مشخصات
information اطلاعات نمایش داده شده با اطلاعات امضا شده مطابقت دارد

شرکت سرمايه گذاري توسعه ملي - نماد: وتوسم
موضوع: شفاف سازی در خصوص شایعه، خبر یا گزارش منتشر شده
به استناد ماده 2 مکرر 3 دستورالعمل اجرایی افشای اطلاعات شرکت های ثبت شده نزد سازمان به اطلاع مي‌رساند پیرو اخبار منتشر شده در فضای مجازی مبنی بر تاثيرشيوع ويروس کرونا بر کسب و کارها به استحضار می رساند علي رغم تاثير اين ويروس بر اکثر فعاليتهاي اقتصادي در کشور با توجه به ماهيت فعاليت شرکت سرمايه گذاري توسعه ملي و پرتفوي متنوع شرکت که عمدتاً شامل سهام شرکتهاي فعال در صنايع فعاليتهاي کمکي به نهادهاي مالي واسط، فلزات اساسي و بانک ها مي باشد و همچنين وضعيت مطلوب بازار سرمايه شيوع اين ويروس فعلا آثار مالي محسوسي بر عملکرد شرکت نداشته است و فعاليتهاي شرکت همانند گذشته ادامه دارد.
بدیهی است در صورت وقوع هرگونه رویداد با اهمیت، مراتب مطابق مفاد ماده 13 دستورالعمل اجرایی افشای اطلاعات شرکت های ثبت شده نزد سازمان افشا می شود.