مشخصات
information اطلاعات نمایش داده شده با اطلاعات امضا شده مطابقت دارد

موضوع: معرفی/تغییر در ترکیب اعضای هیئت‌مدیره شرکت کارخانجات پلاسکوکار سايپا - نماد: پلاسک

معرفی/ تغییر نمایندگان اعضای حقوقی هیئت مدیره و تعیین سمت


بدین‌ وسیله به اطلاع می‌رساند باستناد مصوبۀ مجمع عمومی عادی مورخ  1397/04/16  و جلسۀ هیئت‌ مدیرۀ مورخ 1398/11/30 اسامی اعضای هیئت ‌مدیره و نمایندگان آنها و سمت هریک به شرح جدول ذیل می‌باشد:

 
نام عضو حقیقی یا حقوقی
قدیم هیئت مدیره
نام عضو حقیقی یا حقوقی جدید هیئت مدیره شمارۀ ثبت / کد ملی نام نماینده قبلی عضو حقوقی نام نماینده جدید عضو حقوقی کد ملی سمت موظف/ موظف/غیر موظف مدرک مدرک تحصیلی
شرکت سايپا شرکت سايپا 11331منوچهر مراديمحمد ميوه چي0055938841عضو هیئت مدیرهغیر موظفکارشناسي ارشد
مرکز تحقيقات ونوآوري سايپامرکز تحقيقات ونوآوري سايپا100331علي شفيعيعلي شفيعي0047482958عضو هیئت مدیرهموظفکارشناسي ارشد
شرکت سايپا يدک شرکت سايپا يدک 89295اميررضا نخعياميررضا نخعي0055875432رئیس هیئت مدیرهموظفکارشناسي ارشد
شرکت سرمايه گذاري توسعه صنعتي نيوان ابتکارشرکت سرمايه گذاري توسعه صنعتي نيوان ابتکار142220فريبرز رستم زادهفريبرز رستم زاده1650325134عضو هیئت مدیرهغیر موظفکارشناسي ارشد
شرکت سازه گستر سايپا شرکت سازه گستر سايپا 56673ابراهيم قلي پورمحمد عظيمي0321511646نایب رئیس هیئت مدیرهغیر موظفکارشناسي ارشد