icon

اطلاعات و صورت‌های مالی میاندوره‌ای

EN
شرکت:
توليدي قند شيروان، قوچان و بجنورد
سرمایه ثبت شده:
330,000
نماد:
قشير
سرمایه ثبت نشده:
0
کد صنعت (ISIC):
154251
اطلاعات و صورت‌های مالی میاندوره‌ای 6 ماهه منتهی به 1397/06/31 (حسابرسی نشده)
سال مالی منتهی به:
1397/12/29
وضعیت ناشر:
پذيرفته شده در فرابورس ايران
information اطلاعات نمایش داده شده با اطلاعات امضا شده مطابقت دارد

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

Export To Excel
این اطلاعیه اصلاحیه اطلاعیه شماره ( 483112 ) می باشد. نسخه قبلی اطلاعیه را می توانید در اینجا مشاهده نمایید

دلایل اصلاح: پيرو ايرادات و ابهامات مطرح شده از طرف سازمان در خصوص ارائه صورتهاي مالي مياندوره اي شش ماهه و گزارش تفسيري پيوست ،موارد ذکر شده اصلاح گرديد و فايل توضيحات نيز به پيوست ارائه گرديد.
شرحپایان عملکرد واقعی منتهی به
۱۳۹۷/۰۶/۳۱
پایان سال مالی قبل
۱۳۹۶/۱۲/۲۹
درصد
تغییرات
شرحپایان عملکرد واقعی منتهی به
۱۳۹۷/۰۶/۳۱
پایان سال مالی قبل
۱۳۹۶/۱۲/۲۹
درصد
تغییرات
دارایی‌‌ها بدهی‌ها و حقوق صاحبان سهام
دارایی‌‌های جاری بدهی‌های جاری
موجودی نقد ۲۱,۲۲۲ ۱۹,۲۱۵ ۱۰ پرداختنی‌های تجاری ۲۰۷,۵۴۰ ۱۸۹,۵۱۶ ۱۰
سرمایه‌گذاری‌‌های کوتاه مدت ۰ ۰ -- پرداختنی‌های غیرتجاری ۱۲۸,۷۸۷ ۱۱۷,۸۳۶ ۹
دریافتنی‌‌های تجاری ۲۳۱,۴۵۱ ۳۴۳,۹۲۵ (۳۳) مالیات پرداختنی ۱۶,۶۸۲ ۱۵,۹۴۰ ۵
دریافتنی‌‌های غیرتجاری ۱۳۲,۵۹۴ ۹۰,۰۵۱ ۴۷ سود سهام پرداختنی ۵,۱۵۴ ۵,۱۵۴ ۰
موجودی مواد و کالا ۱۵۱,۷۲۵ ۲۱۵,۵۵۰ (۳۰) تسهیلات مالی ۱۱۵,۲۵۴ ۱۲۸,۶۱۱ (۱۰)
پیش پرداخت‌ها و سفارشات ۲۶۰,۴۶۶ ۴۵,۵۸۰ ۴۷۱ ذخایر ۷,۸۲۲ ۱,۴۵۰ ۴۳۹
دارایی‌های نگهداری شده برای فروش ۱۴,۲۶۴ ۱۴,۲۶۴ ۰ پیش‌دریافت‌های جاری ۱۴۳,۴۶۴ ۶۶,۳۱۴ ۱۱۶
جمع دارایی‌های جاری ۸۱۱,۷۲۲ ۷۲۸,۵۸۵ ۱۱ بدهی‌های مرتبط با دارایی‌های نگهداری شده برای فروش ۰ ۰ --
دارایی‌‌های غیرجاری جمع بدهی‌های جاری ۶۲۴,۷۰۳ ۵۲۴,۸۲۱ ۱۹
دریافتنی‌‌های بلندمدت ۰ ۰ -- بدهی‌های غیرجاری
سرمایه‌گذاری‌های بلندمدت ۱۸۱ ۱۸۱ ۰ پرداختنی‌های بلندمدت ۰ ۰ --
سرمایه‌گذاری در املاک ۰ ۰ -- پیش‌دریافت‌های غیرجاری ۰ ۰ --
دارایی‌های نامشهود ۲,۳۳۷ ۲,۳۳۷ ۰ تسهیلات مالی بلندمدت ۴۲,۱۵۵ ۴۲,۱۵۵ ۰
دارایی‌های ثابت مشهود ۱۲۱,۷۹۰ ۱۱۰,۹۲۵ ۱۰ ذخیره مزایای پایان خدمت کارکنان ۳۷,۲۴۹ ۳۱,۲۶۲ ۱۹
سایر دارایی‌ها ۵۹۵ ۵۷۸ ۳ جمع بدهی‌های غیرجاری ۷۹,۴۰۴ ۷۳,۴۱۷ ۸
جمع دارایی‌های غیرجاری ۱۲۴,۹۰۳ ۱۱۴,۰۲۱ ۱۰ جمع بدهی‌ها ۷۰۴,۱۰۷ ۵۹۸,۲۳۸ ۱۸
حقوق صاحبان سهام
سرمایه ۳۳۰,۰۰۰ ۳۳۰,۰۰۰ ۰
افزایش (کاهش) سرمایه در جریان ۰ ۰ --
صرف (کسر) سهام ۰ ۰ --
سهام خزانه ۰ ۰ --
اندوخته قانونی ۶,۸۲۰ ۶,۸۲۰ ۰
سایر اندوخته‌ها ۰ ۰ --
مازاد تجدید ارزیابی دارایی‌های نگهداری شده برای فروش ۰ ۰ --
مازاد تجدید ارزیابی دارایی‌ها ۰ ۰ --
تفاوت تسعیر ناشی از تبدیل به واحد پول گزارشگری ۰ ۰ --
اندوخته تسعیر ارز دارایی‌ها و بدهی‌های شرکت‌های دولتی ۰ ۰ --
سود (زیان) انباشته (۱۰۴,۳۰۲) (۹۲,۴۵۲) ۱۳
جمع حقوق صاحبان سهام ۲۳۲,۵۱۸ ۲۴۴,۳۶۸ (۵)
جمع دارایی‌ها ۹۳۶,۶۲۵ ۸۴۲,۶۰۶ ۱۱ جمع بدهی‌ها و حقوق صاحبان سهام ۹۳۶,۶۲۵ ۸۴۲,۶۰۶ ۱۱