولشويي توسط حسابرسان، رعايت مفاد قانون مزبور و آيين‌نامه‌‌ها و دستورالعمل‌هاي اجرايي مرتبط، در چارچوب چک ليستهاي ابلاغي مرجع ذيربط و استانداردهاي حسابرسي، توسط اين موسسه مورد ارزيابي قرار گرفته است. در اين ارتباط اين موسسه به استثناي درج شماره شناسه ملي اشخاص طرف معامله با شرکت در سيستم حسابداري به موارد عمده عدم رعايت مفاد قانون مزبور و دستورالعمل اجرايي آن برخورد نکرده است.

08آبان1399
موسسه حسابرسي هشيار بهمند
سمتامضاء كنندهشماره عضویتزمان
شريک موسسه هشيار بهمند Mohammad Sakhaee Far [Sign]8110221399/08/19 17:52:22
شريک موسسه هشيار بهمند Abbas Hoshi [Sign]88008991399/08/19 17:56:07
مدير موسسه هشيار بهمند Hamid Yazdan Parasti [Sign]8009121399/08/19 18:26:23