مشخصات
information اطلاعات نمایش داده شده با اطلاعات امضا شده مطابقت دارد

موضوع: تصمیمات مجمع عمومی فوق‌العاده صاحبان سهام برای سال (دوره) مالی منتهی به 1399/12/30شرکت صنعتي پارس مينو - نماد: غپينو

الف- زمان و محل برگزاری مجمع عمومی :
با عنایت به مجوز افزایش سرمایه به شماره مجوز DPM-IOP-98A-131 مورخ 1398/12/17، مجمع عمومی فوق‌العاده صاحبان سهام شرکت، بر اساس آگهی منتشره در سامانه کدال در تاریخ 1399/01/23 در خصوص دعوت به مجمع عمومی فوق العاده راُس ساعت 09:30 روز سه شنبه مورخ 1399/02/02 درمحل تهران - کيلومتر 10 جاده مخصوص کرج ـ ساختمان مينو ـ سالن ساندوز   برگزار گردید و در خصوص دستور جلسات زیر تصمیم گیری نمود

ب– دستور جلسه :  

ج – حاضرین درجلسه مجمع عمومی :
اسامی سهامداران تعداد سهام درصد مالکیت
    
شرکت پرسوئيس510000 %
شرکت قاسم ايران560000 %
شرکت اقتصادي و خودکفائي آزادگان2015710.02 %
شرکت خدمات مالي و مديريت معين آزادگان508071804.03 %
سهامي عام صنعتي مينو66062427052.43 %
جمع71174002156.49 % 

د- اعضای هیئت رئیسه:
براساس رأی‌گیری به‌عمل‌آمده در جلسة مجمع عمومی، اعضای هیئت‌رئیسه به‌شرح ذیل انتخاب گردیدند:

آقای/ خانم  مجيد غلاث  به‌عنوان رئیس مجمع .
آقای/ خانم  علي ابراهيمي  به‌عنوان ناظرمجمع .
آقای/ خانم  محمدتقي قلندرلکي  به‌عنوان ناظرمجمع .
آقای/ خانم  وحيدهوشنگ نژاد  به‌عنوان منشی مجمع .


ر- تصمیمات متخذه در رابطه با دستور جلسه :

مجمع با افزایش سرمایه (به شرح جدول ذیل) موافقت نمود

آخرین سرمایه ثبت شده محل تأمین  افزایش سرمایه مبلغ  افزایش سرمایه
(میلیون ریال)
درصد افزایش سرمایه نحوۀ تصویب
تعداد سهام ارزش اسمی هر سهم(ریال) مبلغ
(میلیون ریال)
مطالبات و اوردۀ نقدی
(میلیون ریال)
سود انباشته
(میلیون ریال)
اندوخته
(میلیون ریال)
مازاد تجدید ارزیابی   دارایی ها
(میلیون ریال)
صرف سهام
(میلیون ریال)
0 0 0 5,362,407 0 قطعی
0 0 0 0 0 در اختیار هیئت‌مدیره
جمع کلز - زمان بندی ثبت افزایش سرمایه :
با توجه به زمان برگزاری مجمع عمومی عادی سالیانه منتهی به 1398/12/29 شرکت، افزایش سرمایه فوق تا زمان برگزاری این مجمع نزد مرجع ثبت شرکت ها به ثبت خواهد رسید.


سایر موارد
توضیحات:
ساير مواردي که تصميم گيري در مورد آن در صلاحيت مجمع عمومي فوق العاده باشد .