مشخصات
information اطلاعات نمایش داده شده با اطلاعات امضا شده مطابقت دارد
موضوع: خلاصه تصمیمات مجمع عمومی عادی سالیانه صاحبان سهام برای سال (دوره) مالی منتهی به 1396/12/29 شرکت سرمايه گذاري صنعت نفت - نماد: ونفت

الف- زمان و محل برگزاری مجمع عمومی :
خلاصه مجمع عمومی عادی سالیانه صاحبان سهام شرکت براساس آگهی منتشره در سامانه کدال در تاریخ 1397/04/04 در خصوص دعوت به مجمع عمومی عادی سالیانه راُس ساعت 10:00 روز شنبه مورخ 1397/04/16 درمحل  تهران - خيابان وليعصر - ابتداي بزرگراه نيايش ( آيت اله هاشمي رفسنجاني) - روبروي ساختمان وزارت نيرو - مرکز همايش هاي هتل قلب   برگزار گردید و در خصوص دستور جلسات زیر تصمیم گیری نمود

ب– دستور جلسه :  
1396/12/29


ج – حاضرین درجلسه مجمع عمومی :
اسامی سهامداران تعداد سهام درصد مالکیت
    
شرکت جوي گستر نفت10303040.06 %
شرکت ره گستر نفت15701900.1 %
ساير 49500000.3 %
شرکت توربو کمپرسور نفت77000000.47 %
شرکت سوخت رساني و خدمات فرودگاهي اوج144733330.88 %
سرمايه گذاري فرهنگيان153122700.93 %
شرکت گروه توسعه مالي مهر آيندگان839990005.09 %
سرمايه گذاري اهداف72008632243.64 %
جمع84912141951.46 % 

د- اعضای هیئت رئیسه:
براساس رأی‌گیری به‌عمل‌آمده در جلسة مجمع عمومی، اعضای هیئت‌رئیسه به‌شرح ذیل انتخاب گردیدند:

آقای/ خانم  علي کريمي  به‌عنوان رئیس مجمع .
آقای/ خانم  علي محمد حريري  به‌عنوان ناظرمجمع .
آقای/ خانم  محسن علي حسيني  به‌عنوان ناظرمجمع .
آقای/ خانم  هادي خانمحمدي  به‌عنوان منشی مجمع .

ه- اعضای هیئت‌ مدیره :
آخرین اعضای هیئت مدیره درسال مالی مورد گزارش به‌شرح ذیل بوده است :

 
نام عضو حقیقی یا حقوقی هیئت مدیره شمارۀ ثبت عضو حقوقی/کد ملی نوع شرکت نوع عضویت نام نماینده عضو حقوقی کد ملی نماینده عضو حقوقی سمت موظف/غیر موظف مدرک تحصیلی
شرکت عمليات اکتشاف نفت 143260سهامی خاصاصلیمصطفي اميد قائمي1286914981رئیس هیئت مدیرهغیر موظفدکترا
شرکت پالايش نفت جي 217997سهامی عاماصلیروح اله رجبي1239202598عضو هیئت مدیرهموظفدکترا
شرکت سرمايه گذاري صندوق بازنشستگي کارکنان صنعت نفت 171336سهامی عاماصلیمهدي سنائي فرد0068672713عضو هیئت مدیرهغیر موظفکارشناسي ارشد
شرکت سوخت رساني وخدمات فرودگاهي اوج 161759سهامی خاصاصلیمصطفي خاکي0383533678عضو هیئت مدیرهغیر موظفکارشناسي
گروه توسعه مالي مهر آيندگان120320سهامی عاماصلیمحمود صديقي تنکابني2219034372نایب رئیس هیئت مدیرهموظفکارشناسي

مشخصات مدیر عامل :
نام مدیر عامل کد ملی مدرک تحصیلی
و- تصمیمات مجمع :
صورت‌های مالی شرکت برای سال منتهی به  1396/12/29 و گزارش فعالیت هیئت مدیره مورد بررسی و تصویب مجمع قرارگرفت .
میزان سود قابل تخصیص و نحوه تخصیص سود بر اساس مصوبات مجمع به شرح ذیل می‌باشد:

RowNameشرحسال منتهی به 1396/12/29
(میلیون ريال)
سود (زیان) خالص
۴۱۵,۴۴۵
سود (زیان) انباشته ابتدای دوره
۵۸۰,۷۱۳
تعدیلات سنواتی
۰
سود (زیان) انباشته ابتدای دوره تعدیل‌شده
۵۸۰,۷۱۳
سود سهام مصوب (مجمع سال قبل)
(۱۹۸,۰۰۰)
تغییرات سرمایه از محل سود (زیان) انباشته
۰
سود انباشته ابتدای دوره تخصیص نیافته
۳۸۲,۷۱۳
انتقال از سایر اقلام حقوق صاحبان سهام
۰
سود قابل تخصیص
۷۹۸,۱۵۸
انتقال به اندوخته‌ قانونی
(۲۰,۷۷۲)
انتقال به سایر اندوخته‌ها
۰
سود (زیان) انباشته پايان دوره
۷۷۷,۳۸۶
سود سهام مصوب (مجمع سال جاری)
(۲۴۷,۵۰۰)
سود (زیان) انباشته پایان دوره (با لحاظ نمودن مصوبات مجمع)
۵۲۹,۸۸۶
سود (زیان) خالص هر سهم- ریال
۲۵۲
سود نقدی هر سهم (ریال)
۱۵۰
سرمایه
۱,۶۵۰,۰۰۰
داريا روش  به‌عنوان بازرس قانونی و حسابرس شرکت و   فريوران راهبرد  به‌عنوان بازرس علی‌البدل انتخاب گردید.

روزنامه‌ یا روزنامه‌های زیر به عنوان روزنامه کثیرالانتشار جهت درج آگهی‌های شرکت تعیین شد:
اطلاعات ، دنياي اقتصاد


بر اساس تصمیمات مجمع اعضای هیئت مدیره جدید به ‌شرح زیر
به مدت 2 سال انتخاب گردیدند.

 
نام عضو حقیقی یا حقوقی هیئت مدیره ماهیت نوع شرکت شمارۀ ثبت عضو حقوقی/کد ملی نوع عضویت
شرکت نفت سپاهان حقوقیسهامی عام155078اصلی
شرکت پالايش نفت جي حقوقیسهامی عام217997اصلی
شرکت سوخت رساني وخدمات فرودگاهي اوج حقوقیسهامی خاص161759اصلی
گروه توسعه مالي مهر آيندگانحقوقیسهامی عام120320اصلی
سرمايه گذاري اهدافحقوقیسهامی عام10102137951اصلی


حق حضور اعضای غیر موظف و پاداش هیئت مدیره
شرح سال قبل - مبلغ سال جاری - مبلغ توضیحات
حق حضور (ریال) 12,000,000 14,000,000   بابت برگزاری حداقل   جلسه در ماه
پاداش (میلیون ریال) 3,000 3,000 به صورت ناخالص
سایر موارد:
- تصويب معاملات موضوع ماده 129 لايحه اصلاحي قانون تجارت - اتخاذ تصميم در خصوص ميزان تخصيص و توزيع سود - ساير موارد در صلاحيت مجمع عادي سالانه - حق حضور اعضاء کميته حسابرسي همانند حق حضور اعضاء غير موظف هيئت مديره تعيين شد