icon

اطلاعات و صورت‌های مالی

EN
شرکت:
رهشاد سپاهان
سرمایه ثبت شده:
15,000
نماد:
حرهشا
سرمایه ثبت نشده:
0
کد صنعت (ISIC):
602151
اطلاعات و صورت‌های مالی 12 ماهه منتهی به 1396/12/29 (حسابرسی شده)
سال مالی منتهی به:
1396/12/29
وضعیت ناشر:
ثبت شده نزد سازمان (ناشر غير بورسي و غير فرابورسي)
information اطلاعات نمایش داده شده با اطلاعات امضا شده مطابقت دارد

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

گزارش حسابرس مستقل و بازرس قانونی
به مجمع عمومی صاحبان سهام رهشاد سپاهان

1. صورت‌هاي ﻣﺎﻟﻲ شرکت رهشاد سپاهان (سهامي عام) ﺷﺎﻣﻞ ﺗﺮازﻧﺎﻣﻪ ﺑﻪ ﺗﺎرﻳﺦ 29 اسفندماه 1396 و صورت‌هاي ﺳـﻮد و زﻳﺎن و ﺟﺮﻳﺎن وﺟﻮه ﻧﻘﺪ ﺑﺮاي سال مالي ﻣﻨﺘﻬﻲ ﺑﻪ ﺗﺎرﻳﺦ ﻣﺰﺑﻮر و يادداشت‌هاي ﺗﻮﺿﻴﺤﻲ 1 ﺗﺎ 25 ﺗﻮﺳﻂ اﻳﻦ ﻣﺆﺳﺴﻪ، ﺣﺴﺎﺑﺮﺳﻲ ﺷﺪه اﺳﺖ.

2. مسئوليت تهيه صورت‌هاي مالي يادشده طبق استانداردهاي حسابداري، با هيئت‌مديره شرکت است. اين مسئوليت شامل طراحي، اعمال و حفظ کنترل‌هاي داخلي مربوط به تهيه صورت‌هاي مالي است به‌گونه‌اي که اين صورت‌ها عاري از تحريف بااهميت ناشي از تقلب يا اشتباه باشد.

3. مسئوليت اين مؤسسه، اظهارنظر نسبت به صورت‌هاي مالي يادشده بر اساس حسابرسي انجام‌شده طبق استانداردهاي حسابرسي است. استانداردهاي مزبور ايجاب مي‌کند اين مؤسسه الزامات آيين رفتار حرفه‌اي را رعايت و حسابرسي را به‌گونه‌اي برنامه‌ريزي و اجرا کند که از نبود تحريف بااهميت در صورت‌هاي مالي، اطمينان معقول کسب شود. حسابرسي شامل اجراي روش‌هايي براي کسب شواهد حسابرسي درباره مبالغ و ديگر اطلاعات افشاشده در صورت‌هاي مالي است. انتخاب روش‌هاي حسابرسي به قضاوت حسابرس، ازجمله ارزيابي خطرهاي تحريف بااهميت ناشي از تقلب يا اشتباه در صورت‌هاي مالي، بستگي دارد. براي ارزيابي اين خطرها، کنترل‌هاي داخلي مربوط به تهيه و ارائه صورت‌هاي مالي به‌منظور طراحي روش‌هاي حسابرسي مناسب شرايط موجود و نه به‌قصد اظهارنظر نسبت به اثربخشي کنترل‌هاي داخلي واحد تجاري، بررسي مي‌شود. حسابرسي همچنين شامل ارزيابي مناسب بودن رويه‌هاي حسابداري استفاده‌شده و معقول بودن برآوردهاي حسابداري انجام‌شده توسط هيئت‌مديره و نيز ارزيابي کليت ارائه صورت‌هاي مالي است. اين مؤسسه اعتقاد دارد که شواهد حسابرسي کسب‌شده، براي اظهارنظر مشروط نسبت به‌ صورت‌هاي مالي، کافي و مناسب است.

4. 4- همان‌طوري که در متن صورت‌هاي مالي پيوست منعکس است، طي سنوات اخير تعدادي از قراردادهاي شرکت که محل ايجاد درآمدهاي عملياتي در سنوات قبل بوده، تمديد نشده و لذا درآمدهاي اصلي شرکت کاهش چشمگيري داشته، به‌نحوي‌که طي سال مالي مورد گزارش، شرکت صرفا يک فقره قرارداد ارائه خدمات حمل‌ونقل داشته است و محل ايجاد سود خالص شرکت نيز عمدتا سود ناشي از واگذاري دارايي‌هاي غير جاري بوده است. ضمن آنکه طي سال مالي مورد گزارش شرکت اقدام به خريدوفروش سهام نموده که نتايج عمليات آن نيز منتج به زيان شده است. از سوي ديگر فعاليت مديريت شرکت طي سنوات اخير عمدتا انجام پيگيري جهت تعيين تکليف وضعيت مالياتي (ارزش‌افزوده و عملکرد) و نيز حساب‌هاي سنواتي شرکت بوده که اهم موارد قابل‌ذکر در خصوص موارد يادشده، به شرح ذيل است: 1-4- به شرح مندرجات يادداشت 1-1-5 صورت‌هاي مالي، به استناد برگ قطعي مورخ 02/06/1396، ماليات و عوارض ارزش‌افزوده مطالبه شده توسط سازمان امور مالياتي، مبلغ 012ر52 ميليون ريال (شامل 101ر21 ميليون ريال اصل و مبلغ 911ر30 ميليون ريال جرائم) بوده که شرکت جمعا مبلغ 101ر21 ميليون ريال بابت اصل ماليات و عوارض و مبلغ 808ر1 ميليون ريال بابت جرائم (پس از اعمال بخشودگي) پرداخت و به استناد مندرجات ماده 14 بخشنامه شماره 28004 مورخ 12/11/1388 سازمان امور مالياتي با صدور صورتحساب اصلاحي، مبالغ يادشده را به‌حساب مطالبات از کارفرمايان طرف حساب شرکت منظور نموده و در حال انجام اقدامات لازم جهت وصول مبالغ مزبور از آن‌ها است. 2-4- مانده‌حساب‌هاي دريافتني تجاري و غيرتجاري (يادداشت 5 صورت‌هاي مالي) شامل مبلغ 152ر3 ميليون ريال مربوط به حساب‌هاي ايجادي در سال‌هاي قبل است که علي‌رغم اقدامات انجام‌شده، تاکنون وصول نشده‌اند و شواهدي دال بر قابليت وصول تمامي آن‌ها نيز ملاحظه نشده است. ضمن آنکه ماهيت و قابليت پرداخت مبلغ 697ر10 ميليون ريال از مانده‌حساب‌هاي پرداختني که از سال‌هاي قبل نقل‌شده، مشخص نيست. 3-4- به شرح مندرجات يادداشت 11 صورت‌هاي مالي، ماليات مطالبه شده سازمان امور مالياتي در خصوص عملکرد سال‌هاي 1391 لغايت 1394 جمعا به مبلغ 034ر14ميليون ريال است که شرکت بابت آن به دليل اعتراض به نحوه محاسبات، صرفا مبلغ 175ر7 ميليون ريال ذخيره در حساب‌ها (يادداشت 11 و 12) منظور نموده است. ضمن آنکه جهت ماليات عملکرد سال 1394 لغايت پايان سال مالي مورد گزارش، بر اساس سود مشمول ماليات ابرازي ذخيره در حساب‌ها منظور شده است. همچنين عملکرد شرکت از حيث رعايت مفاد قانون ماليات بر ارزش‌افزوده براي سال‌هاي مالي 1394 لغايت پايان سال مالي، مورد رسيدگي قرار نگرفته است. از سوي ديگر شرکت جهت تأديه مبالغ قابل پرداخت از اين بابت، داراي مبلغ 114ر26 ميليون ريال پيش‌پرداخت ماليات است، ليکن بر اساس تأييديه دريافتي از سازمان امور مالياتي در سال مالي قبل، صرفا مبلغ 760ر22 ميليون ريال از قبوض پيش‌پرداخت شده توسط کارفرمايان، تائيد شده است. با توجه به موارد يادشده، تعيين آثار احتمالي ناشي از محدوديت‌ها و ساير موارد يادشده در بالا که عمدتا به دليل نبود اطلاعات و مستندات کافي (ازجمله تأييديه وکلاي حقوقي و کارفرمايان) تعيين اثرات مالي آن‌ها منوط به مشخص شدن نتايج پيگيري‌هاي در جريان است، در حال حاضر براي اين موسسه ميسر نيست.
5. سرفصل سرمايه‌گذاري‌هاي بلندمدت (موضوع يادداشت توضيحي شماره 7 همراه صورت‌هاي مالي) شامل مبلغ 251 ميليون ريال بهاي تمام‌شده سرمايه‌گذاري در 61 درصد سهام شرکت پيک صبا صفه اصفهان (سهامي خاص) است که با توجه به کنترل واحد مورد گزارش بر شرکت يادشده و نيز اهميت اقلام صورت‌هاي مالي آن، ارائه صورت‌هاي تلفيقي ضروري است.

6. به نظر اين موسسه به‌استثناي آثار مورد مندرج در 5 و همچنين به‌استثناي آثار احتمالي موارد مندرج در بند 4، صورت‌هاي مالي يادشده در بالا، وضعيت مالي شرکت رهشاد سپاهان (سهامي عام) در تاريخ 29 اسفندماه 1396 و عملکرد مالي و جريان نقدي آن را براي سال مالي منتهي به تاريخ مزبور، از تمام جنبه‌هاي بااهميت، طبق استانداردهاي حسابداري، به نحو مطلوب نشان مي‌دهد.

7. در مورد معاملات با اشخاص وابسته در سنوات قبل، بر اساس شواهد موجود و به شرح يادداشت 22 صورت‌هاي مالي، بالغ‌بر 134.603 ميليون ريال از اسناد انتظامي شرکت نزد ديگران مربوط به قراردادهاي خاتمه يافته بوده که تا مقطع گزارش آزادسازي نشده است. همچنين مبلغ 68.176 ميليون ريال از تعهدات تعدادي از اشخاص حقوقي و ساير اشخاص نزد بانک‌ها، تضمين گرديده که موضوع بخشي از آن‌ها نيز خاتمه يافته است. بر اساس رسيدگي‌هاي صورت گرفته در مقابل تضمين تعهدات ديگران، ضمانت‌نامه‌هاي مناسب اخذ گرديده است. اظهارنظر اين موسسه در اثر مفاد اين بند مشروط نشده است.

8. مسئوليت "ساير اطلاعات" با هيئت‌مديره شرکت است."ساير اطلاعات " شامل اطلاعات موجود در گزارش تفسيري مديريت است. اظهارنظر اين موسسه نسبت به ‌صورت‌هاي مالي، دربرگيرنده اظهارنظر نسبت به "ساير اطلاعات" نيست و نسبت به آن هيچ نوع اطميناني اظهار نمي‌شود. در ارتباط با حسابرسي صورت‌هاي مالي، مسئوليت اين موسسه مطالعه "ساير اطلاعات" به‌منظور شناسايي مغايرت‌هاي بااهميت آن با صورت‌هاي مالي يا با اطلاعات کسب‌شده در فرآيند حسابرسي و يا تحريف‌هاي بااهميت است. درصورتي‌که اين موسسه به اين نتيجه برسد که تحريف بااهميتي در "ساير اطلاعات" وجود دارد، بايد اين موضوع را گزارش کند. علاوه بر کاستي‌هاي موجود در تهيه گزارش تفسير مديريت طبق الزامات تعيين‌شده توسط سازمان بورس اوراق بهادار، همان‌طور که در بخش "مباني اظهارنظر مشروط" در بالا توضيح داده‌شده است، در تاريخ ترازنامه، اين موسسه به دليل عدم دسترسي به اطلاعات لازم، نتوانسته است شواهد حسابرسي کافي و مناسب در خصوص قابليت بازيافت بخشي از دريافتني‌ها و نيز کفايت ذخاير مالياتي منظور شده به دست آورد. ازاين‌رو، اين موسسه نمي‌تواند نتيجه‌گيري کند که "ساير اطلاعات" در ارتباط با اين موضوع حاوي تحريف بااهميت است يا خير.
9. طي سال مالي مورد گزارش تعدادي از وسايط نقليه متعلق به شرکت به شرح يادداشت 2-9 صورت‌هاي مالي فروخته‌شده است که مستندات مورداتکاي اين موسسه در خصوص دو فقره از خودروهاي سنگين فروخته‌شده (به مبلغ4.401 ميليون ريال) مصوبه هيئت‌مديره شرکت بوده است.

10. مفاد ماده 240 اصلاحيه قانون تجارت در خصوص پرداخت سود سهام مصوب مجمع عمومي حداکثر هشت ماه پس از تاريخ تصويب توسط مجمع عمومي، رعايت نشده است. همچنين با توجه به اتمام دوره تصدي برخي اعضاي هيئت‌مديره، نظرمجمع عمومي عادي صاحبان سهام را به رعايت مفاد ماده 109 اصلاحيه قانون تجارت، جلب مي‌نمايد.
11. طبق يادداشت توضيحي 24 صورت‌هاي مالي، طي سال مالي مورد گزارش، معاملات موضوع ماده 129 اصلاحيه قانون تجارت انجام‌نشده است.
12. گزارش فعاليت هيئت‌مديره، موضوع ماده 232 اصلاحيه قانون تجارت، درباره فعاليت و وضع عمومي شرکت که به‌منظور تقديم به مجمع عمومي عادي ساليانه صاحبان سهام تنظيم گرديده، موردبررسي اين موسسه قرارگرفته است. با توجه به رسيدگي‌هاي انجام‌شده، نظر اين موسسه به مورد بااهميتي که حاکي از مغايرت اطلاعات مندرج در گزارش مذکور با اسناد و مدارک ارائه‌شده از جانب هيئت‌مديره باشد، جلب نگرديده است.
13. طي سال موردبررسي، مفاد دستورالعمل‌هاي مرتبط با افشاء اطلاعات شرکت‌هاي پذيرفته‌شده نزد سازمان بورس و اوراق بهادار، در خصوص موارد زير رعايت نشده است: - بند 3 ماده 7 دستورالعمل در خصوص افشا صورت‌هاي مالي ميان‌دوره‌اي 3، 6، 9 ماهه حسابرسي نشده، حداکثر 30 روز پس از پايان مقاطع 3 ماهه. - بند 4 ماده 7 دستورالعمل در خصوص افشا صورت‌هاي مالي ميان‌دوره‌اي 6 ماهه حسابرسي شده، حداکثر 60 روز بعد از پايان دوره 6 ماهه. - ماده 9 دستورالعمل نسبت به افشاي فوري تصميمات مجامع عمومي. - ماده 10 دستورالعمل در خصوص ارائه صورت‌جلسه مجامع عمومي، حداکثر ظرف مدت 10 روز پس از تاريخ تشکيل مجمع، به مرجع ثبت شرکت‌ها. همچنين افشا نسخه‌اي از صورت‌جلسه مجامع عمومي که به مرجع ثبت شرکت‌ها ارائه‌شده است، حداکثر ظرف يک هفته پس از ابلاغ ثبت. - ماده 12 دستورالعمل در خصوص اصلاح جدول زمان‌بندي پرداخت سودنقدي و افشاي آن ظرف مهلت حداکثر 30 روز پس از تاريخ مجمع. - ماده 13 دستورالعمل در خصوص افشاي فوري تغيير در ترکيب اعضا هيئت‌مديره. - ماده 5 دستورالعمل در خصوص پرداخت سود تقسيم‌شده مصوب مجمع عمومي ظرف مهلت قانوني و طبق برنامه اعلام‌شده. - در اجراي ابلاغيه چک‌ليست کنترل‌هاي داخلي حاکم بر گزارشگري مالي، مصوب سازمان بورس و اوراق بهادار، اقدامات لازم توسط هيئت‌مديره انجام‌نشده است.
14. در اجراي ماده 33 دستورالعمل اجرايي مبارزه با پول‌شويي توسط حسابرسان، رعايت مفاد قانون مزبور و آئين‌نامه‌ها و دستورالعمل‌هاي اجرايي مرتبط، در چارچوب چک‌ليست ابلاغي مرجع ذي‌ربط و استانداردهاي حسابرسي موردبررسي قرار گرفت. با توجه به عدم اتخاذ تمهيدات لازم توسط واحد مورد گزارش به‌منظور رعايت مفاد دستورالعمل اجرايي مبارزه با پول‌شويي در شرکت‌هاي تجاري و مؤسسات غيرتجاري، امکان ارزيابي رعايت مفاد دستورالعمل مزبور براي اين موسسه فراهم نشده است.

20تیر1397
موسسه خدمات حسابرسي مدبران مستقل
سمتامضاء كنندهشماره عضویتزمان
شريک موسسه مدبران مستقل Mohammadreza Taremi [Sign]9018191397/04/21 19:04:08
شريک موسسه مدبران مستقل Saeed Sadraee noori [Sign] 1397/04/21 19:05:56
مدير موسسه مدبران مستقل Nasrollah Saleh [Sign] 1397/04/21 19:06:59