مشخصات
مهلت استفاده از حق تقدم خرید سهام شرکت پديده شيمي قرن - نماد: قرن(اکتيو)

دلایل اصلاح:تصوير روزنامه چاپ شده آگهي تمديد مهلت استفاده از حق تقدم مربوط به افزايش سرمايه شرکت پديده شيمي قرن پيوست گرديد.
موضوع: تمدید مهلت استفاده از حق تقدم خرید سهام

با عنایت به مجوز افزایش سرمایه به شماره مجوز DPM-IOP-99A-235 مورخ 1399/12/20 و بر اساس تصمیمات مجمع عمومی فوق العاده مورخ 1400/03/01 با توجه به افزایش سرمایهُ شرکت از مبلغ 1,000,000 میلیون ریال به‌مبلغ 2,000,000 میلیون ریال  ( از محل مطالبات و آورده نقدی مبلغ 1,000,000 میلیون ریال، ) ، مهلت استفاده از حق تقدم خرید سهام از تاریخ 1400/05/15 لغایت تاریخ 1400/06/13  و شماره حسابهای زیر جهت واریز وجوه تعیین شده  ست.
شماره حساب بانک شعبه
102-850-4873218-2اقتصاد نوينآفريقا
 
information اطلاعات نمایش داده شده با اطلاعات امضا شده مطابقت دارد